Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PUBL-PR-N2
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS - 125 godz.

1) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (wykład, konsultacje) - 43h

2) Czas poświęcony na pracę indywidualną - 40h

3) Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 42h


Efekty uczenia się - wiedza:

K1: ma pogłębioną wiedzę o instytucjach publicznego prawa konkurencji K_W02

K2: ma pogłębioną wiedzę o stosunkach prawnych między organem ochrony konkurencji a przedsiębiorcami K_W03

K3: ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych w zakresie publicznego prawa konkurencji K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:potrafi precyzyjnie prognozować przebieg spraw administracyjnych z tego zakresu z wykorzystaniem szczególnej procedury administracyjnej oraz orzecznictwa i piśmiennictwa K_U04

U2: biegle stosuje przepisy prawne w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych z zakresu publicznego prawa konkurencji i potrafi przewidywać skutki prawne tych rozstrzygnięć K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-


Metody dydaktyczne:

wykład prowadzony metodą tradycyjną uzupełniony o prezentacje multimedialne. studia przypadków przedstawiane przez studentów.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów w aspekcie publicznoprawnym oraz zasady regulujące przyznawanie pomocy publicznej. Powyższe regulowane są normami prawa antymonopolowego, prawa publicznoprawnej ochrony konsumentów oraz prawa subwencyjnego. W toku wykładu analizie zostaną poddane zagadnienia regulowane przez przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz ustaw dotyczących przyznawania pomocy publicznej, a także niektóre regulacje prawa europejskiego związane z przedmiotem wykładu.

Pełny opis:

1) Powstanie publicznego prawa konkurencji, miejsce publicznego prawa konkurencji w systemie prawa, rozwój prawa antymonopolowego w Polsce, 2 h

2) pojęcie przedsiębiorcy i rynku właściwego jako kluczowe dla stosowania prawa antymonopolowego, metody wyznaczania rynku właściwego, 4h

3) porozumienia ograniczające konkurencję i zakaz ich zawierania, podziały porozumień, rodzaje prorozumień, polityka łagodzenia kar za zawieranie porozumień ograniczających konkurencję, tzw. najcięższe ograniczenia konkurencji, wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurnencję, wyłączenia indywidulane i grupowe, 6h

4)pojęcie pozycji dominującej, kryteria wyznaczania pozycji dominującej, pojęcie praktyk wykluczających i jego znaczenie dla oceny zachowania rynkowego przedsiębiorcy, zakaz nadużycia pozycji dominującej, rodzaje praktyk stanowiących nadużycie, relacja między praktykami nazwanymi a klauzulą generalną, pojęcia: cen drapieżnych, naruszeń pierwszej i drugiej linii, obiektywnego uzasadnienia. 4h

5) podstawowe zasady postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, 1h

6) pojęcie koncentracji, obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, decyzje w sprawach koncentracji przedsiębiorców, 4h

7) organizacja i zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, 2h

8) pojęcie zbiorowych interesów konsumentów, rodzaje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3h

9) pojęcie pomocy publicznej, warunki uznania pomocy publicznej za zakazaną/dopuszczalną, rola Prezesa UOKiK w postępowaniach w sprawach z zakresu pomocy publicznej, kontrola i zwrot pomocy publicznej. 1h

Literatura:

red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

studenci nabędą wiedzę o organizacji organów ochrony konkurencji i konsumentów;

studenci nauczą się posługiwać podstawowymi pojęciami publicznego prawa konkurencji;

studenci przeanalizują, jakie działania przedsiębiorców są sprzeczne z regułami konkurencji;

studenci zapoznają się z rejestrem niedozwolonych klauzul umownych i praktykami naruszającymi zbiorowy interes konsumentów;

studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami postępowania w sprawach antymonopolowych

studenci poznają podstawowe zasady przyznawania pomocy publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny w formie testu- 8 pytań jednokrotnego wyboru

Kryteria oceniania:

niedostateczny-0-3 pkt (0 do <50%)

dostateczny- 4 pkt (50%)

dostateczny plus- 5 pkt (62,5%)

dobry - 6 pkt (75%)

dobry plus- 7 pkt (87,5%)

bardzo dobry- 8 pkt (100%)

egzamin weryfikuje efekty kształcenia: W1,W2,W3,U1,U2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak w informacjach podstawowych

Literatura:

-

Uwagi:

9h stacjonarnie/18 online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Brzezińska-Rawa
Prowadzący grup: Anna Brzezińska-Rawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak w informacjach podstawowych

Literatura:

-

Uwagi:

9h stacjonarnie/18 online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak w informacjach podstawowych

Literatura:

-

Uwagi:

9h stacjonarnie/18 online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w informacjach podstawowych

Pełny opis:

jak w informacjach podstawowych

Literatura:

-

Uwagi:

9h stacjonarnie/18 online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)