Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Detektywistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-DET-1FN
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Detektywistyka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Strona przedmiotu: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=51129300
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony lub rozpoczęty (zajęcia w trakcie) kurs z przedmiotu "Prawo karne" lub "Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń": od II roku (włącznie) na kierunku „Prawo”, od I roku I° (włącznie) na kierunku „Administracja” oraz od I roku II° (włącznie) na kierunku „Administracja” i "Doradztwo podatkowe" – studia niestacjonarne.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy Studenta to 2 punkty ECTS, co odpowiada 50 godzinom pracy Studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.

W ramach tak określonego pensum godzinowego:

- 12 godzin to godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela w czasie wykładu;

- 20 godzin to godziny własne Studenta realizowane na potrzeby przygotowania się do zaliczenia przedmiotu;

- 10 godzin to godziny własne Studenta realizowane na potrzeby przygotowania się do zajęć;

- 8 godzin to godziny kontaktowe realizowane w formie konsultacji i zaliczenia.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu, roli i miejscu detektywistyki w prywatnym sektorze ochrony bezpieczeństwa i podstawowym znaczeniu wiedzy detektywistycznej i wiedzy o detektywistyce dla zrozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną wiedzę o przedmiocie i specjalistycznej terminologii stosowanej w nauce o detektywistyce oraz ich pomoczniczej roli niezbędnej dla właściwego wykonywania zawodu detektywa (K_W01).

Student ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji związanych z detektywistyką, w szczególności w zakresie roli i uprawnień Policji i ministerstwa właściwego ze względu na sprawy wewnętrzne jako kreatorów praktyki wykonywania zawodu detektywa i usług detektywistycznych (K_W02).

Student ma pogłębioną wiedzę o podmiotach stosunków prawnych w obszarze usług detektywistycznych, w szczególności zna prawa i obowiązki detektywa, zasady etyki i deontologii zawodowej oraz reguły prawne wykonywania zawodu (K_W03).

Student ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretycznoprawnych i dogmatycznoprawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych mających znaczenie w pracy detektywa (K_W06).

Student ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących zasad funkcjonowania prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa (K_W07).

Student ma pogłębioną wiedzę o o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji prawnych związanych z zasadami wykonywania usług detektywistycznych, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i obecnie (K_W08).

Student ma uporządkowaną wiedzę o myśli detektywistycznej oraz o rozwoju detektywistyki w jej historycznej ewolucji, również z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej (prawnoporównawczej) - (K_W09).

Student zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej wiedzę z zakresu detektywistyki oraz ma pogłębioną wiedzę na temat planowania drogi własnego rozwoju w branży detektywistycznej, jeśli chciałby zostać prywatnym licencjonowanym detektywem i otworzyć własne biuro detektywistyczne / agencję wywiadowczą (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w obszarze prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa (K_U01).

Student potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i teoretycznego analizowania konkretnych spraw w pracy detektywa i zjawisk zachodzących w obszarze prywatnego systemu ochrony bezpieczeństwa (K_U02).

Student potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw w pracy detektywa, w tym w zakresie jego praw i obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej (karnej i cywilnej) i przebiegu postępowania w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda (K_U03).

Student potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw prowadzonych przez detektywa lub z jego udziałem w innym charakterze z wykorzystaniem właściwych procedur oraz orzecznictwa i piśmiennictwa (K_U04).

Student biegle stosuje przepisy prawne związane z wykonywaniem zawodu detektywa i potrafi przewidzieć skutki prawne podjętych rozstrzygnięć (K_U05).

Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej detektywa, także dla samodzielnego ich rozstrzygania (K_U06).

Student analizuje konkretne stany faktyczne i prawne związane z wykonywaniem zawodu detektywa oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie (K_U07).

Student posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno-politycznych z wykorzystaniem teorii i podstawowych metod badawczych, w szczególności rozumie relacje zachodzące pomiędzy monopolem państwa na stosowanie przymusu a koncesją na rzecz branży detektywistycznej w kwestii wspólnego strzeżenia bezpieczeństwa publicznego (K_U08).

Student posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, wykorzystywanych w obrocie prawnym z udziałem detektywa, w szczególności na wypadek nawiązania współpracy z profesjonalnym prawnikiem dla kompleksowego załatwienia sprawy (K_U09).

Student posiada umiejętność aktywnego uczestnictwa jako lider i aktywny członek branży detektywistycznej (K_U12).

Student posiada umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia w zakresie wiedzy detektywistycznej i wiedzy o detektywistyce, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową detektywa (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość rangi wiedzy eksperckiej, a także rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu dylematów detektywistycznych (K_K01).

Student potrafi zorganizować stanowisko pracy detektywa, właściwie przygotowuje się do pracy detektywistycznej, odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy detektywa), a także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą innych detektywów (K_K02).

Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu detektywa i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej (K_K03).

Student potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych detektywa (K_K05).

Metody dydaktyczne:

Wykład: konwencjonalny, problemowy i case study, klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny „Detektywistyka” stanowić będzie rozszerzenie i uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału w zakresie nauk penalnych, dotycząc zagadnień materialnego i formalnego prawa karnego, a także kryminalistyki. Monograficzne ambicje wykładu nadają mu wymiar interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a także z dziedziny prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych – w takim zakresie, w jakim nie są one przedmiotem zainteresowania innych wykładów. Zajęcia obejmować będą zagadnienia teoretycznoprawne oraz problemy praktyczne i perspektywę prawnoporównawczą. Prowadzący jest prywatnym licencjonowanym detektywem, wiceprezesem Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektorem Instytutu Detektywistyki w Warszawie, ekspertem detektywistycznego wywiadu gospodarczego, współpracownikiem cenionej agencji detektywistycznej.

Pełny opis:

• Opis zagadnień objętych materią wykładową:

– zarys historyczny rozwoju usług detektywistycznych;

– pojęcie detektywistyki i usług detektywistycznych;

– detektywistyka w Europie (ujęcie komparatystyczne);

– prawa i obowiązki detektywa;

– odpowiedzialność karna i cywilna detektywa;

– detektyw jako zawód zaufania publicznego;

– rola i miejsce detektywa w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa;

– etyka zawodu detektywa;

– kontrowersje związane z wykonywaniem zawodu detektywa;

– stowarzyszenia i organizacje zawodowe w branży usług detektywistycznych;

– tajemnica detektywa a inne tajemnice zawodowe;

– szanse i korzyści płynące ze współpracy detektywa z organami państwa

i przedstawicielami zawodów prawniczych;

– rodzaje sprzętu detektywistycznego i prawne możliwości jego wykorzystania;

– zasady prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze usług detektywistycznych;

– obowiązki przedsiębiorcy detektywistycznego w obszarze usług detektywistycznych;

– odpowiedzialność przedsiębiorcy detektywistycznego;

– kontrola działalności przedsiębiorcy detektywistycznego;

– uprawienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej;

– rejestr działalności regulowanej i jego forma w kontekście działalności gospodarczej w obszarze usług detektywistycznych;

– przepisy regulujące wykonywanie usług detektywistycznych w Polsce

przez obywatela UE;

– ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w branży usług detektywistycznych.

Literatura:

• Literatura podstawowa:

1. D. Brakoniecki, Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2016.

• Literatura uzupełniająca:

1. G. Gozdór, Usługi detektywistyczne, Warszawa 2005.

2. T.R. Aleksandrowicz, J. Konieczny, A. Konik, Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa 2008.

3. M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Kolokwium końcowe obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu materii wykładowej. Kolokwium końcowe obejmować może także kazusy weryfikujące praktyczne umiejętności aplikowania zdobytej wiedzy w zakresie pracy detektywa. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności - możliwa modyfikacja oceny o pół stopnia w górę. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe są możliwe w toku kształcenia, nie stanowią jednak formalnego obowiązku warunkującego możliwość zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: Marcin Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: Marcin Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: Marcin Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)