Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo do leczenia w prawie Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PL-UE-PSPM
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo do leczenia w prawie Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego dla prawników
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

4 godz. wykładu (zgodna z programem kształcenia i planem studiów),

1 godz. konsultacji indywidualnych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika potrzebny do zaliczenia przedmiotu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie MOODLE): 12 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 8 godz.

Razem nakład pracy uczestnika: 25 godzin.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Uczestnik ma wiedzę na temat zagadnień dotyczących prawa do leczenia w prawie Unii Europejskiej - EUS_W01

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Uczestnik ocenia aktualny stan prawny w zakresie prawa do leczenia w prawie Unii Europejskiej - EUS_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Uczestnik prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy odnoszące się do kwestii związanych z prawem do leczenia w prawie Unii Europejskiej - EUS_K02

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład informacyjny

Skrócony opis:

Uczestnicy poznają reguły udzielania świadczeń zdrowotnych w prawie Unii Europejskiej. W trakcie wykładu omówiony zostanie bogaty dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dwie ścieżki uzyskania świadczeń zdrowotnych na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówimy sytuacje, w których pacjent polski jest uprawniony do uzyskania świadczeń zdrowotnych w innym państwie Unii Europejskiej. Szczególny akcent zostanie położony na następujące zagadnienia: ustalenia ustawodawstwa właściwego dla udzielania świadczeń zdrowotnych, sytuacja osób mających miejsce zamieszkania na terytorium innego niż właściwe Państwa Członkowskim, osób przebywających poza właściwym Państwem Członkowskim oraz osób udających się na terytorium innego Państwa Członkowskiego w celu uzyskania planowanego świadczenia zdrowotnego. Omówiona zostanie również linia orzecznicza TSUE w zakresie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Literatura:

M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. XII, Toruń 2019 r.

R. Stankiewicz, Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Warszawa 2016 r.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Marcin Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Śliwka, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)