Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-SEM-PAZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem jest przygotowanie pracy dyplomowej na temat wybrany przez studenta lub prowadzącego. Dlatego przedmiotem zajęć są ćwiczenia z zakresu doskonalenia warsztatu naukowego, kwerendy bibliograficznej i archiwalnej, redagowania tekstu, nauka stylu naukowego, podsumowania badań, sporządzania aparatu naukowego. Dlatego przydatna są metody nauczania: dyskusja, pogadanka z elementami wykładu i dyskusji, ćwiczenia warsztatowe i doskonalenie warsztatu naukowego.

Pełny opis:

- poszukiwanie tematyki interesującej studenta oraz wybór tematu

- przygotowanie wstępnego planu pracy dyplomowej

- przeprowadzenie kwerendy bibliograficznej

- przeprowadzenie kwerendy archiwalnej: wytypowanie archiwów do przeprowadzenia badań, wytypowanie zespołów do kwerendy szczegółowej, wytypowanie serii do bardziej szczegółowych przeszukiwań, przeprowadzenie kwerendy właściwej, czyli zebrania informacji ze źródeł archiwalnych

- jeżeli temat dotyczy stanu badań, to wówczas badania dotyczą publikacji naukowych, stanowisk/opinii oficjalnych/stanu prawnego itp.

- referowanie zebranych materiałów na podstawie dokonanych wypisów

- opracowanie konspektu pracy

- ustalenie struktury pracy

-redagowanie tekstu

- opracowanie aparatu naukowego

- wzbogacenie tekstu materiałem ilustracyjnym i graficzno-statystycznym

- przygotowanie Wstępu i Zakończenia

Literatura:

Zależna od wybranego przez studenta w porozumieniu z promotorem tematu.

Warto również zapoznać się z następującymi dokumentami:

ZARZĄDZENIE Nr 59 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (dostępne w Biuletynie Prawnym UMK na stronie http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=59&bp=0&rok=2009 )

Praca dyplomowa – wymagania, budowa, forma, oprac. W. K. Roman (dostepne na stronie http://www.arch.umk.pl/dyplomowa/ )

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium dyplomowego jest złożenie ukończonej, przygotowanej do obrony pracy. Ocena pracy zależeć będzie od wartości merytorycznej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska, Katarzyna Łukasiak
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska, Katarzyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Marlena Jabłońska, Katarzyna Łukasiak, Marcin Smoczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)