Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ubezpieczenia gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-UG-S1
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 pkt ECTS - 75 godz.

- 45 godz. kontaktowych: wykład, konsultacje

- 30 godz. praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - zaawansowana wiedza o systemie ubezpieczeń K_W01

W2 - zaawansowana wiedza o stosunkach prawnych i ich specyfice w zakresie ubezpieczeń gospodarczych zachodzących między różnymi podmiotami K_W03

W3 - zaawansowana wiedza o polskim i europejskim rynku ubezpieczeń K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność rozróżniania funkcji ubezpieczeń gospodarczych K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość istoty problemu ubezpieczeń gospodarczych we współczesnym obrocie gospodarczym K_K03

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe instytucje i pojęcia prawa ubezpieczeń gospodarczych

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są następujące zagadnienia:

- ubezpieczenia (wiadomości ogólne) - 1 godz.

- podstawowe pojęcia techniczno-ubezpieczeniowe - 2 godz.

- ryzyko ubezpieczeniowe i zdarzenia losowe - 3 godz.

- gospodarcze funkcje ubezpieczeń - 4 godz.

- działalność ubezpieczeniowa w Polsce i UE - 5 godz.

- polski rynek ubezpieczeniowy - 5 godz.

- zasady prawnej organizacji ubezpieczeń gospodarczych - 5 godz.

- stosunek ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia - 5 godz.

/łącznie 30 godz./

Literatura:

1. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, wyd. III, Toruń-Bydgoszcz 2006

2. Ubezpieczenia (red. W. Ronka-Chmielowiec), C.H. Beck, Warszawa 2016

3. Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń (red. J. Pokrzywniak), Wolters Kluwer, Warszawa 2018

4. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 KC. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Prowadzący grup: Monika Wałachowska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład na MS Teams (synchronicznie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszelewski, Michał Ziemiak
Prowadzący grup: Michał Marszelewski, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład na MS Teams (synchronicznie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszelewski, Michał Ziemiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

wykład na MS Teams (synchronicznie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)