Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Work and employment from human rights perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-WEFH-FS
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Work and employment from human rights perspective
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures/discussion - 15 hrs

- consultations - 7 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures/discussion - 40 hrs

- reading literature - 48 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: understands the significance of the human dignity on a context of employment relations;

W2: understands and accepts a need for providing a non-discriminatory rules focusing on the process of hiring the personnel as well as on the employment as such;

W3: understands the need for providing additional legal guarantees to vulnerable persons;

W4: is sensitive to a problem of discrimination at work;

W5: is aware of Polish and international (the UN, the ILO, the EU, the CoE) law focusing on employment and work-related issues;

W6: is aware of the monitoring mechanisms and complaint procedures – both national and international ones.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: can clearly explain the importance of the need to respect human dignity in employment relations;

U2: understands and is able to identify cases of overusing the dominant position of the employer;

U3: is sensitive to a problem of general discrimination at work;

U4: is aware of the employee rights and obligations stemming from national and international law.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) not applicable

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) np. Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture

- discussion


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Human rights in employment relations

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The problem of ensuring a proper respect to human rights in employment relations has a long history in practice and in scholar literature. Broadly speaking, it includes a right to a descend work, a right to perform form which one freely chooses, a right to be free from the servitude, a right to be adequately remunerated for the work done, a right to work in a place where health and safety rules are obeyed, a right to rest, a right to associate in the unions etc. Certainly, in a course of a development of human rights some other aspects came to the light. This includes an increasing importance of the non-discrimination rule (and a need to secure positive discrimination in some cases, if needed), and the need to recognize a vulnerability of persons belonging to some peculiar groups (e.g. minors, pregnant women, disabled persons), rights related to religion (e.g. a right to wear religious symbols at work), as well as the right to self-expression, including by wearing own clothes. In times of an increasing migration an issue of employing foreign workers appeared at the front-pages of the news. In all of these aspects one has to ask himself where the responsibilities of the employer – national authorities – and the employee meet and who should be primarily responsible for meeting the requirements, which are provided for by the law. Is the situation the same in case of all categories of workers and in all of the above-mentioned themes? Can some rights of persons who are employed in the army or in public administration be contested or limit? Certainly, an issue of monitoring of employment and work-related activities and with the availability of the individual complain mechanism should also be considered.

However, some additional phenomena appear. They are seemingly on the margins of the employment activities. These concern in particular the trafficking of human beings (both in national and international context) and the illegal employment of illegally residing migrants. These aspects, unquestionably, deserve a special attention during the lecture.

Examples from national and international courts will help to present the above-described themes in a practical way. They will also contribute to the awareness raising actions taken under the auspice of this lecture. It should be stressed that students will be welcomed to actively participate in the meetings.

Literatura: (tylko po angielsku)

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010;

M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do EKPC, Kraków 2017

L. Garlicki (red.), Komentarz do Konwencji o Ochronie Podstawowych Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2010

A. Wróbel, Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty’, (in:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds), Europeizacja prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego., vol 3, Beck 2014

M. Levi, C. Adolph, D. Berliner, A. Erlich, A. Greenleaf, M. Lake, J. Noveck, Aligning rights and interests: Why, when and how to uphold labor standards, Background Paper for the World Development Report

Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006,

Z. Lasocik, Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi, Państwo i Prawo 2012/12 (802), s. 59 -27.

Z. Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi wstępna diagnoza problemu, Warszawa 2013,

M. Ligęza-Turlakiewicz, G. Turlakiewicz, Człowiek jako dobro extra commercium w przestępstwie handlu ludźmi, Prokuratura i Prawo 2015/5,

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2018,

P. Sadowski, Capacity building in a field of migration: the cases of Moldova and Georgia, Web Journal of Current Legal Issues 2012/1,

M.J. Sokołowska-Walewska, Definicja handlu ludźmi na tle prawa międzynarodowego, Prokuratura i Prawo 2012/5,

Constitution of the Republic of Poland of 1997, Consolidated version, Journal of Laws [t.j. Dz.U.] of 1997, no. 78, it. 483.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór źródeł, oprac. M. Balcerzak, Toruń 2007;

Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1999

International Covenant on Civil and Political Rights, Journal of Laws [Dz.U.] of 1977, no. 38, it. 167.

Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Journal of Laws [Dz.U.] of 1991, no. 120, it. 526, as amended.

European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, Journal of Laws [Dz.U.] of 1993, no. 61, it. 284, as amended.

the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, OJ C 306 of 17.12.2007.

the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Consolidated version, OJ C 115 of 9.5.2008.

Protocol (No 30) on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom, OJ C 115 of 9.5.2008.

ILO Conventions.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A test will be made in the end of the lectures: W1, W2, W3, W4, W5, W6, U1, U2, U3, U4. Students will have to select 1 correct answer from 5 proposals. They will have to do this 10 times, as there are 10 questions which they will have to ask. No open questions are intended.

Grading scale:

fail- niedostateczny (4 points)

satisfactory- dostateczny (5 points)

satisfactory plus- dostateczny plus (6 points)

good- dobry (7 points)

good plus- dobry plus (8 points)

very good- bardzo dobry (9 – 10 points)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadowski
Prowadzący grup: Piotr Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadowski
Prowadzący grup: Piotr Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sadowski
Prowadzący grup: Piotr Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)