Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia Policji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-HP-1FN
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Policji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

• wykład - 12 h,

• konsultacje osobiste - 5 h 0,9 pkt ECTS

• konsultacje e-mailowe - 5 h

Razem: - 22 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zaliczenia (studiowanie wskazanej literatury)

- 14 h

• pisanie esejów - 14 h 1,1 pkt ECTS

Razem: - 28 h


Liczba godzin pracy studenta ogółem : - 50 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza

- student ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach służb ochrony porządku publicznego w Europie i na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów, o ich strukturze, zadaniach i podstawach prawnych funkcjonowania (K_W03)/

- student ma wiedzę o ewolucji instytucji policyjnych, o przyczynach dotyczących zmian w ich działaniu, ich przebiegu i skutkach prawnych (K-W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno – prawne w ich kontekście historycznym w zakresie bezpieczeństwa publicznego (K_U01);

- student posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego odziaływania instytucji publicznych na życie społeczne w kontekście ich historycznego rozwoju i tradycji (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i doskonale rozumie potrzebę jej ciągłego pogłębiania i aktualizowania na podstawie wiadomości o ciągłej zmienności sytuacji w toku rozwoju dziejowego Polski (K_K01);

- student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i potrafi działać w sposób innowacyjny (K_K06), (K_K07)


Metody dydaktyczne:

Wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – historii służb porządkowych stanowiących jeden z niezbędnych elementów sprawnego funkcjonowania państwa.

Pełny opis:

Wykład.

1. Wprowadzenie. Treść przedmiotu, wymagania egzaminacyjne, zalecana literatura – 1 h

2. Definicja pojęć: służby porządku publicznego, aparat bezpieczeństwa, policja oraz przedstawienie ich kompetencji – 2 h

3 . Geneza służb porządkowych i ich rozwój w średniowieczu - 2 h

4. Policja w monarchii absolutnej - 2 h

5. Rozwój aparatu porządku publicznego i aparatu bezpieczeństwa w XIX w. – 2 h

6. Policja w XX w. w państwach demokratycznych; policja w państwach totalitarnych – 1 h

7. Policja i jej zadania we współczesnym świecie 1 h

8. Podsumowanie - 1 h

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)