Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstytucyjny system organów państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-KON_SYS-N1 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - N1
Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 175 godzin, w tym:

1) 75 godzin kontaktowych:

30 godzin - wykład

15 godzin - ćwiczenia

30 godzin - konsultacje wykładowcy i osoby prowadzącej ćwiczenia

2) 100 godzin pracy własnej studenta:

50 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

30 godzin - przygotowanie do egzaminu

20 godzin - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego - K_W02

W2: ma zaawansowaną wiedzę o różnorodnych modelach ustrojowych współczesnego świata i kwalifikuje na ich tle ustrój RP - K_W03

W3: Posiada zaawansowaną wiedzę na temat treści Konstytucji RP i ustaw ustrojowych oraz zna wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę teoretyczną, w tym na temat temat instytucjonalnych i materialnych gwarancji praw i wolności jednostki oraz pozyskiwać informacje o obowiązujących przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawno-konstytucyjnych - K_U02

U2: Prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw z obszaru prawa konstytucyjnego, w tym oceniania zgodności prawa z Konstytucją - K_U05

U3: Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wzajemnych relacji między głównymi organami władzy, ich miejsca w strukturze państwa i oceniania praktyki ich działania i wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład jest prowadzony przy wykorzystaniu metod historycznej, prawnodogmatycznej i prawnoporównawczej z wykorzystaniem formy konwersatoryjnej jako metody uzupełniającej.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy systemu organów państwa funkcjonującego na podstawie Konstytucji RP z 1997 r. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kategorie teoretyczne dotyczące konstytucji, systemu źródeł prawa oraz kategorii organów. Następnie analizie zostaną poddane poszczególne organy władzy publicznej ujęte w ramach konstytucyjnego podziału władzy.

Pełny opis:

W ramach wykładu realizowane są następujące bloki tematów:

1. Wiadomości ogólne o konstytucyjnym systemie organów państwa

2. Konstytucyjny system źródeł prawa

3. System organów państwowych

4. Modele ustrojowe współczesnych państw

5. Konstytucyjne zasady ustroju państwa

6. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

7. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje oraz demokracja przedstawicielska

8. Prawo wyborcze

9. Partie polityczne i systemy partyjne

10. Organy władzy ustawodawczej

11. Tryb ustawodawczy oraz ustawodawcze procedury szczególne

12. Prezydent RP

13. Rada Ministrów i administracja rządowa

14. Sądy i Trybunały

15. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

16. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

17. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

18. Finanse publiczne

19. Stany nadzwyczajne

Literatura:

Podstawowa:

1) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, wyd. XV, Toruń 2015

2) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Uzupełniająca:

1) M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

2) M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

3) B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

4) B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017.

5) P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa, 2014

6) M. Zubik (red.), Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz SN i NSA, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładu odbywa się egzamin pisemny w formie testu złożony z 30 pytań z trzema wariantami odpowiedzi w tym z jednym wariantem prawidłowym.

W1, W2, W3, U1, U2, U3

do 14 pkt - niedostateczny

15-19 pkt - dostateczny

20-21 pkt - dostateczny plus

22-24 pkt - dobry

25-26 pkt - dobry plus

od 27 pkt - bardzo dobry

Ćwiczenia: średnia ocen uzyskana w trakcie ćwiczeń (kolokwia śródsemestralne, zaliczenia końcowe, „wejściówki”, referaty, aktywność w czasie zajęć) W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wróblewska
Prowadzący grup: Arleta Hrehorowicz, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wróblewska
Prowadzący grup: Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wróblewska
Prowadzący grup: Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec, Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.