Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moot Court Competitions Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MCCS-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moot Court Competitions Seminar
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość j. angielskiego w mówie i piśmie.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem:

1/ godziny kontaktowe (seminarium) - 20 h w semestrze zimowym i 20 h w semestrze letnim


Godziny samodzielnej nauki:

1/ analiza istotnych orzeczeń, aktów prawnych i innych dokumentów - 30 h;

2/ przygotowanie do zadań zw. z pisaniem pism procesowych - 40 h;

3/ przygotowanie do zadań zw. z wypowiedziami ustnymi (umiejętności oratorskie) - 40 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student posiada dogłębne zrozumienie sposobu konstruowania logicznego i przekonującego argumentu prawno-logicznego;

W2 - student zdobywa wiedzę dotyczącą najbardziej istotnych międzynarodowych standardów prawnych zastosowanych do konkretnych przypadków;

W3 - student jest zaznajomiony z terminologią prawną w języku angielskim dotyczącą danego tematu;

W4 - student zdobywa wiedzę dotyczącą istotnych decyzji i praktyk wybranych organów arbitrażowych międzynarodowych;

W5 - student jest zaznajomiony z istotnymi wyrokami Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (oraz innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student jest w stanie zidentyfikować, analizować i interpretować istotne przepisy prawa międzynarodowego;

U2 - student potrafi krytycznie podejść zarówno do normatywnych standardów, jak i do praktyki sądowej;

U3 - student jest w stanie przedstawiać ustne i pisemne wystąpienia (pogłębiona umiejętność prowadzenia argumentacji);

U4 - student potrafi konstruować argument prawny i popierać go odpowiednimi źródłami;

U5 - student jest w stanie samodzielnie prowadzić badania nad tematem.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student doskonali umiejętności pracy w zespole;

K2 - student jest przygotowany do krytycznych i kompetentnych dyskusji dotyczących wybranych problemów.

Metody dydaktyczne:

- warsztat

- analiza przypadków

- dyskusja

- praca grupowa i prezentacje

- symulacja rozpraw

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs został zaprojektowany w celu rozwinięcia praktycznych umiejętności procesowych studentów. Bez wątpienia konstruowanie logicznego i przekonującego argumentu to jedna z kluczowych umiejętności które powinien nabyć student prawa. Kurs wyposaży studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia, prezentowania i argumentowania (odpowiadania i obrony) przekonującego argumentu prawno-logicznego. Kurs oparty jest na studiach przypadków i przykładach z różnych symulacji postępowań w ramach międzynarodowych konkursów, takich jak: Helga Pedersen Moot Court Competition (oparta na hipotetycznej aplikacji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), Disability Rights Law Moot Court Competition; Childrens’ Rights Moot Court Competition, The Levan Alexidze International Law Moot Court Competition; Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition, Willem C. Vis Moot Court Competition i The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

Pełny opis:

1/ Wprowadzenie do kursu i prezentacja różne rodzaje konkursów typu moot court - 2 h

2/ Praktyczne wskazówki dla uczestników konkursów typu moot court - 2 h

3/ Wprowadzenie do umiejętności pisania - jak napisać dobre pismo procesowe (memoriał/submission) - 4 h

4/ Umiejętności badawcze - gdzie znaleźć materiały źródłowe - 2 h

5/ Zasady wykładni w prawie międzynarodowym i prawie arbitrażowym - 2 h

6/ Zadania dotyczące umiejętności pisania i ocena - 10 h

7/ Wprowadzenie do umiejętności oratorskich - 4 h

8/ Zadania i ocena umiejętności oratorskich - 10 h

9/ Symulacja rozprawy w grupach - 4 h

Literatura:

Prowadzący udzieli informacji na temat zalecanej literatury i materiałów w trakcie kursu. Materiały będą dostępne na platformie Moodle albo Microsoft Teams.

Metody i kryteria oceniania:

K1, K2, U3 - aktywne uczestnictwo podczas wykładów (dyskusje, symulacja, praca grupowa)

W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5 - zadania pisemne i prezentacje ustne

Kryteria oceny oparte na liczbie przyznanych punktów za: 1) aktywne uczestnictwo w dyskusjach, 2) zadania pisemne i 3) zadania ustne:

niedostateczny - 0-1 pkt

dostateczny - 2-5 pkt

dostateczny plus - 6-9 pkt

dobry - 10-13 pkt

dobry plus - 14-17 pkt

bardzo dobry - 18-21 pkt

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska
Prowadzący grup: Julia Kapelańska-Pręgowska, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Piotr Sadowski, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Kapelańska-Pręgowska, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Piotr Sadowski, Maciej Żenkiewicz
Prowadzący grup: Julia Kapelańska-Pręgowska, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Piotr Sadowski, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)