Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Uniwersytecka poradnia prawna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POR.PR-STAC
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Uniwersytecka poradnia prawna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zgłoszenie do Poradni, akceptacja kandydatury.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- konsultacje z nauczycielem, przygotowanie opinii dla Klienta Poradni - 5 h

- wspólne spotkania - omówienie najbardziej interesujących spraw - opinii - 15 h.

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta związaną z pracą nad powierzonym mu zadaniem - opinią - 24 h.


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć, terminologii, instytucji i metod właściwych dla prawa w zakresie dotyczącym powierzonego zadania - K_W02.Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie wykorzystać wiedzę o charakterze teoretycznym i dogmatycznym z zakresie zasad w analizie konkretnych stanów faktycznych z wykorzystaniem literatury i orzecznictwa sądów powszechnych - K_U02,


Umie przeprowadzić interpretacje właściwych przepisów oraz sformułować własne opinie w kwestiach spornych - K_U03,Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Świadomość odpowiedzialności ciążącej na przedstawicielach zawodów prawniczych, zrozumienie dla znaczenia wiedzy eksperckiej, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez poszerzanie swojej wiedzy i praktycznych umiejętności oraz rozumie potrzebę śledzenia zmian w przepisach prawnych K_K01

Metody dydaktyczne:

Spotkanie warsztatowe, indywidualna praca z pracownikiem naukowym,

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Poradnia prawna to przygotowywanie opinii prawnych, informacji prawnych dla potrzeb obywateli, którzy zgłosili

Pełny opis:

Poradnia prawna do projekt społecznej odpowiedzialności uczelni, polegający na udzielaniu informacji prawnych na pytania obywateli.

Pytania trafiają drogą mailową lub są zadane podczas dyżurów studentów Poradni.

Informacje prawne - opinie prawne, przygotowują członkowie poradni pod nadzorem nauczycieli akademickim.

Interesujące prawnie sprawy - są omawiane z udziałem wszystkim członków Poradni, prowadzącym spotkanie jest nauczyciel akademicki nadzorujący przygotowanie danej opinii.

Literatura:

Komentarz prawne do kodeksów lub ustaw - powiązane z przedmiotem opinii.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w pracach Poradni, szybkość i rzetelność załatwiania spraw.

Praktyki zawodowe:

Praca w Poradni jest sama w sobie rodzajem praktyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Marcin Berent, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Ewa Kabza, Maja Klubińska, Mariusz Kłoda, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Joanna May, Tomasz Oczkowski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Berent, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Ewa Kabza, Maja Klubińska, Mariusz Kłoda, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Joanna May, Tomasz Oczkowski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Oczkowski
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Berent, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Ewa Kabza, Maja Klubińska, Mariusz Kłoda, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Joanna May, Tomasz Oczkowski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Beata Rutkowska, Piotr Sadowski, Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Michał Ziemiak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)