Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady ustroju politycznego państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ZAS_USTR-N2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA
Przedmioty obowiązkowe, administracja (n2)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- wykład - 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem - 15 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu i egzamin - 75 godz.Łącznie 150 godz.

25 godz. * 6 punktów ECTS = 150 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma:

W1 - pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach instytucji ustrojowych i ich strukturach, a w szczególności o ich zróżnicowanej prawnej regulacji oraz rozszerzoną wiedzę o innych instytucjach publicznych i społeczno-politycznych - K_W02;

W2 - pogłębioną wiedzę o różnorodnych stosunkach prawnych i ich specyfice zachodzących między różnymi podmiotami, w tym strukturami i instytucjami publicznymi w skali państwowej i międzynarodowej oraz międzykulturowej - K_W03;

W3 - pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji ustrojowych, innych instytucjach publicznych i społeczno-politycznych, o ich źródłach, zmianach i naturze, a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w administracji publicznej - K_W07;

W4 - pogłębioną wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji ustrojowych i innych instytucji publicznych oraz społeczno-politycznych, a także o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian w przeszłości i współcześnie - K_W08.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawno-ustrojowych - K_U02;

U2 - posiada umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji administracyjnych, innych instytucji publicznych i społeczno-politycznych na życie społeczne z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych - K_U08.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student;

K1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji doskonali swoje umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego innych osób inspirując je do tych działań - K_K01;

K2 - prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnych z prawem oraz zasadami etyki zawodowej - K_K03.


Metody dydaktyczne:

Wykład jest prowadzony przy wykorzystaniu metody konwencjonalnej oraz konwersatoryjnej.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zasad ustroju politycznego Polski zamieszczonych w Konstytucji RP z 1997 r. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kategorie teoretyczne (konstytucja jako akt normatywny oraz pojęcie i systematyka zasad). Następnie analizie zostaną poddane poszczególne zasady identyfikowane w Konstytucji RP i kształtujące tożsamość ustrojową Rzeczypospolitej. Niezbędne do tego jest posiadanie wiedzy z zakresu działania konstytucyjnego systemu organów państwowych.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną następujące tematy:

1. Konstytucja jako akt normatywny regulujący zasady naczelne - definicja, miejsce w systemie źródeł prawa, systematyka i struktura konstytucji, zasada jej bezpośredniego stosowania, funkcje;

2. Pojęcie zasad w świetle koncepcji teoretycznych;

3. Rola Preambuły dla określania podstawowych zasad ustroju politycznego RP

4. Zasada rozdziału państwa i związków wyznaniowych

5. Pojęcie i znaczenie dobra wspólnego;

6. Zasada suwerenności Narodu jako fundament demokratycznego ustroju

7. Modele demokracji

8. Zasada reprezentacji politycznej i stosunek przedstawicielski

9. System partyjny i pluralizm polityczny

10. Pojęcie i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, zasady pomocniczości, samorządności

11. Państwo prawa, rządy prawa, podział władz

Literatura:

Podstawowa:

Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007;

Witkowski Z., Bień-Kacała A. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015;

A. Pułło, Zasady ustroju politycznego państwa, Gdańsk 2014.

Uzupełniająca:

Wronkowska S.(red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006;

Wróblewska I., Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, Toruń 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładów odbędzie się końcowy egzamin pisemny polegający na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania.

Każde z pytań podlega odrębnej ocenie.

Ocena bardzo dobra uzyskiwana jest w sytuacji całkowicie poprawnej odpowiedzi.

Ocena dobra uzyskiwana jest przy 1 drobnym błędzie merytorycznym i zupełnej zakresowo odpowiedzi.

Ocena dostateczna uzyskiwana jest przy 2 drobnych błędach merytorycznych i zupełnej zakresowo odpowiedzi.

Ocena końcowa odpowiada średniej arytmetycznej odpowiedzi cząstkowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.