Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-KRYMINO-1FN
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 50 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 12 godzin

- godziny kontaktowe egzamin – 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 9 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 19 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student ma wiedzę o fenomenie przestępstwa i przestępczości (jej przyczynach, objawach, pomiarze, opisie oraz przeciwdziałaniu), sprawcy przestępstwa, a także o ofierze przestępstwa i instytucjach oraz mechanizmach kontroli społecznej. K_W01

W2. Student opisuje podstawowe pojęcia z obszaru kryminologii i wiktymologii, metody badania przestępczości oraz przeciwdziałania jej, funkcjonowania instytucji kontroli społecznej w kontekście przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom (pokrzywdzonym). K_W02

W3. Student charakteryzuje najważniejsze koncepcje i teorie kryminologiczne oraz wiktymologiczne, statystyki kryminalne, a także różne zjawiska ze sfery patologii społecznej (poza zjawiskami przestępnymi – również i te, które – choć per se nieprzestępcze – wykazują określony potencjał kryminogenności). K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę dla wyjaśniana i deskrypcji problemu społecznego, jakim jest przestępczość oraz zjawisko pokrzywdzenia nią. Zdobyta wiedza może być użyteczna w przyszłości, w pracy zawodowej w instytucjach czy organach państwowych lub samorządowych, które – gdy chodzi o zakres ich funkcjonowania – realizują zadania i cele polegające na zapobieganiu przestępczości, reakcji wobec niej czy niesieniu pomocy pokrzywdzonym przestępczością. K_U01

U2. Student analizuje statystyki kryminalne i formułuje oceny dotyczące stanu i cech przestępczości w ogóle (na danym obszarze) oraz przestępczości określonego rodzaju (na danym obszarze). K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Student ma świadomość tego jak o zagadnieniach, którymi zajmuje się szeroko pojmowana kryminologia, mówić rozsądnie, kompetentnie, bez ulegania stereotypowym wyobrażeniom i uproszczeniom szkodzącym dobremu poziomowi debaty publicznej, która przysłużyć się może stanowieniu prawa właściwej jakości lub preferowanej praktyce stosowania dobrych jakościowo rozwiązań prawnych. K_K01

K2. Student posiada umiejętność dyskutowania o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych jako fenomenach społecznych oraz zjawisku pokrzywdzenia, a także posiada umiejętność zajęcia stanowiska w przedmiocie efektywności lub braku efektywności rozwiązania pewnych dylematów w kontekście zapobiegania czy przeciwdziałania tym społecznym bolączkom. K_K07


Metody dydaktyczne:

Wykład (połączony z prezentacją multimedialną)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Skrócony opis:

1. Kryminologia w kręgu innych nauk penalnych i na tle innych dyscyplin naukowych, których metodologię wykorzystuje w swoich badaniach; przedmiot zainteresowań i badań kryminologii: przestępstwo, przestępczość, przestępca (sprawca przestępstwa), ofiara przestępstwa (pokrzywdzony), zapobieganie i reakcja wobec przestępczości (funkcjonowanie mechanizmów oraz działalność instytucji kontroli społecznej w tym zakresie).

2. Paradygmaty i teorie kryminologiczne.

3. Charakterystyka przestępczości: pojęcia, instytucje, problemy oraz analiza wybranych postaci zjawiska.

4. Ofiara przestępstwa i jej rola w genezie fenomenu zachowania przestępnego (ofiara i problematyka wiktymizacyjna).

5. Wybrane zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym.

Pełny opis:

1. Pojęcie i geneza kryminologii (krótka historia kształtowania się dyscypliny); zadania i działy kryminologii; kryminologia a inne nauki penalne (pojęcia: nauka prawa karnego, wiktymologia, penologia, kryminalistyka, nauka o polityce kryminalnej, penitencjarystyka); kryminologia a nauki biologiczne i medyczne; kryminologia a psychologia; kryminologia a pedagogika; kryminologia a statystyka; kryminologia a socjologia; kryminologia a ekonomia; kryminologia a historia; ogólne przedstawienie pojęć: przestępstwo, przestępczość, przestępca (sprawca przestępstwa), ofiara przestępstwa (pokrzywdzony) oraz generalna charakterystyka problematyki zapobiegania i reakcji wobec przestępczości (funkcjonowania mechanizmów oraz działalności instytucji kontroli społecznej w tym zakresie) – 3 godz.

2. Paradygmaty i teorie kryminologiczne: podstawowe kwestie różnicujące paradygmaty kryminologiczne; kryminologia pozytywistyczna, antynaturalistyczna, klasyczna i neoklasyczna - charakterystyka; teorie w ramach poszczególnych nurtów kryminologii: teorie biopsychologiczne (np. teorie antropologiczne), pozytywistyczne teorie socjologiczne (np. teorie kontroli); teoria naznaczenia społecznego, teorie kryminologiczne w kontekście problematyki konfliktu społecznego (np. nurt kryminologii radykalnej); nurt fenomenologiczny (koncepcje społecznych funkcji prawa karnego); ekonomiczna teoria przestępczości – 3 godz.

3. Charakterystyka przestępczości: zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości jako problem społeczny i ekonomiczny (w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym); badania nad przestępczością (diagnostyczne, eksplanacyjne, prognostyczne); opis ilościowy i jakościowy zjawiska przestępczości (rozmiary, struktura i dynamika przestępczości; wpływ zmiany społecznej i różnych czynników życia społecznego na przestępczość); pojęcia: przestępczość rzeczywista, przestępczość ujawniona, przestępczość nieujawniona - problematyka „ciemnej liczby przestępstw” i metod badawczych: eksperymentu, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu; rodzaje i charakterystyka statystyk kryminalnych; generalna charakterystyka wybranych zjawisk kryminalnych (przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, zorganizowanej i gospodarczej) – 3 godz.

4. Ofiara przestępstwa i jej rola w genezie fenomenu zachowania przestępnego: pojęcie wiktymologii i charakterystyka koncepcji wiktymologicznych (z akcentem na koncepcję wiktymologii kryminalnej); pojęcia: ofiara przestępstwa oraz pokrzywdzony; pojęcie przestępstwa bez ofiar (victimless crime); wiktymność i wiktymizacja, zarówno pierwotna, jak i wtórna (czynniki i okoliczności sprzyjające czy towarzyszące stawaniu się ofiarą przestępstwa; udział, rola ofiary w procesie wiktymizacji, możliwość ponownego pokrzywdzenia ofiary w wyniku reakcji społecznej na jej wiktymizację); ofiara a system wymiaru sprawiedliwości (partycypacja, rola i oczekiwania ofiary w procesie wymierzania sprawiedliwości; wpływ ofiary na wymiar sprawiedliwości i wpływ wymiaru sprawiedliwości na ofiarę) - 2 godz.

5. Wybrane zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym – ogólna charakterystyka (prostytucja, narkomania, działalność sekt o charakterze destrukcyjnym oraz subkultur dewiacyjnych) - 1 godz.

Literatura:

Pozycje książkowe (podręczniki):

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 2004.

2. B. Hołyst, Kryminologia, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

3. M. Kuć, Kryminologia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

4. M. Kuć, Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

5. J.W. Wójcik, Kryminologia. Współczesne aspekty, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Źródła prawa (wybrane przepisy):

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Obecność na zajęciach, rozwiązanie testu wyboru i udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie problemowe

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, rozwiązania testu wyboru i udzielenia odpowiedzi na otwarte pytanie problemowe; wymagany próg na ocenę dostateczną - 65%, dostateczny plus - 75%, dobry - 85%, dobry plus - 95%, bardzo dobry – 100%.

Oceniane: W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: Piotr Chrzczonowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chrzczonowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)