Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OZL-PSPM
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach oraz lektura literatury uzupełniającej do zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Uczestnik posiada aktualną i pogłębioną wiedzę na temat odpowiedzialności zawodowej lekarza – EUS_W01.

W2: Uczestnik zna prawa pacjenta i obowiązki lekarza oraz konsekwencje ich naruszeń – EUS_W03.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Uczestnik potrafi zakwalifikować przedstawiony stan faktyczny pod odpowiednią normę prawną, a następnie znajdują rozwiązanie problemu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza – EUS_U01.

U2: Uczestnik wskazuje kluczowe wyroki sądów międzynarodowych i krajowych związane z odpowiedzialnością zawodową lekarza – EUS_U02.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uczestnik prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do zagadnień związanych z odpowiedzialnością zawodową lekarzy – EUS_K02.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy

Skrócony opis:

przedmiot dotyczy przesłanek odpowiedzialności zawodowej lekarzy

Pełny opis:

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty. Zakres tematyczny zajęć obejmuje zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami odpowiedzialności lekarza i lekarza dentysty za przewinienie zawodowe, opartymi na przepisach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz. U. 2019 poz. 956 ze zm.) . Szczególna uwaga poświęcona zostanie aspektom praktycznym, związanym z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz analizie orzecznictwa sądów lekarskich. W ramach wykładów, omówione zostaną - w szczególności - następujące kwestie:

1. Pojęcie przewinienia zawodowego

2. Stosunek postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza do innych postępowań regulowanych przepisami prawa

3. Główne zasady prowadzenia postepowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz fazy w/w postępowania

4. Postępowanie przed sądem lekarskim (okręgowym oraz Naczelnym Sądem Lekarskim)

5. Kary, nakładane przez sąd lekarski

6. Odwołanie od orzeczenia sądu lekarskiego

7. Kasacja

8. Wniosek o wznowienie postępowania

9. Analiza wybranych orzeczeń sądów lekarskich

Literatura:

1. Daniluk-Jarmoniuk Anna „Odpowiedzialność zawodowa lekarza” Wydawnictwo UMCS w Lublinie 2018.

2. Fiutak Agnieszka „Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem”, Difin 2012.

3. Fiutak Agnieszka „Prawo w medycynie”, C.H. Beck 2011.

4. Kubiak Rafał „Prawo Medyczne” C.H. Beck 2014.

5. Nesterowicz Mirosław „Prawo medyczne. Komentarze i glosy”, Wolters Kluwer 2017.

6. Paździoch Stefan „Prawa Lekarza. Zarys problematyki”, Wolters Kluwer 2012.

7. Tymiński Radosław „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce” Medycyna Praktyczna 2018.

8. Wrześniewska – Wal Iwona „Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce” Wolters Kluwer 2018.

9. Wrześniewska-Wal Iwona „Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich” Wolters Kluwer 2020.

10. Zajdel Justuna – Całkowska „Prawo Medyczne” PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019.

Metody i kryteria oceniania:

obecność za zajęciach, udział w dyskusji

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Izdebski, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Krzysztof Izdebski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Izdebski, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)