Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia skarbowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-HS-DPS2F1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia skarbowości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- wykład - 20 h

Razem: - 20 h


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury: - 15 h

- przygotowanie zaliczenia: - 15 h

Razem: - 24 h

Liczba godzin pracy studenta: 50 h

Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma wiedzę o historii skarbowości i jej znaczeniu dla administracji podatkowej (K_W01);

- student ma pogłębioną wiedzą o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących instytucji skarbowości, w tym także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości (K_W08);

- student ma uporządkowaną wiedzę o koncepcjach teoretycznych dotyczących skarbowości i o ich historycznej ewolucji (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej historii skarbowości do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i samodzielnego ich rozstrzygania K_U06

- student posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania sposobu w jaki historia skarbowości oddziałuje na współczesne regulacje prawa podatkowego (K_U08);

- student ma umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim takich jak: referaty, opinie prawne, wnioski itp. budowane na podstawie analizy historycznych uwarunkowań skarbowości (K_U10);

- student ma umiejętność doskonalenia nabytej wiedzy historycznej i umiejętności z niej wynikających, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy historycznej, rozumie potrzebę jej rozwijania w celu ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego (K_K01);


Metody dydaktyczne:

Wykład metodą tradycyjną.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studenta na temat skarbowości sui generis, o jej początkach i ewolucji zarówno w Europie, jak i w Polsce. Przedmiot ma uświadomić studentom, że podatki istnieją od początku cywilizacji, a ich ewolucja polega wyłącznie na zmianie rodzajów danin i sposobu ich ściągania. Innymi słowy - historia skarbowości ma potwierdzić konstatację Beniamina Franklina, że na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne (1 h)

- Treść przedmiotu, zasady prowadzenia zajęć, wymagania zna zaliczenie.

- Definicja skarbowości i periodyzacja jej dziejów.

2. System skarbowości w starożytności - ogólna charakterystyka (1 h)

3. Skarbowość w średniowiecznej Europie ( 5 h)

- System danin i podatków.

- Aparat skarbowy..

4. Skarbowość w nowożytnej Europie (5 h)

- Pierwsze doktryny ekonomiczne - merkantylizm i kameralizm.

- Monarchia absolutna i jej skarbowość.

- Skarbowość w Rzeczypospolitej szlacheckiej.

- Rodzaje danin i podatków.

- Aparat skarbowy.

5. Skarbowość w XIX w. (4 h).

- Budowa nowoczesnego systemu skarbowości w państwach europejskich.

- XIX. wieczne doktryny ekonomiczne a system skarbowy.

- Rodzaje podatków i danin publicznych.

- Aparat skarbowy.

6. Skarbowość w XX w. (4 h).

- Ewolucja skarbowości w XX w.

- Skarbowość II RP.

- Skarbowość po II wojnie światowej.

- Skarbowość PRL.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Krzyżanowski, Nauka skarbowości, Poznań 1923

- J. Głuchowski, Wstęp do skarbowości, Poznań 1997

Literatura uzupełniająca:

- J. Bolkowski, Aparat skarbowy w Polsce w latach 1918-1982, Warszawa 1998

- S. Głąbiński, Wykład nauki skarbowej, Lwów 1894

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i forma zaliczenia:

- esej (8-10 stron) opracowany na podstawie wykładu i podanej literatury.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Naworski
Prowadzący grup: Zbigniew Naworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)