Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR-AU-FS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=166
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca własna (ok. 60 godz.): uczestnictwo w wykładzie (20 godz.), zapoznanie się z przepisami prawa, literaturą i orzecznictwem w zakresie zagadnień omawianych na wykładzie, konsultacje indywidualne

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: po ukończeniu wykładu student posiada wiedzę na temat instytucji prawa autorskiego; definiuje i objaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego, rozpoznaje poszczególne uprawnienia względem dzieła (jakie posiada twórca oraz inne podmioty praw autorskich), rozróżnia prawa osobiste i majątkowe

W10: student wyjaśnia przesłanki ochrony utworu, tłumaczy zasady czasu ochrony tych praw, a także nazywa środki ochrony, jakie przysługują uprawnionemu w razie naruszenia jego praw do dzieła.

W3: Po ukończeniu zajęć student wyjaśnia także instytucję dozwolonego użytku oraz wylicza i wyjaśnia jego postacie, ilustrując je także przykładami

W5: student posiada wiedzę na temat zawierania umów cywilnoprawnych mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe, rozróżnia ich rodzaje oraz posiada wiedzę na temat poprawnego formułowania treści tych umów

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: dzięki wiedzy zdobytej w czasie zajęć student potrafi określić, jakie efekty pracy intelektualnej są chronione jako utwory lub przedmioty praw pokrewnych;

U5: student potrafi wskazać i zawrzeć umowy w zakresie obrotu prawami wyłącznymi;

U7: potrafi określić, jakie roszczenia przysługują uprawnionemu w razie zagrożenia lub naruszenia jego praw

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma świadomość zmieniającej się rzeczywistości i konieczności dostosowania interpretacji przepisów prawa autorskiego do pojawiających się nowych przedmiotów ochrony

K2: student potrafi pracować samodzielnie analizując przedstawione materiały i na ich podstawie formułować określone odpowiedzi i spostrzeżenia

Metody dydaktyczne:

wykład stacjonarny połączony z prezentacją multimedialną; omawiane są zagadnienia teoretyczne, ilustrowane są licznymi przykładami. Część zajęć ma formę e-learningu (na platformie Moodle)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawione są podstawowe zasady dotyczące ochrony przedmiotów prawa autorskiego i praw pokrewnych (przedmiot i przesłanki ochrony, rodzaje dóbr objętych ochroną itp.) .

Uczestnicząc w zajęciach student nie musi posiadać wiedzy w tym zakresie. Przydatna jest z pewnością wiedza zdobyta w czasie zajęć dotyczących prawa cywilnego (np. odnośnie zasad zawierania umów, formy czynności prawnych, zdolności do czynności prawnych itp.)

Pełny opis:

Wykład jest przeznaczony dla studentów, kierunek prawo (od III roku w sem. zimowym) oraz administracja II stop., jednak tylko tych, którzy nie uczestniczli w wykładzie poswięconym ochronie własności intelektualnej w ramach studiów I stopnia na WPiA UMK

Wykład ma za zadanie przedstawić studentom podstawowe zasady ochrony rezultatów pracy intelektualnej w świetle reguł przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994), a także - uzupełniająco - w świetle kodeksu cywilnego (1964) oraz innych przepisów (m.in. ustawy o ochronie baz danych).

W czasie wykładu studenci poznają ogólne zasady ochrony rezultatów pracy intelektualnej w prawie autorskim.

Wykład ma za zadanie omówienie następujących zagadnień:

- wstępne informacje na temat ochrony prawno-autorskiej (miejsce prawa autorskiego w systemie prawa, podstawowe akty prawne, zasady ogólne ochrony)

- "utwór" jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej (cechy, przesłanki ochrony, przykłady; wyłączenia spod ochrony)

- podmiot praw autorskich i związane z tym domniemania

- szczególne rodzaje utworów (opracowanie, baza danych, utwór pracowniczy, utwór stworzony w instytucji naukowej; ochrona prac studentów; bazy danych; programy komputerowe)

- czas ochrony praw autorskich

- autorskie prawa osobiste (w tym problematyka plagiatu i konsekwencji z nim związanych, także na uczelni wyższej)

- autorskie prawa majątkowe

- dozwolony użytek chronionych utworów: przesłanki, granice, wyłączenia (w tym m.in. dozwolony użytek osobisty, prawo cytatu i in., także w Internecie). Dyskusja dotycząca ram cytowania, a także np. możliwości reprodukcji np. książek, płyt, korzystania muzyki/filmów, także w Internecie

- umowy mające za przedmiot korzystanie z utworów (rodzaje, cechy, treść, forma itp.)

- środki ochrony praw autorskich (roszczenia w razie naruszenia praw autorskich - zarówno za życia, jak i po śmierci twórcy)

- prawa pokrewne

- organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013

2. Literatura uzupełniająca:

A. Korpała, A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie. Orzecznictwo, Warszawa 2010

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011

Oraz literatura szczegółowa podawana na bieżąco

Metody i kryteria oceniania:

rok akad. 2016/2017: zaliczenie na podstawie testu końcowego składającego się z ok. 25 (max 30) pytań testowych (1-krotnego wyboru) oraz jednego pytania otwartego (0-3 pkt). Warunkiem uzyskania zaliczenia jest poprawna odpowiedź na min. połowę pytań testowych oraz uzyskanie punktacji za pytanie opisowe.

Pytania obejmują zagadnienia poruszane na wykładzie zarówno w zakresie wskazanych powyżej efektów kształcenia w zakresie wiedzy, jak i umiejętności

Punktacja: (25 pytań testowych (0 lub 1 pkt) oraz pytanie opisowe (0-3 pkt))

0 - 15 pkt - ndst

16 - 17 - dst

18 - 20 - dst plus

21 - 22 db

23 - 24 - db plus

25 - 28 - bdb

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.