Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ODP-ODSZK-N2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godz - 3 pkt ECTS:

- godziny kontaktowe - wykład i konsultacje - 28 godz.

- praca własna studenta - 47 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o różnych postaciach czynów niedozwolonych i ich konsekwencjach, a także o poszczególnych przypadkach odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej K_W03

W2 - pogłębiona wiedza o pojęciach z zakresu prawa cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, wiedza o poszczególnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej i pojęciach używanych w tym zakresie (m.in. szkoda, związek przyczynowy, zasady odpowiedzialności, rodzaje roszczeń odszkodowawczych) K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o poszczególnych przypadkach odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach szczególnych, z uwzględnieniem roli pracowników organów administracji i interesantów K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność analizy przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za wykonywanie władzy publicznej przewidzianych zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w przepisach szczególnych_U01

U2 - umiejętność wykorzystywania wiedzy o odpowiedzialności odszkodowawczej do dylematów pojawiających się w konkretnych sprawach administracyjnych K_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy, świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa cywilnego do pojawiających się nowych form wykonywania władzy publicznej, docenianie rangi wiedzy eksperckiej w tym zakresie K_K01

K2 - umiejętność analizowania przedstawianych materiałów i na ich podstawie formułowania określonych odpowiedzi i spostrzeżeń zgodnie z zasadami etyki zawodowej K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny połączony z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów administracji z mechanizmami odpowiedzialności cywilnej oraz konstrukcją i funkcjonowaniem tej odpowiedzialności w wypadku wyrządzenia szkody przy wykonywaniu władzy publicznej.

Od osoby przystępującej do nauki przedmiotu wymaga się znajomości podstaw prawoznawstwa oraz prawa administracyjnego.

Pełny opis:

Wykład obejmuje:

a) zasady odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych,

b) geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa na tle prawnoporównawczym,

c) treść i funkcje konstytucyjnego prawa do odszkodowania - art. 77 Konstytucji RP,

d) podstawy odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej w kodeksie cywilnym,

e) bezprawie normatywne,

f) podstawy odpowiedzialności za naruszenie prawa wspólnotowego,

g) przesłanki odpowiedzialności - wykonywanie władzy publicznej, bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej (bezprawność cywilna, judykacyjna, normatywna, zaniechanie normatywne), szkoda (i zakres odszkodowania), związek przyczynowy,

h) zagadnienia legitymacji procesowej – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,

i) podstawy odpowiedzialności władz publicznych w przepisach odrębnych (m.in. odpowiedzialności komornika oraz za orzeczenia w postępowaniu karnym),

j) przypadki odpowiedzialności za legalne wykonywanie władzy.

Literatura:

M. Safjan, Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej za szkodę (po 1 września 2004 r.), Warszawa 2004,

E. Bagińska, J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza admisnitracji, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, vol. 12, CH Beck INP PAN Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

Metoda - zaliczenie na ocenę.

Kolokwium w postaci testu.

Ocena według procentu punktów, odzwierciedlającego wiedzę i umiejętności: i kompetencje społeczne 52 - 70% dostateczny, 70-75 % - dostateczny plus, 75-85% dobry, 85-90% dobry plus, 90% i powyżej bardzo dobry.

W roku akad. 2019/2020 zaliczenie będzie miało formę zdalną (Moodle)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.