Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1251-H-SDOK-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Efekty uczenia się - wiedza:

ma zaawansowaną i rozbudowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia, wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych,

zna osiągnięcia współczesnej metodologii i historiografii

ma zaawansowaną wiedzę o najnowszych światowych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmujących wybrane obszary nauk historycznych;

ma podstawową wiedzę o prawnych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza;


Efekty uczenia się - umiejętności:

posiada zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój wiedzy i metodologii nauk historycznych;

posiada rozwinięte umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania własnych kompetencji;

posiada zaawansowane umiejętności dokumentowania wyników prac badawczych i tworzenia różnych typów publikacji naukowych;

potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego

ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej, kieruje się wyznaczonymi przez nią zasadami etycznymi oraz odpowiedzialnością za jej rozwój i znaczenie dla kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa wiedzy;


Metody dydaktyczne:

nauczanie polimetodyczne, dyskusja, praca pod kierunkiem

Skrócony opis:

spotkania seminaryjne mają na celu realizację wymienionych wyżej efektów wiedzy, umięjętności i kompetencji społecznych z wykorzystaniem problemów badawczych realizowanych przez doktoranta

Pełny opis:

efekty kształcenia - wiedza , umiejętności, kompetencje społeczne realizowane są podczas zajęć w trzech kolejnych fazach

- faza wprowadzająca (prezentacja problemów badawczych, pytań, hipotez)

- faza realizacyjna (analiza źródeł, dyskusji historiograficznej, prezentacja wyników kwerendy źródłowej , stawianie tez, ich uzasadnienie i obrona)

- faza podsumowująca (prezentacja wyników badań w postaci referatu oraz w postaci publikacji)

Literatura:

do wyboru przez studenta w zależności od tematyki rozprawy doktorskiej

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, samodzielności wypowiedzi i udziału w dyskusji,

ocena umiejętności prezentacji wyników badań w postaci referatu i w postaci publikacji naukowej

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski, Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Roman Czaja, Robert Degen, Jarosław Dumanowski, Sylwia Grochowina, Krzysztof Kania, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Adam Kucharski, Ryszard Mączyński, Krzysztof Mikulski, Anna Nadolska-Styczyńska, Piotr Oliński, Wojciech Olszewski, Marcin Pawlak, Wojciech Piasek, Waldemar Rezmer, Jan Sienkiewicz, Aleksander Smoliński, Adam Szweda, Janusz Tandecki, Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Jarosław Centek, Waldemar Chorążyczewski, Robert Degen, Sylwia Grochowina, Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kopiński, Adam Kucharski, Ryszard Mączyński, Krzysztof Mikulski, Anna Nadolska-Styczyńska, Wiesław Nowosad, Wojciech Olszewski, Marcin Pawlak, Waldemar Rezmer, Jan Sienkiewicz, Krzysztof Syta, Janusz Tandecki, Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Jarosław Kłaczkow, Adam Kucharski, Ryszard Mączyński, Wiesław Nowosad, Wojciech Olszewski, Marcin Pawlak, Janusz Tandecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Piasek
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski, Adam Kucharski, Ryszard Mączyński, Wiesław Nowosad, Marcin Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)