Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Art and art criticism in Italy (1430-1570)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1205-OG-EN-AACI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Art and art criticism in Italy (1430-1570)
Jednostka: Katedra Historii Sztuki i Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

The lectures will introduce both in the history of Italian painting and sculpture and the related writings on art in the period of Italian Renaissance (1430-1570). They reflect on art citicism and its historical terminologies, and invite students to practise the language of description.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 (1 ECTS)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):


- zapoznanie się ze specjalistyczną literaturą dotyczącą tematyki wykładu w celu przygotowania się do zaliczenia przedmiotu – 30 (1 ECTS)


Łącznie: 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Rozpoznaje relacje i zależnośći pomiędzy wydarzeniami oraz zjawiskami historyczno-artystycznymi w różnych okresach przeszłości i w czasach obecnych.


Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu formowania się i ewolucji doktryn artystycznych, gustu i norm estetycznych w perspektywie czasowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem terminologii właściwej dla historii sztuki i dziedzin jej pokrewnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uznaje i szanuje różnice rzetelnie ukazanych punktów widzenia, warunkowane światem wartości i postawami ludzi w róznychokresach i kontekstach historyczno-kulturowych, wykazując jednocześnie niezalężność i samodzielność własnej myśli.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny) – wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

The lectures will introduce both in the history of Italian painting and sculpture and the related writings on art in the period of Italian Renaissance (1430-1570). They reflect on art citicism and its historical terminologies, and invite students to practise the language of description.

Pełny opis:

Since Antiquity the historicity of art was described as a sequence of beginnings, brightest moments, declines and revivals. Connected with the idea of style and history of style, it became a common practice to recognize the individual perfection of the work of art and to distinguish individual or contrasting styles. The lectures will introduce in the history of Italian painting and sculpture of the period 1430-1570: Regional schools, main works, early and modern terminology and art criticism. Questions of imitation and emulation after the works of "nature" and "antiquity". Florentine design and draftsmanship, Venetian colourism.

Literatura:

Introductory literature:

Leon Battista Alberti: On painting (Della pittura, 1435). Translated with introduction and notes by John R. Spencer. Revised edition, New Haven-London 1966 et passim

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: egzamin ustny sprawdzający stopień opanowania materiału prezentowanego w trakcie wykładu oraz zawartego w podstawowej literaturze przedmiotu

Kryteria oceniania:

wymagany próg na ocenę dostateczną - 40 %; dostateczny plus – 50%; dobry - 60%; dobry plus - 70%; bardzo dobry - 80%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: Heinrich Boesten-Stengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Heinrich Boesten-Stengel
Prowadzący grup: Heinrich Boesten-Stengel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)