Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR_KONST-SJ Kod Erasmus / ISCED: 10.5 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 300 godzin, w tym:

1) 105 godzin kontaktowych:

75 godzin - wykład

30 godzin - ćwiczenia

2) - godziny kontaktowe egzamin i konsultacje – 10 godz.

3) 185 godzin pracy własnej studenta:

70 godzin - przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury,

50 godzin - przygotowanie do egzaminu

65 godzin - przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji organizacji i funkcjonowania organów ustawodawczych, administracji publicznej i sądów oraz innych organów ochrony prawnej w Polsce - K_W02

W2: Ma pogłębioną wiedzę o specyfice stosunków prawnych zachodzących między organami władzy państwowej - K_W03

W3: Zna specyfikę różnorodnych instytucji i konstrukcji prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego oraz zna specyfikę wykładni norm prawa konstytucyjnego - K_W04Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-prawne w zakresie prawa konstytucyjnego - K_U01

U2: potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym - K_U02

U3: Potrafi analizować sposób interpretowania Konstytucji w działalności Trybunału Konstytucyjnego oraz na tym tle formułować własne poglądy i zgłaszać uzasadnione postulaty de lege ferenda - K_U03

U4: Posiada umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi konstytucyjnej i warunków jej wniesienia - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego - K_K01

Metody dydaktyczne:

Wykład jest prowadzony przy wykorzystaniu metody historycznej, prawnodogmatycznej i prawnoporównawczej z wykorzystaniem formy konwersatoryjnej jako metody uzupełniającej.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu z obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., a także podniesienie poziomu kultury prawnej i konstytucyjnej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione są następujące bloki tematyczne:

1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego; źródła prawa konstytucyjnego

2. Konstytucyjne zasady ustroju

3. Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

4. Konstytucyjny system źródeł prawa

5. Demokracja bezpośrednia i jej instytucje

6. Prawo wyborcze

7. Partie polityczne i systemy partyjne

8. Demokracja pośrednia i jej instytucje; Sejm i Senat

9. Prezydent RP; Rada Ministrów i administracja rządowa

10. Ustrój prawny samorządu terytorialnego

11. Sądy i trybunały

12. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

13. Konstytucyjne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej

14. Finanse publiczne

15. Stany nadzwyczajne

W ramach ćwiczeń realizowane są następujące zagadnienia:

1. Ogólne informacje o prawie konstytucyjnym

2. Konstytucja jako ustawa zasadnicza

3. Źródła prawa konstytucyjnego na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (problem zamknięcia systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego i otwartości systemu źródeł prawa wewnętrznego, kwestia hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego

4. Internacjonalizacja konstytucji RP - prawo międzynarodowe oraz europejskie prawo wspólnotowe w systemie prawnym RP

5. Zasady prawa konstytucyjnego (pojęcia, wybrane zasady konstytucyjne obowiązujące na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

6. Obywatelstwo

7. Prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie

8. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej

9. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

10. RPO i RPDz

11. Sądownictwo konstytucyjne, TK

12. Skarga konstytucyjna

13. Odpowiedzialność konstytucyjna organów państwa

14. Odpowiedzialność polityczna

15. NIK

16. Podstawowe informacje dotyczące prawa wyborczego

17. Ogłaszanie aktów normatywnych

Literatura:

Wykład:

Literatura podstawowa:

Z. Witkowski i A. Bień-Kacała (red.), Prawo Konstytucyjne, Toruń 2015

Uzupełniająca:

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. II, 2007

Prace rekomendowane przez prowadzących wykłady oraz ćwiczenia.

Ćwiczenia: Z. Witkowski (red.) Prawo konstytucyjne 2006

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 3, Warszawa 2004

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny, testowy, 50 pytań z trzema wariantami odpowiedzi w tym z jednym wariantem prawidłowym.

K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

28-33 pkt – dostateczny

34-37 pkt – dostateczny plus

38-43 pkt – dobry

44-45 pkt – dobry plus

od 46 pkt – bardzo dobry

Ćwiczenia: K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

Średnia ocen uzyskana w trakcie ćwiczeń (kolokwia śródsemestralne, zaliczenia końcowe, „wejściówki”, referaty, aktywność w czasie zajęć)

Praktyki zawodowe:

nie występują

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski, Wojciech Włoch, Iwona Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.