Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona dóbr osobistych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-OBO-BC2SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona dóbr osobistych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin –

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03

W2 - dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04

W3 - pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01

U2 - umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03

U3 - umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Literatura:

Zagadnienia ogólne

S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957

A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979

J. Barta, R. Markiewicz, Dobra osobiste osób fizycznych [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009

J. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1986

A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w prawie cywilnym, Wrocław 1989

L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i jej wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012

A. Kubiak - Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Kraków 2006

Komentarze do KC

Zagadnienia szczegółowe

J. Panowicz - Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975

B. Kordasiewicz, Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991

J. Sieńczyło - Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Kraków 2006

J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003

J. Sadomski, Konflikt zasad - ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008

M. Wałachowska, Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, Toruń 2007

M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych (na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej), Warszawa 2014 (rozdział VIII - X)

J. Wierciński, Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002

J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), A. Matlak (red.), Prawo mediów, wyd. 2, Warszawa 2008

E. Bagińska, M. Śliwka, M. Świderska, M. Wałachowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Wałachowska, Warszawa 2009

Orzecznictwo: podawane na biężąco w czasie wykładów (+ inne, które Państwo znajdą)

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne w formie testu (pytania z odpowiedziami 1-krotnego wyboru oraz pytanie otwarte)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Michał Marszelewski, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

w roku akad. 2020/2021 zajęcia będą miały formę zdalną (będą odbywały się na MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszelewski
Prowadzący grup: Michał Marszelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

w roku akad. 2020/2021 zajęcia będą miały formę zdalną (będą odbywały się na MS Teams)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marszelewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

w roku akad. 2020/2021 zajęcia będą miały formę zdalną (będą odbywały się na MS Teams)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)