Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PK-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw prawoznawstwa oraz prawa konstytucyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

12 pkt ECTS = 300 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 72 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 10 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 90 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 128 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie są źródła prawa karnego oraz na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

W2: student wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie K_W03,

W3: student wie również , co to są środki zabezpieczające, kiedy następuje zatarcie skazania i przedawnienie z wprawie karnym, zna typy czynów zabronionych określonych w kk z 1997 r. K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05,

U2: student potrafi wskazać znamiona przedmiotowe oraz podmiotowe przestępstw określonych w kk z 1997 r. K_U03,

U3: student umie rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa karnego K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy. Wie również , że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_K02,


K2: student potrafi odróżnić zachowania społeczne szkodliwe, zabronionego pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K04.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, w ramach którego prowadzący prowadzi dyskusję z uczestnikami zajęć na tle różnych instytucji prawa karnego, odpowiada również na pytania zainteresowanych. Podczas zajęć prowadzący eksponuje kwestie sporne, które znalazły swe odzwierciedlenie w praktyce oraz w doktrynie, przedstawia je na przykładach, które na wykładzie poddawane są dyskusji. Studenci otrzymują również zadania do rozwiązania w domu (kazusy).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład: Celem zajęć jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce. Zajęcia polegają na systematycznym omówieniu funkcji prawa karnego, zwłaszcza instytucji jego części ogólnej tj. struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej, systemu kar i środków karnych. Szczególny nacisk został położony na kwestie, które w nauce i orzecznictwie są sporne. Przy omawianiu tych zagadnień uczestnicy wykładu są zachęceni do zabierania głosu w kwestiach spornych, poprzez zadawanie pytań kierowanych do ogółu słuchaczy.

Ćwiczenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz poszczególnymi typami przestępstw, które znamiona określa k.k. z 1997 r. Założeniem zajęć jest również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

Pełny opis:

Wykład: Prawo karne oraz przesłanki jego reformy (1 godz.), Nauka prawa karnego i nauki pokrewne (1 godz.), Ustawa karna, jej budowa i stosowanie (2 godz.), Zasady obowiązywania ustawy karnej (2 godz.), Ogólne pojęcie przestępstwa (2 godz.), Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa (2 godz.), Wina i jej formy (2 godz.), Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę (3 godz.), Kontratypy (1 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (3 godz.), Zabieg przestępstw (2 godz.), Zabieg przepisów ustawy (1 godz.), Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych (2 godz.), Kary (3 godz.), Środki karne (4 godz.), Środki probacyjne (2 godz.), Środki zwalczania recydywy, przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej (1 godz.), Sądowy wymiar kary i środków karnych (3 godz.), Środki zabezpieczające (2 godz.), Środki stosowane wobec nieletnich (2 godz.), Uchylenie karalności i darowanie kary. Instytucja zatarcia skazania (2 godz.).

Ćwiczenia: Zasady obowiązywania ustawy karnej (1/2 godz.), Definicja przestępstwa i jej elementy (2/3 godz.), Ustawowe znamiona przestępstwa (2/3 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (2/3 godz.), Zbieg przestępstw (1/2 godz.), Zbieg przepisów ustawy (1/2 godz.), Omówienie wybranych typów przestępstw (18/30 godz.).

Literatura:

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2018;

Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna oraz cześć szczególna (cztery tomy), (red. R. Zawłocki, M. Królikowski), Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2017;

Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018;

Metody i kryteria oceniania:

Stopień (w skali 2.0 – 5.0) wystawiany na podstawie egzaminu w formie pisemnej (opisowej lub testowej i kazusowej) na podstawie wiedzy, którą legitymuje się student w zakresie opanowania materiału będącego przedmiotem wykładu.

Egzamin pisemny lub ustny. Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru oraz na rozwiązaniu kazusu. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania: trzy z części ogólnej i jedno z części szczególnej prawa karnego.

W przypadku egzaminu ustnego. ostateczną oceną jest średnia arytmetyczna poszczególnych pytań.

Jeśli egzamin pisemny polega na rozwiązaniu testu i kazusu, student musi uzyskać pozytywną ocenę z obydwu części.

Ćwiczenia i wykład weryfikują K_W03, K_W05, K_W06, K_U03, K_U05, K_U07, K_K02, K_K04

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)