Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEM-1N2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS - 50 godz. pracy

- godziny kontaktowe - 25 godz.

- praca własna - 25 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o rodzajach organów i instytucji administracyjno-prawnych i ich strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanych zadaniach i kompetencjach oraz prawnych formach działania K_W02

W2 - pogłębiona wiedza o rodzajach więzi społecznych podlegających normom prawa administracyjnego i występujących między nimi prawidłowościach oraz pogłębiona wiedza o ich wykładni K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach związanych z funkcjonowaniem instytucji administracyjnych, ich celach, funkcjach, obszarach stosowania oraz konstrukcji, a także ich wzajemnym oddziaływaniu, a także o metodach i narzędziach badawczych K_W06

W4 - pogłębiona wiedza o ogólnych zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa administracyjnego oraz pogłębiona wiedza o możliwościach planowania własnego rozwoju zawodowego w instytucjach administracyjnych lub w ramach indywidualnej działalności K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zagadnień podlegających prawu administracyjnemu oraz wzajemnych relacji między podmiotami tego prawa K_U01

U2 - umiejętność właściwej analizy przyczyn i przebiegu regulacji prawnej poszczególnych problemów z zakresu administracji publicznej, formułowania własnych opinii na ten temat oraz stawiania prostych hipotez badawczych i ich weryfikowania K_U03

U3 - umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk podlegających normom prawa administracyjnego, rozszerzona o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość poziomu własnej wiedzy, samoocena kwalifikacji, doskonalenie własnych umiejętności, świadomość znaczenia wiedzy eksperckiej K_K01

K2 - umiejętność prawidłowej organizacji własnego stanowiska pracy, planowania i kierowania pracą innych osób, mając świadomość określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K02

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr II

Zagadnienia wprowadzające, metodologia pracy, wybór obszarów zainteresowań, analiza wybranych problemów prawnych – 18 h.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2015

oraz literatura wskazana do wybranego obszaru badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na ocenę wystawione na podstawie pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Praca na seminarium – indywidualne kryteria ustala promotor pracy dyplomowej, prowadzący seminarium.

Na podstawie tych kryteriów wystawiana ocena w skali:

ocena niedostateczna – ocena bardzo dobra.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Bożena Gronowska, Tomasz Jędrzejewski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Małgorzata Szalewska, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Jan Galster, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Andrzej Sokala, Dorota Sylwestrzak, Małgorzata Szalewska, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Marcin Kałduński, Henryk Nowicki, Jan Piątkowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Tomasz Brzezicki, Paweł Nowicki, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Jacek Wantoch-Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.