Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PP-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

prawo finansów publicznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS - 125 godz.


- godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia i konsultacje - 75 godzin

- praca własna studenta - 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- zaawansowana wiedza na temat struktury organów podatkowych i trybu ich działania K_W02

W2- zaawansowana wiedza na temat specyfiki stosunków prawnych w sferze prawa podatkowego K_W03

W3 - zaawansowana wiedza na temat specyfiki prawa podatkowego w kontekście procesów integracji europejskiej K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność dokonywania analizy sposobów załatwiania konkretnych spraw z zakresu prawa podatkowego K_U03

U2 - umiejętność stosowania przepisów prawa podatkowego w celu rozstrzygania konkretnych spraw K_U05

U3 - umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów faktycznych i prawnych (w sferze prawa podatkowego) oraz proponowania rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu i zakresu własnej wiedzy z prawa podatkowego, świadomość rangi wiedzy eksperckiej, K_K01

K2 - umiejętność przygotowania stanowiska pracy niezbędnego do podjęcia działań związanych z przestrzeganiem i stosowaniem prawa podatkowego K_K02

K3 - umiejętność zrozumienia dylematów moralnych związanych ze stosowaniem prawa podatkowego K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia

Wykład uzupełniony prezentacjami z elementami konwersatorium


W ramach wykładu stosowane są formy dydaktyczne oparte głównie na modelu podającym (przekazywanie wiedzy) oraz modelu poszukującym (twórcze rozwiązywanie problemów) takie jak :

- wykład,

- analiza i interpretacja tekstów źródłowych,

- prezentacja multimedialna,

- pytania i odpowiedzi w ramach dyskusji,

- konsultacje,

z możliwie daleko idącym przy konwencji wykładu wykorzystaniem modelu nauczania pojęć (uczy myślenia logicznego), modelu poszukującym (twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemowych) takie jak studium przypadku, wizualizacja sytuacji problemowych na przykładzie orzecznictwa.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyką przedmiotu są zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Zajęcia obejmują następujące treści: system podatkowy w Polsce – struktura ogólna oraz omówienie poszczególnych podatków, podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego, konstytucyjne uwarunkowania systemu podatkowego, podstawowe elementy międzynarodowego oraz europejskiego prawa podatkowego.

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę ze wszystkich obszarów prawa podatkowego. Wybrane obszary mogą być przedmiotem dalszych studiów, gdyż niektóre zagadnienia, omówione w stopniu podstawowym lub tylko zasygnalizowane, są przedmiotem odrębnych wykładów fakultatywnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład (30 godzin) oraz ćwiczenia (15 godzin).

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego oraz (w mniejszym stopniu) ustawach normujących poszczególne podatki.

Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego.

Szczegółowy plan wykładu

Wykład nr 1. Pojęcie podatku, opłaty, dopłaty, składki etc. podatek na tle innych danin publicznych; źródła prawa podatkowego, struktura polskiego prawa podatkowego,

Wykład nr 2. Elementy konstrukcyjne podatku

Wykład nr 3. Zasady podatkowe, zasady prawa podatkowego, prawo podatkowe a inne dziedziny prawa, prawo podatkowe a zasady etyczne i religijne; specyfika wykładni prawa podatkowego

Wykład nr 4. Podatki dochodowe

Wykład nr 5. Podatki pośrednie

Wykład nr 6. Podatki majątkowe, wybrane opłaty, nowe koncepty podatkowe, polska administracja skarbowa

Wykład nr 7. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe – pojęcie i powstawanie; odpowiedzialność podatnika, płatnik i inkasent i ich odpowiedzialność;

Wykład nr 8. Wygasanie zobowiązań podatkowych; ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wykład nr 9. Zaległość podatkowa i nadpłata podatku; dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Wykład nr 10. Następcy prawni i osoby trzecie

Wykład nr 11. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym; elementy porozumienia i współpracy organów podatkowych i podatników

Wykład nr 12. Międzynarodowe prawo podatkowe

Wykład nr 13 Zwalczanie unikania opodatkowania - klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, szczególne klauzule antyabuzywne; inne regulacje o podobnej funkcji; projekt BEPS i jego znaczenie; MDR; STIR

Wykład nr 14 i 15 . Zagadnienia proceduralne w prawie podatkowym: specyfika postępowania podatkowego, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, sądowa kontrola działalności organów podatkowych etc.

Ćwiczenia: Ćwiczenia poświęcone będą głównie analizie regulacji poszczególnych podatków. Przedmiotem ćwiczeń w poszczególnych grupach są wybrane przez wykładowcę podatki, określone przed rozpoczęciem zajęć (w systemie USOS).

Zajęcia obejmują w szczególności: pracę z tekstem normatywnym, rozwiązywanie kazusów głównie z ogólnego prawa podatkowego, jak i z zakresu poszczególnych podatków, analizę orzecznictwa sądów.

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od:

- aktywności studenta podczas zajęć oraz

- przygotowania prac pisemnych, które mają postaci przygotowania pism w sprawach podatkowych, deklaracji podatkowych, opinii etc.

Szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się w opisach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Literatura:

Podstawowa:

1) A.Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2012

2) B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008;

3) R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa. 2018;

4) R. Oktaba, Prawo podatkowe, Warszawa 2017;

5)P. Smoleń, Prawo podatkowe, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1) B. Brzeziński, Prawo podatkowe. zagadnienia teorii i praktyki,Toruń 2017

2) M. Kalinowski, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999;

3) M. Kalinowski, Przedmiot podatku, Toruń 2013;

4) M. Kalinowski, Kilka uwag o definiowaniu podstawy opodatkowania, Toruński Rocznik Podatkowy, Toruń 2014

5) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red.: B.Brzeziński, Toruń 2009;

6) Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego – węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Wolters Kluwer business 2013;

7) L. Etel (red.), System prawa finansowego. Tom III. Prawo daniowe, Warszawa 2010;

8) Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, praca zbiorowa, red. B.Brzeziński, M.Kalinowski, A.Olesińska, ODDK Gdańsk 2017

9) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010, praca zbiorowa, S. Babiarz i inni

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie obowiązują zagadnienia omówione podczas wykładu i ewentualnie zawarte w materiałach dostarczonych studentom na platformie MOODLE.

Egzamin składa się z

- 15 pytań testowych punktowanych:

prawidłowa odpowiedź: 1 pkt,

błędna odpowiedź: -1 pkt;

brak odpowiedzi: 0 pkt

Oceny:

Ponad: 90% - 5

Ponad 85% - 4,5

Ponad 75% - 4

Ponad: 65% - 3,5

Ponad 50% - 3

Zaliczenie ćwiczeń uzależnione jest od:

- aktywności studenta podczas zajęć oraz

- przygotowania prac pisemnych, które mają postaci przygotowania pism w sprawach podatkowych, deklaracji podatkowych, opinii etc.

Szczegółowe zasady zaliczenia znajdują się w opisach poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Marek Kalinowski, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Małgorzata Cilak, Marek Kalinowski, Ewa Prejs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: Marek Kalinowski, Ewa Prejs, Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kalinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)