Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowania administracyjne – ogólne i podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PAOP-DPS2
Kod Erasmus / ISCED: 10.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowania administracyjne – ogólne i podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 150 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe egzamin – 2 godziny

- godziny kontaktowe zaliczenie ćwiczeń – 8 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 40 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 55 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o prawnej regulacji postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego - K_W02

W2: ma pogłębioną wiedzę o kompetencjach organów administracji oraz o prawach i obowiązkach stron w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym - K_W05

W3: ma rozszerzoną wiedzę na temat pozyskiwania danych dotyczących problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego dotyczących treści orzecznictwa, treści aktów prawnych, a także projektowanych zmian regulacji prawnej oraz wykorzystywania ich w toku procesu stosowania prawa w sprawach administracyjnych i podatkowych – K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk z zakresu problematyki postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego - K_U02

U2: analizuje konkretne stany faktyczne i prawne w postępowaniu administracyjnym oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie – K_U07

U3: posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak podania, decyzje oraz odwołania od decyzji w sprawach administracyjnych i podatkowych - K_U09

U4: posiada umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania administracyjnego i podatkowego oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny - K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny i samodzielny, będąc przygotowanym do realizacji wyzwań zawodowych przy stosowaniu postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego – K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład w formie tradycyjnej wspomagany prezentacjami

Ćwiczenia: rozwiązywanie kazusów, analiza aktów prawnych i orzeczeń sądów administracyjnych oraz przygotowanie przez studentów projektów podań, decyzji i odwołań od decyzji oraz analiza ich treści.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego. W ramach przedmiotu jest prezentowana prawna regulacja tych postępowań, a także dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Pełny opis:

WYKŁAD:

1.Pojęcie, geneza i rozwój postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (w. 2 godz.)

2. Zakres stosowania postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (2 godz..)

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego: charakter prawny zasad ogólnych, katalog zasad ogólnych (2 godz.)

4. Organy prowadzące postępowanie ogólne i podatkowe oraz ich właściwość ( 2 godz.)

5. Strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (2 godz.)

6. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt ( 2 godz.)

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego ( 1 godz.)

8. Dowody i postępowanie dowodowe: zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych, czynności dowodowe (3 godz.)

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (1 godz.)

10. Umorzenie postępowania administracyjnego postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (1 godz.)

11. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym: decyzja administracyjna, postanowienie, ugoda administracyjna ( 3 godz.)

12. Środki prawne oraz tryb ich rozpoznawania w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżania, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne (4 godz.)

13. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (0,5 godz.)

14. Postępowanie w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników (0,5 godz.)

15. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (0,5 godz.)

16. Wydawanie zaświadczeń (0,5 godz.)

17. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa (1 godz.)

18. Kontrola celno- skarbowej (2 godz.)

ĆWICZENIA:

1. Zakres stosowania postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (1 godz.)

2. Organy prowadzące postępowanie administracyjne ogólne i podatkowe oraz ich właściwość (1 godz.)

3. Strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego (1 godz.)

4. Wszczęcie postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego, w tym przygotowanie projektu podania w sprawie administracyjnej oraz podatkowej (2 godz.)

5. Dowody i postępowanie dowodowe: zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych, czynności dowodowe (2 godz.)

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym (decyzja, postanowienie, ugoda administracyjna), w tym przygotowanie projektu decyzji w sprawie administracyjnej oraz podatkowej (3 godz.)

7. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym ( pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżania, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne), w tym przygotowanie odwołania od decyzji oraz przygotowanie projektu decyzji organu odwoławczego (3 godz.)

8. Procedury kontrolne w prawie podatkowym (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydanie XVIII, Warszawa 2020.

2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2012.

Literatura dodatkowa:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

2. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, Z. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017;

3. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System prawa administracyjnego, tom 9, Warszawa 2010.

4. S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydanie 6, Warszawa 2010;

5. B. Brzeziński, M, Kalinowski, W. Morawski, M. Masternak, Komentarz do Ordynacji podatkowej – zobowiązania – postępowanie, ODDK Gdańsk 2008;

6. B. Brzeziński, M, Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, Komentarz praktyczny, ODDK Gdańsk 2008;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny: K_W02, K_W05

18 pytań testowych jednokrotnego wyboru (po 1 pkt) oraz 2 pytania otwarte (po 3 pkt)

Pytania bazują na zagadnieniach egzaminacyjnych z egzaminu doradcy podatkowego uchwalonych przez PKEdsDP z rozdziałów „”Kodeks postępowania administracyjnego”, „Postępowanie podatkowe”, „Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa”, „Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe”, „Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej” oraz „Kontrola skarbowa”.

Kryteria oceny:

23-24 pkt – 5

21-22 pkt – 4,5

19-20 pkt – 4

17-18 pkt - 3,5

15-16 pkt – 3

Ćwiczenia

1. Praca pisemna - przygotowanie projektu podania, decyzji oraz odwołania od decyzji w sprawie administracyjnej lub podatkowej K_W06, K_U02, K_U07, K_U09, K_U13, K_K05

Kryteria oceny: poprawność formalna i merytoryczna elementów podania, decyzji oraz odwołania od decyzji, wykorzystanie materiałów w postaci orzecznictwa, literatury etc.); każdy z projektów dokumentów jest oceniany w skali 2-5.

2. Aktywność na zajęciach w toku rozwiązywania kazusów K_U02, K_U07, K_U13, K_K05; na podstawie ocen uzyskanych na poszczególnych zajęciach jest ustalana ocena łączna w skali 2-5

Końcowa ocena stanowi średnią arytmetyczną ocen za: 1) aktywność na zajęciach, 2) przygotowanie projektu podania, 2) przygotowanie projektu decyzji 3) przygotowanie projektu odwołania od decyzji.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Aleksandra Główczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Tomasz Kuczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Aleksandra Główczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)