Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie cywilne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PC-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładzie z postępowania cywilnego - 30 godz. st. niestacjonarne.

Godziny indywidualnej pracy studenta: praca samodzielna – 120 godz., przygotowanie do zaliczenia i egzaminu - 140 godz.

Godziny kontaktu z nauczycielem akademickim - 10 godz.

Łącznie 300 godz. - 12 pkt ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat postępowania cywilnego oraz jego znaczenia dla właściwego wykonywania zwodu prawnika - K_W01.

Student dogłębnie zna język prawny i prawniczy, specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych występujących w postępowaniu cywilnym oraz zna specyfikę wykładni norm prawnych należących do prawa postępowania cywilnego – K_W04.

Student ma pogłębioną wiedzę o stronach postępowania cywilnego, przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach - K_W05.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować sposób załatwiania konkretnych spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i pracowniczych i przebieg postępowania w tych sprawach oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda – K_U03.

Student potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i pracowniczych z wykorzystaniem właściwych przepisów oraz orzecznictwa i piśmiennictwa – K_U04.


Student biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych, handlowo-gospodarczych i potrafi przewidywać skutki prawne podjętych rozstrzygnięć – K_U05.

Student posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji dokumentów prawnych w języku polskim, takich jak np. pisma procesowe w sądowym postępowaniu rozpoznawczym w sprawach cywilnych, w tym także składane na urzędowych formularzach (m.in. pozew, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, środki zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu cywilnym, jak np. sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna czy skarga o wznowienie postępowania) oraz pisma procesowe wnoszone w innych rodzajach postępowań cywilnych, a w szczególności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (m.in. wniosek o udzielenie zabezpieczenia i wniosek o wszczęcie egzekucji oraz składane w tych postępowaniach środki zaskarżenia, jak np. skarga na czynności komornika sądowego), a także pisma sądowe, jak np. projekty orzeczeń – K_U09.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania cywilnego, dokonuje samooceny swoich kwalifikacji oraz wybiera kierunki doskonalenia swoich umiejętności - K_K01.

Student potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, urzędnika, doradcy prawnego), a także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą innych osób – K_K03

Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową - K_K06.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, logiki oraz części ogólnej prawa cywilnego, a także prawa rzeczowego. Przy omawianiu zaś przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na inne postępowania prawne czy rodzajów powództw, pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat innych postępowań prawnych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego /0,5 godz./

1.1.Pojęcie i rodzaje spraw cywilnych

1.2.Pojęcie postępowania cywilnego

1.3.Cele a funkcje postępowania cywilnego

2. Pojęcie i charakter prawa postępowania cywilnego /0,5 godz./

3. Stosunek prawa postępowania cywilnego do materialnego prawa cywilnego / 0,5,godz./

4. Rodzaje postępowania cywilnego /1 godz./

4.1.Postępowanie sądowe

4.1.1.Postępowanie rozpoznawcze

4.1.1.1.Proces cywilny

4.1.1.1.1.Postępowanie zwykłe

4.1.1.1.2.Postępowanie odrębne

4.1.1.2. Postępowanie nieprocesowe

4.1.2. Postępowanie pomocnicze

4.1.3. Postępowanie egzekucyjne

4.1.4. Postępowanie upadłościowe

4.1.5. Postępowanie resrtukturyzacyjne

4.2. Międzynarodowe postępowanie cywilne

4.3. Postępowania pozasądowe

4.3.1. Mediacja

4.3.2. Postępowanie przed sądem polubownym /arbitrażowym/

4.3.3. Postępowanie przed komisją pojednawczą w sprawach z zakresu prawa pracy

4.3.4. Inne postępowania

5. Źródła prawa postępowania cywilnego /0,5 godz./

5.1. Kodeks postępowania cywilnego

5.2. Inne źródła prawa

6. Droga sądowa w sprawach cywilnych i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego /0,5 godz./

7. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do innych postępowań /1 godz./

7.1. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania karnego

7.2. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do sądowego postępowania administracyjnego

7.3. Stosunek postępowanie cywilnego do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

7.4. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

7.5. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

8. Naczelne zasady postępowania cywilnego /1 godz./

8.1.Pojęcie zasady naczelnej postępowania cywilnego. Kryteria jej wyodrębnienia

8.2.Zasada równouprawnienia stron i uczestników postępowania

8.3.Zasada dyspozycyjności

8.4. Zasada kontradyktoryjności

8.5.Zasada bezpośredniości

8.6.Zasada ustności

8.7.Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady naczelne wymiaru sprawiedliwości

8.8. Zasady naczelne postępowania cywilnego a zasady konstrukcyjne postępowania cywilnego

9. Przesłanki postępowania cywilnego /0,5 godz./

9.1.Pojęcie przesłanki procesowej

9.2.Rodzaje przesłanek procesowych

10. Istota i charakter prawny postępowania cywilnego/0,5 godz./

11. Organizacja i skład sądu w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

11.1.Organizacja sądownictwa w sprawach cywilnych

11.2.Skład organów sądowych

11.3.Wyłączenie osób wchodzących w skład sądu

12. Właściwość sądów w sprawach cywilnych /1 godz./

12.1.Pojęcie i rodzaje właściwości

12.2.Właściwość ustawowa

12.2.1.Właściwość rzeczowa

12.2.2.Właściwość miejscowa

12.3. Właściwość delegacyjna

12.4. Właściwość umowna

12.5. Badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu

13. Referendarz sądowy /0,5 godz./

14. Strony w procesie cywilnym /3 godz./

14.1.Pojęcie strony procesowe

14.2.Rodzaje stron procesowych

14.3.Zdolność sądowa

14.4.Zdolność procesowa

14.5.Zdolność postulacyjna

14.6.Legitymacja procesowa

14.7.Współuczestnictwo procesowe

14.7.1.Pojęcie współuczestnictwa procesowego

14.7.2.Rodzaje współuczestnictwa procesowego

14.7.3.Działanie współuczestników w procesie

15. Rodzaje interwencji w procesie cywilnym. Przypozwanie /1 godz./

15.1.Interwencja główna

15.2.Interwencja uboczna

15.3.Przypozwanie

16. Pełnomocnictwo procesowe /0,5 godz./

17. Udział w postępowaniu podmiotów działających w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego /0,5 godz./

17.1.Udział prokuratora

17.2.Udział Rzecznika Praw Obywatelskich

17.3.Udział organizacji społecznych

17.4.Udział inspektora pracy

17.5.Udział powiatowego /miejskiego/ rzecznika konsumentów

17.6.Udział innych podmiotów

18. Czynności procesowe /1 godz./

18.1.Pojęcie i rodzaje czynności procesowych

18.2.Pisma procesowe

18.3.Doręczenia

18.4.Posiedzenia sądowe

18.5.Terminy

18.6.Uchybienie i przywrócenie terminu

19. Przedmiot procesu cywilnego /0,5 godz./

20. Powództwo i jego rodzaje /1 godz./

20.1. Powództwo o świadczenie

20.2.Powództwo o ustalenie stosunku prawnego lub prawa

20.3.Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

21. Koszty postępowania cywilnego /0,5 godz./

22. Skutki prawne wniesienia i doręczenie pozwu /0,5 godz./

22.1.Skutki materialnoprawne wniesienia pozwu

22.2.Skutki procesowe wniesienia pozwu

22.2.1.Utrwalenie się właściwości sądu

22.2.2.Utrwalenie się jurysdykcji krajowej

22.2.3.Badanie pozwu

22.3. Skutki materialnoprawne doręczenia pozwu

22.4. Skutki procesowe doręczenia pozwu

22.4.1.Stan sprawy w toku

22.4.2.Dopuszczalność wytoczenia przez pozwanego powództwa wzajemnego

22.4.3.Skutki zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa

23. Obrona pozwanego w procesie cywilnym /0,5 godz./

23.1. Pojęcie i zakres obrony pozwanego w procesie cywilnym

23.2. Środki obrony pozwanego

23.2.1. Zaprzeczenie

23.2.2. Zarzuty pozwanego

23.2.3. Powództwo wzajemne

23.2.4. Inne środki obrony

24. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego /0,5 godz./

25. Dowody w postępowaniu cywilnym /2 godz./

25.1.Pojęcie i rodzaje dowodów

25.2.Przedmiot dowodu

25.3.Ciężar dowodu

25.4.Postępowanie dowodowe

25.5.Dowód z dokumentu

25.6.Dowód z zeznań świadków

25.7.Dowód z opinii biegłych

25.8.Dowód z oględzin

25.9.Dowód z przesłuchania stron

25.10.Inne środki dowodowe

25.11.Zabezpieczenie dowodów

26. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym /1 godz./

27. Wydanie orzeczenia /0,5 godz./

28. Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym /0,5 godz./

28.1.Uzupełnienie orzeczeń

28.2.Sprostowanie orzeczeń

28.3.Wykładnia orzeczeń

29. Prawomocność orzeczeń sądowych /0,5 godz./

29.1. Pojęcie i rodzaje prawomocności

29.1.1. Pojęcie prawomocności

29.1.2. Rodzaje prawomocności

29.1.2.1. Prawomocność materialna

29.1.2.1.1. Moc wiążąca orzeczenia

29.1.2.1.2. Powaga rzeczy osądzonej

29.1. 2. 2. Prawomocność formalna

29. Wykonalność a skuteczność orzeczeń /0,5 godz./

30. Zaskarżenie nieprawomocnych orzeczeń sądowych /2 godz./

30.1.Ogólna charakterystyka systemu środków zaskarżenia

30.2. Rodzaje środków zaskarżenia nieprawomocnych orzeczeń

30.2.1.Apelacja

30.2.2.Zażalenie

30.2.3.Inne środki zaskarżenia

31. Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych /2 godz./

31.1.Skarga kasacyjna

31.2.Skarga o wznowienie postępowania

31.3.Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

36. Postępowanie zabezpieczające /0,5 godz./

37. Postępowanie egzekucyjne /1 godz./

38. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne /1 godz./

39. Międzynarodowe postępowanie cywilne /0,5 godz./

Ćwiczenia:

1. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (0,5 godz.)

2. Pojęcie i rodzaje właściwości sądu w sprawach cywilnych (1 godz.)

3. Pozew a powództwo (4 godz.)

3.1. Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

3.1.1. Pojęcie pisma procesowego

3.1.2. Rodzaje pism procesowych

3.1.3. Warunki formalne pism procesowych

3.2. Pojęcie powództwa

3.3. Rodzaje powództw

3.3.1. Powództwo o świadczenie

3.3.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

3.3.3. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

3.4. Przygotowanie projektu pozwu

4. Dowody w postępowaniu cywilnym (3 godz.)

5. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym (1,5 godz.)

5.1. Przygotowanie projektu wyroku

6. System środków zaskarżenia (1 godz.)

6.1. Pojęcie i rodzaje środków zaskarżenia

6.2. Apelacja w postępowaniu cywilnym

6.3. Przygotowanie projektu apelacji

7. Postępowanie zabezpieczające (1 godz.)

7.1. Pojęcie, rodzaje i sposoby zabezpieczenia roszczeń

7.2. Podstawy udzielenia zabezpieczenia

7.3. Wszczęcie i przebieg postępowania

7.4. Rozstrzygnięcia sądu

7.5. Sposób uchylenia lub zmiany postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

7.6. Upadek zabezpieczenia

8. Postępowanie egzekucyjne (9 godz.)

8.1. Podstawa egzekucji sądowej

8.1.1.Tytuł egzekucyjny

8.1.2. Klauzula wykonalności

8.2. Organy egzekucyjne i ich właściwość

8.3. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

8.4.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

8.4.1. Przygotowanie projektu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

8.6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

8.7. Rodzaje i sposoby egzekucji sądowej

8.8. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych

8.8.1. Egzekucja z ruchomości

8.8.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

8.8.3. Egzekucja z rachunków bankowych

8.8.4. Egzekucja z innych wierzytelności

8.8.5. Egzekucja z innych praw majątkowych

8.8.6. Egzekucja z nieruchomości

8.8.6.1. Zwykła egzekucja z nieruchomości

8.8.6.2. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

8.8.6.3. Egzekucja z użytkowania wieczystego

8.8.6.4. Uproszczona egzekucja z nieruchomości

8.8.6.5. Egzekucja ze statków morskich

8.8.6.6. Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego

8.8.6.7. Egzekucja z lokali stanowiących odrębne nieruchomości

8.9. Sposoby egzekucji świadczeń niepieniężnych

8.9.1. Egzekucja wydania rzeczy ruchomej

8.9.2. Egzekucja wydania nieruchomości, statku albo przez opróżnienia

pomieszczenia

8.9.3. Egzekucja wykonania czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba

8.9.4. Egzekucja wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba

8.8.5. Egzekucja zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania

czynności wierzyciela

8.10. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego

i przedsiębiorców

8.10.1. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa

8.10.2. Egzekucja z udziałem Narodowego Banku Polskiego

8.10.3. Egzekucja z udziałem przedsiębiorców

8.10.3.1. Egzekucja przez zarząd przymusowy

8.10.3.2. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

8.11. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży

publicznej

8.12. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

9. Postępowanie upadłościowe (4 godz.)

9.1. Upadłość a egzekucja sądowa

9.2. Źródła prawa upadłościowego i naprawczego

9.3. Podstawy ogłoszenia upadłości

9.4. Zdolność upadłościowa

9.5. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

9.6. Postępowanie upadłościowe

9.7. Uczestnicy postępowania upadłościowego

9.8. System organów w postępowaniu upadłościowym

9.9. Zakończenie postępowania upadłościowego

10. Postępowanie naprawcze (2 godz.)

10.1. Upadłość a układ

10.2. Podstawy postępowania naprawczego

10.3. Zdolność naprawcza

10.4. Wszczęcie i przebieg postępowania naprawczego

10.5. Zakończenie postępowania naprawczego

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Literatura dodatkowa:

J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

J. Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne. Komornicy sądowi. Koszty egzekucyjne, Warszawa 2019.

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015.

E. Marszałkowska- Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.

W.Siedlecki, Z.Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

I. Gil, J. Kruczalak- Jankowska i in. (red.), Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, Warszawa 2019.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2020.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym egzaminem, który odbywa się w terminie uzgodnionym ze studentami, w sali wykładowej, pod nadzorem prowadzącego. Egzamin składa się z pięciu pytań i dwóch kazusów, za każde z pytań oraz kazus student otrzymuje ocenę cząstkową, średnia ocen stanowi ocenę końcową z egzaminu. Prace egzaminacyjne są oceniane od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej.

Zajęcia ćwiczeniowe kończą się zaliczeniem na ocenę (skala ocen od niedostatecznej do bardzo dobrej). Na ocenę zaliczeniową składają się następujące punkty:

- aktywność na zajęciach (rozwiązywania kazusów, odpowiadanie na pytania prowadzącego)

- pozytywnie zaliczone kolokwia co najmniej trzy w roku akademickim

- obecność na zajęciach.

Ocena bardzo dobra - gdy student wyczerpie temat w 100-95 %.

Ocena dobra plus- gdy student wyczerpie temat w 94-90 %.

Ocena dobra - gdy student wyczerpie temat w 89-85 %.

Ocena dostateczna plus - gdy student wyczerpie temat w 84-79%.

Ocena dostateczna - gdy student wyczerpie temat w 78-70%.

Ocena niedostateczna - gdy student wyczerpie temat w mniej niż 70%.

Praca egzaminacyjna i zaliczenie weryfikują następujące efekty kształcenia: K_W01, K_W04, K_W05, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_K01, K_K03 i K_K06.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015.

E. Marszałkowska- Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.

W.Siedlecki, Z.Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2019.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2020.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowy zdalnie za pośrednictwem platform Moodle lub MS Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020.

Literatura dodatkowa:

J.Jodłowski, Z.Resich, J.Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015.

E. Marszałkowska- Krześ (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2013.

W.Siedlecki, Z.Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2019.

S. Gurgul: Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa 2020.

A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.): Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego. Tom 6. Warszawa 2016.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)