Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-HIST_ADM-N1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia administracji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - N1
Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego;

- wykład - 30 h,

- konsultacje z pracownikiem - 15 h,Praca własna studenta: -

- przygotowanie do egzaminu, w tym studiowanie zalecanej

literatury - 50 h

- egzaminy - 5 h


Liczba godzin pracy studenta ogółem: 100 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- student ma zaawansowaną wiedzę o procesach zmian dotyczących struktur,

organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych w Europie i

na ziemiach polskich oraz o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach

tych zmian w przeszłości i współcześnie (K_W09);

W2- student ma zaawansowaną wiedzę o teoriach dotyczących organizacji

i funkcjonowania instytucji administracyjnych w europejskim kręgu

cywilizacyjnym i o ich historycznej ewolucji (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

społeczno-prawne w zakresie nauk prawno-administracyjnych, zna

ich genezę i historyczną ewolucję (K_U01);

U2 - dzięki nabytej wiedzy w dziedzinie historii administracji posiada

umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-prawnego

oddziaływania instytucji administracyjnych, innych instytucji

publicznych i społeczno-politycznych na funkcjonowanie

społeczeństwa (K_U08)

U3 - student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i

umiejętności oraz rozszerzać ja zgodnie z potrzebami rynku,

aby w sposób profesjonalny wykonywać swoja prace

zawodową (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

i doskonale rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i

aktualizowania na podstawie wiadomości o ciągłej zmienności

sytuacji w toku rozwoju dziejowego cywilizacji europejskiej

(K_K01);


Metody dydaktyczne:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona geneza administracji, uniwersalne zasady w niej występujące oraz ich zróżnicowane w ramach różnych ogólnie przedstawionych form państwa, w jakich poszczególnym typom administracji przyszło działać. Następnie pokazana jest charakterystyka administracji centralnej i terytorialnej rządowej i samorządowej w wybranych państwach europejskich od XVIII w. do czasów współczesnych. Na tym tle jest zarysowana organizacja i funkcjonowanie administracji na ziemiach polskich w tych samych ramach czasowych.

Pełny opis:

CZĘŚĆ I

Zagadnienia ogólne.

• Zagadnienia wstępne – chronologiczny i terytorialny

zakres przedmiotu.

• Podstawowe cechy administracji (zasady: terytorializmu i

resortowości, centralizacji i decentralizacji, koncentracji i

dekoncentracji, hierarchicznego podporządkowania,

kolegialności i jednoosobowego kierownictwa,

biurokratyzmu; granice działalności administracyjnej).

Charakterystyka ewolucji form państwa XVIII-XX w.

• Monarchia absolutna (absolutyzm renesansowy, klasyczny,

oświecony, neoabsolutyzm).

• Prawne podstawy funkcjonowania państw epoki

kapitalizmu; konstytucjonalizm i jego charakterystyka;

głowa państwa; monarchia konstytucyjna i jej odmiany,

republika i jej odmiany; organy administracji centralnej;

relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą;

administracja terytorialna i samorząd; ewolucja państwa i

jej przebieg; kryzys państwa liberalnego; państwo dobrobytu;

autorytaryzm,; faszyzm; komunizm;

charakterystyka współczesnych form systemu rządów

demokratycznych).

Administracja wieku Oświecenia.

• Systemy biurokratyczne państw europejskich (Anglia,

Francja, Prusy, Austria, Rosja) i ich cechy

charakterystyczne.

Klasyczna administracja XIX w.

• Organizacja i tryb działania administracji centralnej (Anglia,

Francja, Prusy, Austria, Rosja).

• Organizacja i tryb działania rządowej administracji

terytorialnej.

• Samorząd terytorialny – koncepcja, geneza i organizacja

(Anglia, Francja, Prusy, Austria, Rosja).

• Geneza i typy sądownictwa administracyjnego w Europie.

Administracja XX w.

• Przeobrażenia administracji centralnej i terytorialnej

(rządowej i samorządowej).

CZĘŚĆ II

Kształtowanie się nowoczesnej administracji w czasach stanisławowskich 1764-1795.

• Reformy zarządu Rzeczypospolitej w latach 1764-1788.

• Reformy administracyjne na Sejmie Czteroletnim

Administracja w czasie zaborów.

• Księstwo Warszawskie – administracja centralna i

terytorialna; samorząd.

• Królestwo Polskie w latach 1815 – 1914.

• Zabór pruski w latach 1815-1914; Wielkie Księstwo

Poznańskie i jego status.

• Galicja w okresie przedautonomicznym i po 1861 –

władze rządowe i krajowe.

Administracja w czasach II Rzeczypospolitej.

• Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach

polskich w latach 1916-1922.

• Konstytucyjne regulacje statusu administracji.

• Administracja centralna, rządowa administracja

terytorialna; samorząd terytorialny.

Administracja na ziemiach polskich w latach II wojny światowej.

• Administracja pod okupacją: niemiecka i radziecka.

• Administracja Polskiego Państwa Podziemnego.

• Alternatywne wobec PPP struktury władzy (prawica i

komuniści)

Administracja w Polsce Ludowej.

• Administracja centralna, terytorialna oraz samorząd w

latach 1944- 1947. Administracja w Małej Konstytucji z

1947 r. – teoria i praktyka.

• Administracja w Konstytucji PRL z 1952 r.

• Ewolucja administracji w latach 1952-1972.

• Reformy administracyjne 1972-1975.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli

administracyjnej, Kraków 2000 i wyd. nast.

• W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 –

1989, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

• D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie,

Toruń 2002

• T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002

• M. Żukowski, Dzieje administracji w Polsce w XX wieku,

Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• egzamin na ocenę; – wiedza udokumentowana na egzaminie pisemnym; 60 min., 3 pytania problemowe (15 min.), 3 – szczegółowe (5 min.); za pytania problemowe 15 pktów za każde, za szczegółowe - 5 pktów za każde; ocena pozytywna po uzyskaniu min. 30 pktów; ocena dst plus 40 pkt.., ocena db 45- 50 pkt, ocena db plus 50-55 pktów; ocena bdb 55-60 pktów

Formy zaliczenia:

• końcowy egzamin pisemny na ocenę z całości materiału zaprezentowanego na wykładach i opanowanego na podstawie zalecanej literatury.

• w przypadku przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej dopuszcza się możliwość zaliczenie przedmiotu napodstawie esejów

Podstawowe kryteria:

• wykład - wiedza udokumentowana na podstawie egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Historii administracji

I. Zagadnienia ogólne, administracja europejska

1. Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji.

2. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji.

3. Zasada terytorializmu i resortowości w administracji.

4. Zasada centralizacji i decentralizacji w administracji.

5. Zasada koncentracji i dekoncentracji w administracji.

6. Zasada hierarchicznego podporządkowania w administracji.

7. Zasada kolegialności i jednoosobowego kierownictwa w administracji.

8. Granice działalności administracyjnej.

9. Charakterystyka monarchii absolutnej.

10. Cechy charakterystyczne światłego absolutyzmu.

11. Monarchia konstytucyjna i jej rodzaje.

12. Konstytucyjna monarchia ograniczona a monarchia parlamentarna – różnice i

podobieństwa.

13. Republika i jej rodzaje.

14. Republika prezydencjalna a parlamentarna – różnice i podobieństwa.

15. System rządów autorytarnych – charakterystyka.

16. System rządów parlamentarno-gabinetowych – charakterystyka.

17. Charakterystyka państw totalitarnych (faszyzm i komunizm).

18. Administracja centralna i terytorialna przełomu XVIII i XIX w. na przykładzie

Francji, Rosji, Austrii i Prus.

19. Geneza i istota samorządu terytorialnego i jego pierwsze instytucje na przykładzie

Anglii, Francji i Prus.

20. Reformy administracji centralnej i lokalnej w XIX w. na przykładzie Prus, Rosji i

Austrii.

21. Typy sądownictwa administracyjnego w Europie w XIX wieku na przykładzie

Francji, Prus i Austrii

II. Historia administracji na ziemiach polskich.

1. Komisje rządowe w czasach stanisławowskich.

2. Rada Nieustająca.

3. Reformy administracji na Sejmie Czteroletnim

4. Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja.

5. Straż Praw w Konstytucji 3 Maja.

6. Administracja centralna w Księstwie Warszawskim.

7. Pozycja i kompetencje monarchy w Księstwie Warszawskim.

8. Rada Stanu i ministrowie w Księstwie Warszawskim.

9. Administracja terytorialna i samorząd w Księstwie Warszawskim.

10. Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

11. Pozycja i kompetencje monarchy w Królestwie Polskim w latach 1815 – 1914.

12. Rada Stanu i Rada Administracyjne w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej.

13. Ewolucja podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w latach 1815 – 1914.

14. Władze centralne Wolnego Miasta Krakowa.

15. Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku.

16. Status Wielkiego Księstwa Poznańskiego w monarchii pruskiej w XIX wieku.

17. Administracja w zaborze rosyjskim w okresie międzypowstaniowym i po powstaniu

styczniowym.

18. Władze autonomiczne i rządowe w Galicji w II poł. XIX wieku.

19. Dzielnicowe organy władzy państwowej na ziemiach polskich w latach 1916 – 1919.

20. Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

21. Klasyfikacja i rodzaje administracji terytorialnej w II Rzeczypospolitej.

22. Rządowa administracja zespolona w II Rzeczypospolitej.

23. Rządowa administracja niezespolona w II Rzeczypospolitej.

24. Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej.

25. Administracja ziem polskich pod okupacją w latach II wojny światowej.

26. Polskie Państwo Podziemne.

27. Cywilne organy Polskiego Państwa Podziemnego.

28. Pion wojskowy Polskiego Państwa Podziemnego.

29. Komunistyczne organy władzy i administracji w latach II wojny światowej.

30. Administracja centralna w latach 1944 – 1947.

31. Administracja centralna w latach 1947 – 1952.

32. Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 – 1950.

33. Administracja terenowa w latach 1950 – 1972.

34. Reformy administracyjne w latach 1972 – 1975.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)