Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-POST-CYW-S2
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy postępowania cywilnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- udział w wykładzie z postępowania cywilnego - 30 godz.,

- godziny kontaktu z nauczycielem akademickim - 15 godz.

Godziny indywidualnej pracy studenta, w tym przygotowanie do zaliczenia - 55 godz.Łącznie 4 pkt ECTS - 100 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstaw postępowania cywilnego oraz jego znaczenia dla administracji publicznej - K_W01.

W2: Student ma pogłębioną wiedzę na temat stosunków cywilnoprawnych oraz sposobów dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków - K_W03.

W3: Student ma pogłębioną wiedzę o stronach postępowania cywilnego, przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach - K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego rozstrzygania dylematów pojawiających się w życiu zawodowym, a dotyczących dochodzenia roszczeń na drodze sądowej - K_U06.

U2: Student samodzielnie analizuje konkretne stany faktyczne i prawne dotyczące stosunków cywilnoprawnych oraz samodzielnie podejmuje właściwe rozstrzygnięcia w tym zakresie - K_U07.

U3: Student posiada umiejętność sporządzenia wybranych pism procesowych w sprawach cywilnych, jak np. pozwów, wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub egzekucyjnego - K_U09.

U4: Student potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową - K_U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania cywilnego, dokonuje samooceny swoich kwalifikacji oraz ma świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej - K_K01.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa oraz logiki, a także części ogólnej prawa cywilnego. Przy omawianiu przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne czy też wpływu postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego na postępowanie cywilne, czy też zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.

Pełny opis:

1. Pojęcie i charakter spraw cywilnych (0,5 godz.)

1.1. Analiza pojęciowa sprawy cywilnej oraz jej funkcje

1.2. Rodzaje spraw cywilnych

2. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego (0,5 godz.)

3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych (0,5 godz.)

4. Rodzaje postępowania cywilnego w sprawach cywilnych (2,5 godz.)

4.1. Postępowanie sądowe

4.1.1. Postępowanie rozpoznawcze

4.1.1.1. Proces cywilny

4. 1.1.2. Postępowanie nieprocesowe

4.1.2. Postępowanie zabezpieczające

4.1.3. Postępowanie egzekucyjne

4.1.4. Postępowanie upadłościowe

4.1.5. Postępowanie resrtukturyzacyjne

4.2. Międzynarodowe postępowanie cywilne

4.3. Postępowanie pozasądowe

4.3.1. Mediacja

4.3.2. Postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowym)

4.3.3. Inne postępowania

5. Źródła prawa postępowania cywilnego (0,5 godz.)

5.1. Kodeks postępowania cywilnego

5.2. Inne źródła prawa

6. Droga sądowa w sprawach cywilnych i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego (0,5 godz.)

7. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do innych postępowań (1 godz.)

7.1. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania karnego

7.2. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do sądowego postępowania administracyjnego

8. Skład sądu w postępowaniu cywilnym (0,5 godz.)

8.1. Skład organów sądowych

8.2. Wyłączenie osób wchodzących w skład sądu

9. Właściwość sądów w sprawach cywilnych (2 godz.)

9.1. Pojęcie i rodzaje właściwości

9.2. Właściwość ustawowa

9.2.1. Właściwość rzeczowa

9.2.2. Właściwość miejscowa

9.3. Właściwość delegacyjna

9.4. Właściwość umowna

9.5. Badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu

10. Referendarz sądowy (0,5 godz.)

11. Strony w postępowaniu w sprawach cywilnych (4 godz.)

11.1. Pojęcie strony procesowej

11.2. Rodzaje stron procesowych

11.3. Zdolność sądowa

11.4. Zdolność procesowa

11.5. Zdolność postulacyjna

11.6. Legitymacja procesowa

11.7. Współuczestnictwo procesowe

11.7.1. Pojęcie współuczestnictwa procesowego

11.7.2. Rodzaje współuczestnictwa procesowego

11.7.3. Działanie współuczestników w procesie

12. Rodzaje interwencji w procesie cywilnym. Przypozwanie (1 godz.)

12.1. Interwencja główna

12.2. Interwencja uboczna

12.3. Przypozwanie

13. Pełnomocnictwo procesowe (1 godz.)

14. Udział w postępowaniu podmiotów działających w celu ochrony cudzego prawa podmiotowego (1 godz.)

14.1. Udział prokuratora

14.2. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich

14.3. Udział organizacji pozarządowych

14.4. Udział inspektora pracy

14.5. Udział powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

14.6. Udział innych podmiotów

15. Czynności procesowe (1 godz.)

15.1. Pojęcie i rodzaje czynności procesowych

15.1. Pisma procesowe

15.2. Doręczenia

15.3. Posiedzenia sądowe

15.4. Terminy

15.5. Uchybienie i przywrócenie terminu

16. Powództwo i jego rodzaje (1 godz.)

16.1. Powództwo o świadczenie

16.2. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa

16.3. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa

17. Skutki prawne wniesienia i doręczenia pozwu (0,5 godz.)

17.1. Skutki materialnoprawne wniesienia pozwu

17.2. Skutki procesowe wniesienia pozwu

17.2.1. Utrwalenie się właściwości sądu

17.2.2. Utrwalenie się jurysdykcji krajowej

17.2.3. Badanie pozwu

17.3. Skutki materialnoprawne doręczenia pozwu

17.4. Skutki procesowe doręczenia pozwu

17.4.1. Stan sprawy w toku

17.4.2. Dopuszczalność wytoczenia przez pozwanego powództwa wzajemnego

17.4.3. Skutki zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa

18. Obrona pozwanego w postępowaniu cywilnym (1 godz.)

18.1. Zarzuty pozwanego

18.2 Powództwo wzajemne

18.3. Inne środki obrony

19. Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego (0,5 godz.)

20. Dowody w postępowaniu cywilnym (2 godz.)

20.1. Pojęcie i rodzaje dowodów

20.2. Przedmiot dowodu

20.3. Ciężar dowodu

20.4. Postępowanie dowodowe

20.5. Dowód z dokumentu

20.6. Dowód z zeznań świadków

20.7. Dowód z opinii biegłych

20.8. Dowód z oględzin

20.9. Dowód z przesłuchania stron

20.10. Inne środki dowodowe

20.11. Zabezpieczenie dowodów

21. Pojęcie i rodzaje orzeczeń w postępowaniu cywilnym (1,5 godz.)

22. Wydanie orzeczenia (0,5 godz.)

22. Rektyfikacja orzeczeń w postępowaniu cywilnym (0,5 godz.)

22.1. Uzupełnienie orzeczeń

22.2. Sprostowanie orzeczeń

22.3. Wykładnia orzeczeń

23. Prawomocność orzeczeń sądowych (1 godz.)

23.1. Prawomocność materialna

23.1.1. Moc wiążąca orzeczenia

23.1.2. Powaga rzeczy osądzonej

23.2. Prawomocność formalna

24. Wykonalność a skuteczność orzeczeń (0,5 godz.)

25. Zaskarżenie nieprawomocnych orzeczeń sądowych (2 godz.)

25.1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia

25.1.1. Apelacja

25.1.2. Zażalenie

25.1.3. Inne środki zaskarżenia

26. Środki zaskarżania prawomocnych orzeczeń sądowych (2 godz.)

26.1. Skarga kasacyjna

26.2. Skarga o wznowienie postępowania

26.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Literatura:

W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2023.

J. Jodłowski, J. Lapierre, J. Misiuk-Jodłowska, Z. Resich, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym zaliczeniem, które odbywa się w terminie uzgodnionym ze studentami, w sali wykładowej, pod nadzorem prowadzącego. Na prośbę studentów zaliczenie może też odbyc się w formie ustnej w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Studenci na zaliczeniu powinni opracować jeden z sześciu tematów wcześniej podanych przez prowadzącego zajęcia, wyboru tematu spośród wskazanych sześciu, w trakcie zaliczenia dokonuje prowadzący. Prace zaliczeniowe są oceniane od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej.

Ocena bardzo dobra - gdy student wyczerpie temat w 100-95 %.

Ocena dobra plus- gdy student wyczerpie temat w 94-90 %.

Ocena dobra - gdy student wyczerpie temat w 89-85 %.

Ocena dostateczna plus - gdy student wyczerpie temat w 84-79%.

Ocena dostateczna - gdy student wyczerpie temat w 78-70%.

Ocena niedostateczna - gdy student wyczerpie temat w mniej niż 70%.

Praca zaliczeniowa weryfikuje następujące efekty kształcenia: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4, K1.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J.Jodłowski,Z.Resich,J.Lapierre,T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,Warszawa 2016

W.Broniewicz, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie,Warszawa 2020

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J.Jodłowski,Z.Resich,J.Lapierre,T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,Warszawa 2016

W.Broniewicz, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie,Warszawa 2020

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J.Jodłowski,Z.Resich,J.Lapierre,T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,Warszawa 2016

W.Broniewicz, I. Kunicki, A, Marciniak Postępowanie cywilne w zarysie,Warszawa 2023

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2020

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J.Jodłowski,Z.Resich,J.Lapierre,T.Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne,Warszawa 2016

W.Broniewicz, I. Kunicki, A, Marciniak Postępowanie cywilne w zarysie,Warszawa 2023

A.Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2020

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)