Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-SEM-5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

20 ECTS łącznie= 500 godzin pracy studenta w tym:

10 pkt ECTS seminarium

5 pkt ECTS – egzamin dyplomowy

5 pkt ECTS - praca dyplomowa

W tym, ok.:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela:

60 godzin

- godziny kontaktowe z nauczycielem przy wyborze tematu pracy i w trakcie jej przygotowywania (w tym kontakt przez internet) - 120

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca

własna z literaturą przedmiotu: 120 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia

Przedmiotu (pisanie pracy): 180 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma pogłębioną wiedzę o języku prawnym i prawniczym odpowiadającym wybranej gałęzi i dyscyplinie prawa - K_W04


W2 - ma pogłębioną wiedzę o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie wybranej gałęzi prawa, a także ma rozszerzoną wiedzę w szczególności o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06;


W3 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w zakresie wybranej gałęzi prawa, a także rozszerzoną wiedzę o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji administracyjnych, społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych mających znaczenie dla wybranej gałęzi prawa, o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną uzyskaną w wybranej gałęzi prawa do analizowania konkretnych sprawi zjawisk o charakterze prawnym – K_U02


U2 - posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego

analizowania zjawisk społecznego wpływu instytucji wybranej gałęzi prawa – K_U08


U3 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim, takich jak np. referaty, prezentacje

multimedialne – K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji, doskonali swoje umiejętności, ma świadomość możliwych ścieżek rozwoju zawodowego K_K01


K2 - potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotować materiały do przygotowania pracy magisterskiej K_K03


K3 – potrafi działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania wyzwań zawodowych związanych z wybraną gałęzią prawa K_K07


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna i indywidualne konsultacje

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Pełny opis:

Semestr IX

1. Wsparcie w toku przygotowywania prac,

prezentacja zagadnień prac, omawianie zagadnień

egzaminacyjnych – 30 h

Semestr X

1. Prezentacja zagadnień poruszanych w pracach, konsultacje dotyczące problematyki prac, omawianie

zagadnień egzaminacyjnych –30 h

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1 A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin 2008

2. K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Bydgoszcz 2015

oraz literatura wskazana do wybranego tematu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na ocenę wystawione na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej oraz pracy na seminarium odzwierciedlającej opanowaną wiedzę, nabyte umiejętności i ukształtowane kompetencje społeczne, sprawdzane w formie: udziału w dyskusji, wygłoszonych referatów, rozwiązywanych kazusów.

Praca na seminarium – indywidualne kryteria ustala promotor pracy dyplomowej, prowadzący seminarium – K_W04, K_W06, K_W07, K_U02, K_U08, K_U10, K_K01, K_K03, K_K07

Praca dyplomowa

Kryteria oceny: K_W04, K_W06, K_W07

- czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule,

- ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez,

- merytoryczna ocena,

- czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie,

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł,

- ocena formalnej strony pracy,

- sposób wykorzystania pracy,

- inne uwagi.

Na podstawie tych kryteriów wystawiana ocena w skali:

ocena niedostateczna – ocena bardzo dobra.

Egzamin dyplomowy K_W01, K_W02, K_W03, K_W08

3 pytania, odpowiedź ustna. Student losuje zestaw trzech pytań

opartych na pytaniach otwartych obowiązujących na egzaminie na doradcę podatkowego, z których wybiera 2. Recenzent zadaje pytanie z problematyki pracy. Zasadniczym kryterium oceny jest poprawność merytoryczna odpowiedzi, dodatkowym kryterium jest poprawność językowa wypowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Adamski, Michał Balcerzak, Agnieszka Barańska, Mirosław Bączyk, Janusz Bojarski, Bogumił Brzeziński, Paulina Chełmowska, Monika Cylc, Joanna Franczak, Andrzej Gaca, Grzegorz Goździewicz, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Marek Kalinowski, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Eugeniusz Kowalewski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Daria Leciak, Wojciech Morawski, Anna Mrotek, Paulina Musiałowska, Małgorzata Nowak, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Klaudia Ryczek, Andrzej Sokala, Małgorzata Świderska, Marcin Tomczyk, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Mateusz Wiśniewski, Zbigniew Witkowski, Konrad Zacharzewski, Małgorzata Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Janusz Bojarski, Elżbieta Chilińska, Kinga Francuzik, Grzegorz Goździewicz, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Agata Klimczyk, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Eugeniusz Kowalewski, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Paulina Musiałowska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Agnieszka Olesińska, Jan Piątkowski, Agnieszka Polus, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Marek Sobczyk, Andrzej Sokala, Małgorzata Świderska, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski, Konrad Zacharzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Elżbieta Chilińska, Kinga Francuzik, Katarzyna Gronau-Lasek, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Wojciech Kiełbasiński, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Karol Kosiński, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Anna Lewandowska, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Paulina Musiałowska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Tomasz Oczkowski, Agnieszka Olesińska, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Marek Sobczyk, Andrzej Sokala, Ewelina Ślebioda-Ferens, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Mateusz Brzeziński, Elżbieta Chilińska, Karol Dobrzeniecki, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Wojciech Kiełbasiński, Marcin Kilanowski, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Agnieszka Olesińska, Jan Piątkowski, Agnieszka Polus, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Marek Sobczyk, Andrzej Sokala, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Tadeusz Wasilewski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Agnieszka Bień-Kacała, Janusz Bojarski, Mateusz Brzeziński, Elżbieta Chilińska, Karol Dobrzeniecki, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Marcin Kilanowski, Marek Kolasiński, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Marcelina Lech, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Zbigniew Naworski, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Janusz Bojarski, Tomasz Brzezicki, Bożena Gronowska, Danuta Janicka, Tomasz Justyński, Marek Kalinowski, Marcin Kałduński, Marcin Kilanowski, Violetta Konarska-Wrzosek, Milena Korycka-Zirk, Aleksandra Kustra-Rogatka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Arkadiusz Lach, Jerzy Lachowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Wojciech Morawski, Anna Moszyńska, Henryk Nowicki, Paweł Nowicki, Tomasz Oczkowski, Jan Piątkowski, Bartosz Rakoczy, Piotr Rączka, Maciej Serowaniec, Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Anna Tarnowska, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)