Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Obowiązki lekarzy i prawa pacjenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OL-PSPM
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obowiązki lekarzy i prawa pacjenta
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

6 godz. wykładu (zgodna z programem kształcenia i planem studiów),

1 godz. konsultacji indywidualnych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika potrzebny do zaliczenia przedmiotu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie MOODLE): 33 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 godz.

Razem nakład pracy uczestnika: 50 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Uczestnik ma wiedzę o prawach pacjentów i obowiązkach lekarzy - EUS_W03

W2: Uczestnik zna podstawowe poglądy oraz teorie funkcjonujące w doktrynie prawa medycznego dotyczące obowiązków lekarzy i praw pacjenta - EUS_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Uczestnik prezentuje aktualne unormowania, stanowiska doktryny oraz judykatury dotyczące obowiązków lekarzy i praw pacjenta - EUS_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uczestnik prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do kwestii związanych z obowiązkami lekarzy i prawami pacjenta EUS_K02

K2: Uczestnik prawidłowo interpretuje zasady etyki zawodowej w zakresie obowiązków lekarzy i praw pacjenta - EUS_K03


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówiona zostanie geneza praw pacjenta, ich charakter (zarówno stricte indywidualny jak i zbiorowy). Przeanalizowany zostanie również katalog podstawowych praw pacjenta.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostanie pojęcie tak indywidualnych, jak i zbiorowych prawa pacjenta. W oparciu o praktyczne przykłady oraz orzecznictwo sądów powszechnych przeanalizowany zostanie katalog podstawowych praw pacjenta, w tym m.in.: prawo do świadczeń zdrowotnych, do informacji, do tajemnicy, wyrażenia zgody, poszanowania intymności i godności, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej oraz przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Literatura:

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XII, Toruń 2019 r.

U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2010 r.

M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównaczym, Toruń 2010 r.

System Prawa Medycznego (tom 5) - Odpowiedzialność prywatnoprawna, red. E. Bagińska, Warszawa 2021

M.Wałachowska, Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej, Gdańskie Studia Prawnicze 2021 nr 1

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)