Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konstytucyjny system organów państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-KON_SYS-S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 180 godzin, w tym:

1) 65 godzin kontaktowych:

30 godzin - wykład

30 godzin - ćwiczenia

5 godzin - konsultacje wykładowcy i osoby prowadzącej ćwiczenia

2) 115 godzin pracy własnej studenta:

70 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie referatów, projektów, czytanie literatury,

15 godzin - przygotowanie do egzaminu

30 godzin - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego - K_W02

W2: Posiada wiedzę na temat treści Konstytucji RP i ustaw ustrojowych oraz zna wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - K_W08

W3: ma podstawową wiedzę o różnorodnych modelach ustrojowych współczesnego świata i kwalifikuje na ich tle ustrój RP - K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną, w tym na temat temat instytucjonalnych i materialnych gwarancji praw i wolności jednostki oraz pozyskiwać informacje o obowiązujących przepisach i orzecznictwie oraz o poglądach dogmatyczno-prawnych przydatnych do analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawno-konstytucyjnych - K_U02

U2: Prawidłowo stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw z obszaru prawa konstytucyjnego, w tym oceniania zgodności prawa z Konstytucją - K_U05

U3: Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wzajemnych relacji między głównymi organami władzy, ich miejsca w strukturze państwa i oceniania praktyki ich działania i wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa - K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów państwowych a także obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a także przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Wiadomości ogólne o konstytucyjnym systemie organów państwa

2. Konstytucyjny system źródeł prawa

3. System organów państwowych

4. Modele ustrojowe współczesnych państw

5. Konstytucyjne zasady ustroju państwa

6. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

7. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje oraz demokracja przedstawicielska

8. Prawo wyborcze

9. Partie polityczne i systemy partyjne

10. Organy władzy ustawodawczej

11. Tryb ustawodawczy oraz ustawodawcze procedury szczególne

12. Prezydent RP

13. Rada Ministrów i administracja rządowa

14. Sądy i Trybunały

15. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

16. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

17. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

18. Finanse publiczne

19. Stany nadzwyczajne

Literatura:

Podstawowa:

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, wyd. XIV, Toruń 2015.

Uzupełniająca:

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. II, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 2007.

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, W-wa 2009.

B. Banaszak. Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010

P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, C.H. Beck, Warszawa 2011.

M. Granat, M. Zubik, Prawo konstytucyjne. Wybór aktów prawnych, LexisNexis, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny, testowy, 50 pytań z trzema wariantami odpowiedzi w tym z jednym wariantem prawidłowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)