Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo administracyjne (część ogólna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR_ADM-N1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne (część ogólna)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - N1
Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n1)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 8 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 200 godzin pracy, z czego:

- udział w wykładach, ćwiczeniach i konsultacjach z osobami prowadzącymi zajęcia - 75 godz.

- bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i poleceń prowadzącego, pracę własną z literaturą przedmiotu - 55 godz.

- przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu - 70 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma zaawansowaną wiedzę o prawie administracyjnym i zna jego znaczenie dla działania administracji publicznej - K_W01


W2: Student definiuje konstrukcje i instytucje prawa administracyjnego. Zna pojęcia-narzędzia używane w prawie administracyjnym. Student klasyfikuje i opisuje poszczególne prawne formy działania administracji publicznej - K_W02


W3: Student definiuje podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, wchodzące w skład aparatu administracyjnego państwa oraz dokonuje ich klasyfikacji w oparciu o różne kryteria - K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student analizuje podstawowe przepisy kształtujące prawo administracyjne. Formułuje i interpretuje wnioski z nich wynikające. Ocenia prawidłowość rozwiązań prawnych w kontekście obserwowanej praktyki - K_U01


U2: Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać informacje o obowiązujących przepisach prawa i orzecznictwie oraz o podglądach dogmatyczno-prawnych do wyjaśniania zjawisk prawno-administracyjnych K_U02


U3: Student wybiera i wyjaśnia istotę podstawowych problemów współczesnej administracji i prawa administracyjnego, w szczególności w ujęciu ustrojowym - K_U08


U4: Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa (jako organizator kierujący pracą lub aktywny członek) w pracach niewielkiego zespołu. Student dokonuje samooceny wiedzy i umiejętności w ramach części ogólnej prawa administracyjnego oraz rozumiejąc potrzebę rozwoju zawodowego i osobistego poszerza wiedzę i doskonali umiejętności w tym zakresie - K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość, jaką rolę pełni administracja publiczna w funkcjonowaniu państwa oraz życiu społecznym. Posiada bazę do doskonalenia własnych kompetencji w zakresie prawa administracyjnego K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwencjonalny, problemowy

Metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu są:

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE (4 godz.):

1. Pojęcie administracji i administracji publicznej;

2. Cechy administracji publicznej, podstawowe zasady administracji publicznej, administracja publiczna a administracja prywatna;

3. Władztwo administracyjne, postacie administracji publicznej;

4. Pojęcie i podział prawa administracyjnego;

5. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa;

6. Pojęcie stosunku prawnego i administracyjnoprawnego, elementy stosunku administracyjnoprawnego, sposoby nawiązania stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny.

II. FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (8 godz.):

1. Pojęcie i klasyfikacja prawnych form działania administracji publicznej;

2. Akt generalny w sferze działań zewnętrznych administracji;

3. Pojęcie, cechy i klasyfikacja aktów administracyjnych, prawidłowość i wadliwość aktu administracyjnego, wzruszalność i nieważność aktu administracyjnego, domniemanie mocy obowiązującej aktu administracyjnego, zagadnienie trwałości aktu administracyjnego, moc wiążąca aktów administracyjnych;

4. Czynności stwarzające obowiązki dla jednostki w sposób szczególny; Umowa cywilnoprawna, umowa prawa publicznego, porozumienie;

5. Umowa administracyjna, ugoda administracyjna;

6. Akty generalne w sferze wewnętrznej administracji, akty władztwa zakładowego;

7. Czynności materialno-techniczne, czynności organizatorskie;

8. Teorie uznania administracyjnego, pojęcie uznania administracyjnego, upoważnienie do uznania administracyjnego.

III. PRAWO USTROJOWE (12 godz.):

1. Pojęcie aparatu administracyjnego, podmioty administracji publicznej;

2. Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi;

3. Pojęcie organu administracji publicznej, organ administracji publicznej a urząd, klasyfikacja organów administracji publicznej, pojęcie zakresu działania i kompetencji organów, rodzaje właściwości organów;

4. Pojęcie zakładu publicznego, rodzaje zakładów publicznych, władztwo zakładowe, użytkownicy zakładów publicznych;

5. Geneza, pojęcie i cechy fundacji, rodzaje fundacji, utworzenie fundacji, nadzór nad fundacją;

6. Pojęcie samorządu, klasyfikacja samorządu, samorząd terytorialny, samorząd zawodowy, samorząd gospodarczy;

7. Agencje rządowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, fundusze, spółki prawa publicznego, organizacje społeczne;

8. Prywatyzacja funkcji administracji publicznej i zadań publicznych;

9. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych, czynniki kształtujące podział terytorialny, charakterystyka aktualnego podziału terytorialnego, ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

10. Centralne organy administracji (Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, urzędy centralne, terenowe organy administracji rządowej).

11. System terenowych organów wykonujących zadania administracji rządowej, zadania i kompetencje wojewody, wojewódzka administracja zespolona, powiatowa administracja zespolona, rządowa administracja niezespolona.

IV. KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (6 godz.):

1. Pojęcie kontroli, rodzaje kontroli, warunki poprawności struktury systemu kontroli i warunki poprawnego funkcjonowania kontroli, system kontroli administracji publicznej;

2. Sądowa kontrola administracji publicznej, typy sądowej kontroli administracji publicznej, rodzaje systemów sądownictwa administracyjnego, powstanie i rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce, ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce, organizacja WSA i NSA, zakres kontroli sądu administracyjnego, pozostałe sądy sprawujące kontrolę administracji publicznej.

Przedmiotem ćwiczeń są:

I. Źródła prawa administracyjnego (9 godz.):

a) Pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł prawa administracyjnego, cechy charakterystyczne źródeł prawa administracyjnego;

b) Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego;

c) Rola ustawy w procesie administrowania, akty normatywne z mocą ustawy;

d) Umowa międzynarodowa;

e) Rozporządzenia - pojęcie, charakter prawny i funkcje, podmioty uprawnione do wydawania rozporządzeń, podstawa prawna wydawania rozporządzeń, materia normowana w rozporządzeniach, utrata mocy obowiązującej rozporządzeń, kontrola legalności rozporządzeń;

f) Pozostałe akty normatywne organów centralnych, charakter prawny uchwał organów centralnych, podstawa prawna wydawania uchwał organów centralnych, materia normowana w uchwałach organów centralnych, charakter prawny zarządzeń, podstawa prawna wydawania zarządzeń, materia normowana w zarządzeniach organów centralnych;

g) Akty prawa miejscowego, pojęcie i klasyfikacja terenowych źródeł prawa, cechy i znaczenie terenowych źródeł prawa, podstawy prawne stanowienia terenowych źródeł prawa, podmioty uprawnione do stanowienia aktów prawa miejscowego, akty wykonawcze, statuty, przepisy porządkowe, nadzór i kontrola nad stanowieniem aktów prawa miejscowego;

h) Akty wewnętrzne, akty planowania, normy techniczne, zwyczaj i prawo zwyczajowe, rola orzecznictwa w procesie administrowania;

i) Zasady promulgacji źródeł prawa;

j) Dzienniki urzędowe (Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy "Monitor Polski", wojewódzkie dzienniki urzędowe, dzienniki urzędowe UE, inne organy publikacyjne).

III. KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (6 godz.):

a) kontrola parlamentarna,

b) kontrola państwowa - NIK,

c) Państwowa Inspekcja Pracy,

d) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e) Rzecznik Praw Obywatelskich,

f) Rzecznik Praw Dziecka,

g) kontrola resortowa, międzyresortowa, prokuratorska, instancyjna,

h) kontrola regionalnych izb obrachunkowych,

i) kontrola społeczna.

Literatura:

1. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2018.

2. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa:

3. Blicharz J., Zacharko L., Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, Katowice 2018, dostęp z sieci UMK: http://han3.uci.umk.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/190677

4. Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2016.

5. Lipowicz I. (red.), Instytucje materialnego prawa administracyjnego, Warszawa 2017, dostęp elektroniczny: http://kpaist.uksw.edu.pl/book-material-administrative-law__trashed/materialnea/.

8. Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

9. Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny przeprowadzany stacjonarnie lub na platformie moodle (np. w przypadku zagrożenia epidemicznego). Pytania otwarte lub zamknięte (testowe, 20 pytań) dotyczące zagadnień analizowanych podczas wykładu. W przypadku pytań otwartych zaliczenie w przypadku udzielenia pozytywnych odpowiedzi w ponad 50%. W przypadku testu SKALA OCEN

0 - 10 = NDST.

_________________________

11 – 12 = dst

_________________________

13 - 14 = dst.+

_______________________

15 - 16 = db.

________________________

17 - 18 = db.+

_________________________

19 - 20 = bardzo dobry

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzezicki
Prowadzący grup: Tomasz Brzezicki, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: Łukasz Maszewski, Dominika Zawacka-Klonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chludziński, Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Chludziński, Łukasz Maszewski, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chludziński, Łukasz Maszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)