Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa cywilnego i handlowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PCH-DPS2 Kod Erasmus / ISCED: 10.3 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa cywilnego i handlowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

7 pkt ECTS = 175 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe egzamin, zaliczenie – 5 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 50 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 75 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma pogłębioną wiedzę o zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego mających zasadnicze znaczenie dla administracji podatkowej – K_W01

W2: dogłębnie zna specyfikę stosunków cywilno-prawnych na tym tle zna specyfikę stosunków podatkowo-prawnych - K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać stosunki cywilno-prawne w kontekście problematyki podatkowej – K_U01

U2: analizuje konkretne stany faktyczne i prawne oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie – K_U06

U3: posiada umiejętność analizowania ze zrozumieniem zjawisk społecznego oddziaływania instytucji podatkowych w tym wpływu określonych rozwiązań podatkowych na przepisy prawa cywilnego i handlowego – K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, z zakresu prawa cywilnego i handlowego, rozumie potrzebę wykorzystywania wiedzy eksperckiej – K_K01

K2: potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, jest przygotowany do wykorzystania wiedzy o prawie cywilnym i handlowym w pracy zawodowej – K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład – wykład konwencjonalny, problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa cywilnego i handlowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Pełny opis:

Wykład:

• Źródła prawa cywilnego i handlowego – 0,5h

• Podmioty i przedmioty stosunku cywilnoprawnego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy (definicja na tle różnych aktów prawnych, sposoby ewidencjonowania i rejestracji przedsiębiorców) i przedsiębiorstwa – 1,5h

• Pojęcie zdarzenia prawnego, oświadczenia woli, czynności prawnej i ich rodzaje – 1,5h

• Zawieranie umów – 1,5h

• Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem prokury – 1h

• Instytucja dawności (przedawnienie i terminy zawite) – 1h

• Księgi wieczyste i inne rejestry praw rzeczowych – 1h

• Pojęcie, treść i formy własności, nabycie i utrata własności – 2h

• Ograniczone prawa rzeczowe – 2h

• Źródła zobowiązań (wynikające z czynności prawnej i z poza czynności prawnej) – 1h

• Wykonanie i naruszenie zobowiązania – 1,5h

• Umowy handlowe (sprzedaży, dostawy i kontraktacji, kredytu bankowego, komisu i agencyjna, leasingu, darowizny, dealerska, franchisingu, factoringu) – 4h

• Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zachowek – 1h

• Ustroje majątkowe małżeńskie – 1h

• Działalność gospodarcza (pojęcie, sposoby reglamentowania działalności) przedsiębiorców polskich i zagranicznych, prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – 1,5h

• Przedsiębiorca jednoosobowy – 0,5h

• Spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna – 2h

• Spółka z o.o. i spółka akcyjna – 2,5h

• Przekształcenia spółek – 1,5h

• Prawo upadłościowe i naprawcze – wybrane zagadnienia – 1,5h

Ćwiczenia poświęcone są zdobywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez:

- rozwiązywanie kazusów;

- analizę rozumowania i argumentacji prawniczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych;

- dyskusję nad zagadnieniami problemowymi;

- ćwiczenie umiejętności argumentowania własnego stanowiska na podstawie wiedzy teoretycznej.

Merytoryczny zakres zagadnień pokrywa się z materią wykładową.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018

• A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

• Komentarze do kodeksu cywilnego oraz spółek handlowych (według uznania studenta)

• System Prawa Prywatnego

• System Prawa Handlowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z dwóch pytań kazusowych, każde punktowane po 2 pkt (jedno z prawa cywilnego; jedno z prawa handlowego) oraz 5 pytań otwartych – każde za 1 pkt (trzy z prawa cywilnego; dwa z zakresu prawa handlowego). Aby otrzymać zaliczenie (ocenę dostateczną) należy uzyskać co najmniej 50% punktów, w tym min. 2 punkty za pytania kazusowe.

Ocena dostateczna plus – powyżej 60%

Ocena dobra – powyżej 70%

Ocena dobra plus – powyżej 80%

Ocenę bardzo dobrą uzyskuje student, który otrzymał powyżej 90 % punktów. K_W01, K_W04, K_U01, K_U06, K_U08, K_K01, K_K05

Zaliczenie na ocenę:

- forma pisemna – 10 pytań testowych (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź, maksymalnie można uzyskać 10 pkt)

9/10 pkt – ocena bardzo dobra

8 pkt – ocena dobra plus

7 pkt – ocena dobra

6 pkt – ocena dostateczna plus

5 pkt – ocena dostateczna

1 – 4 pkt – ocena niedostateczna

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Zacharzewski
Prowadzący grup: Konrad Zacharzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Justyński, Konrad Zacharzewski
Prowadzący grup: Tomasz Justyński, Konrad Zacharzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński
Prowadzący grup: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Michał Marszelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński
Prowadzący grup: Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Tomasz Justyński, Michał Marszelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Justyński, Anna Moszyńska
Prowadzący grup: Tomasz Justyński, Magdalena Karolak, Mariusz Kłoda, Anna Moszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.