Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Opracowanie zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-OZA-PAZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opracowanie zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu archiwistyki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach dydaktycznych - 20 godzin -0, 5 pkt ECTS

- Przygotowywanie się do zagadnień omawianych podczas zajęć - 10 godzin - 1 pkt ECTS

- Napisanie referatów dotyczących metodyki opracowania zasobu archiwalnego - 20 godzin - 1, 5 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania akt spraw (K_W05. K_W22).

- Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).

- Zna standardy opisu archiwalnego(K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).

- Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).

- Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania akt spraw (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K04).

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).

- Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).

- Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).

- Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).

- Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: wykład konwersatoryjny, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące: giełda pomysłów, laboratoryjna, referatu.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania zasobu archiwalnego w zakresie ogólnego modelu (ze szczególnym uwzględnieniem zespołów aktowych) i opracowania dokumentacji nieaktowej.

Pełny opis:

1. Podstawy teoretyczne opracowania - stosowane zasady i metody badawcze.

2. Cel i zakres opracowania.

3. Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego:

a. studia wstępne;

b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne;

d. wybór metody porządkowania i ustalenie schematu układu akt;

e. porządkowanie właściwe zespołu archiwalnego;

f. inwentaryzacja zespołu archiwalnego (opis na poziomie jednostki archiwalnej);

g. opracowanie wstępu do inwentarza archiwalnego i karty zespołowej (opis na poziomie zespołu archiwalnego).

h. przegląd pozostałych pomocy archiwalnych.

4. Opis archiwaliów w systemach informatycznych:

a. Polskie i międzynarodowe standardy opisu archiwaliów i twórców;

b. Bazy danych służące do sporządzania opisu archiwalnego - rozwój i charakterystyka.

5. Opracowanie dokumentacji nieaktowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989.

- Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 2004.

- H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

- B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

- Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i opracowanie M. Tarakanowska i E. Rosowska, Warszawa 2001.

- Portal internetowy NDAP www.archiwa.gov.pl: bazy danych SEZAM, IZA, ELA, PRADZIAD; prawo archiwalne (akty normatywne NDAP).

- H. Robótka, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988.

- M. Jabłońska, Dokumentacja specjalna w archiwach. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca

- K. Konarski, Podstawowe zasady archiwistyki, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 19-104.

- K. Konarski, Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion, t. 21, 1952, s. 192-201.

- A. Stebelski, Porządkowanie akt, Archeion, t. 19/20, 1951, s. 101-138.

- A. Wolff, Archiwalne karty inwentarzowe, Archeion, t. 17, 1948, s. 151-163.

- Komputeryzacja archiwów, t. 1. Problemy opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. B. Ryszewski, Toruń 1994; t. 2. Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red, B. Ryszewski, Toruń 1996; t. 3. Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów red. H. Robótka, Toruń 1997; t. 4. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, red. H. Robótka, Toruń 1998; t. 5. Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych archiwalnych systemach informacyjnych, red. H. Robótka, Toruń 1999; t.6. Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisu archiwaliów w skomputeryzowanych systemach informacyjnych, red. H. Robótka Toruń 1999.

- ISAD(G) Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna Wersja 2, przyjęty przez Komitet do spraw standaryzacji opisu, Sztokholm, Szwecja, 19-22 września 1999, Warszawa 2005.

- Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin ISAAR (CPF), wersja II, Warszawa 2006.

- W. Kwiatkowska, Miejsce opracowania zasobu archiwalnego we współczesnej myśli i praktyce archiwalnej, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 1, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2009, s. 33-52.

W. Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, Archiwa Kancelarie Zbiory, nr 1 (3), 2010, s. 107-129.

W. Kwiatkowska, Wpływ zasady proweniencji na metodykę opracowania zasobu archiwalnego w Polsce, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t.2, red.W. Chorążyczewski i A. Rosa, Toruń 2011, s. 139-156.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach - W1, U1, K 1

Opracowanie referatu - W1.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 26 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 26 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Marcin Hlebionek, Marlena Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)