Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PA-PE-3SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 75 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 80 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 130 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o instytucjach z zakresu procedury administracyjnej i administracyjnej procedury egzekucyjnej K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących w postępowaniu administracyjnym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym K_W03

- dogłębna znajomość siatki pojęciowej właściwej dla postępowania administracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach postępowania administracyjnego i egzekucyjnego K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność analizowania konstrukcji procesowych właściwych procedurze administracyjnej oraz egzekucyjnej K_U01

- umiejętność stosowania przepisów prawa procesowego do rozstrzygania konkretnych przypadków (kazusów) K_U02

- umiejętność znajdowania rozwiązań w przypadku stwierdzenia wadliwości postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego K_U03

- umiejętność sporządzania projektów: podania, odwołania, decyzji administracyjnej, tytułu wykonawczego lub innego pisma procesowego, występujących w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym K_U09

- umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie objętych przedmiotem procedur K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania administracyjnego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego K_K01


Skrócony opis:

Przedmiot "Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne" obejmuje problematykę ogólnego postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tych procedur, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań prawnych w sprawach administracyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot "Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne" obejmuje następujące zagadnienia:

I. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE (w. 30 godz., ćw. 15godz.)

1. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego (w. 2 godz.)

2. Zakres stosowania k.p.a. (2 godz., ćw. 1 godz.)

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter prawny zasad ogólnych, katalog zasad ogólnych (w. 2 godz.)

4. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość (w. 2 godz., ćw. 1 godz.)

5. Strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego (w. 3 godz., ćw. 2 godz.)

6. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt (w. 3 godz.)

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego (w. 2 godz., ćw. 1 godz.)

8. Dowody i postępowanie dowodowe: zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych, czynności dowodowe (w. 3 godz., ćw. 2 godz.)

9. Zawieszenie postępowania administracyjnego (w. 1 godz.)

10. Umorzenia postępowania administracyjnego (w. 1 godz.)

11. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym: decyzja administracyjna, postanowienie, ugoda administracyjna (w. 4 godz., ćw. 4 godz.)

12. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżania, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne (w. 5 godz., ćw. 4)

13. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (ćw. 1 godz.)

14. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (ćw. 1 godz.)

II. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI (w. 15 godz., ćw. 15 godz.)

1. Zagadnienia ogólne: pojęcie i rozwój postępowania egzekucyjnego w administracji, pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego (w. 1 godz.)

2. Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy (w. 1 godz., ćw. 2 godz.)

3. Zasady postępowania egzekucyjnego (w. 2 godz.)

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym: organy egzekucyjne, wierzyciel, zobowiązany, inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego (w. 2 godz.)

5. Środki egzekucyjne: środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym (w. 5 godz. ćw. 11 godz.)

6. Wszczęcie oraz przebieg postępowania egzekucyjnego: stadia postępowania egzekucyjnego, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji (w. 4 godz.)

7. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym: administracyjne środki prawne, środki ochrony sądowej (w. 2 godz., ćw. 2 godz.)

8. Postępowanie zabezpieczające (w. 1 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2020.

2. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2020.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020.

4. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019.

2. Z. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

3.T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin - dwie możliwości (opisowy, testowy):

1. Egzamin opisowy pisemny bądź ustny:

Egzamin składa się z od 3 – 5 pytań opisowych, ocenianych w skali 2-5. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania ocen pozytywnych z odpowiedzi na większość pytań.

Ocena końcowa po spełnieniu powyższych warunków jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen, przy założeniu, że odpowiedzi na poszczególne pytania oceniane są następująco:

bdb - wyczerpująca odpowiedź na pytanie;

db - odpowiedź zawierająca wszystkie istotne elementy z drobnymi uchybieniami;

dst - odpowiedź zawierająca podstawowe elementy charakteryzujące omawianą instytucję.

W przypadku wyliczeń ocena jest uzależniona od liczby wskazania prawidłowych elementów w stosunku do pełnego ich katalogu.

2. Egzamin testowy (w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia epidemicznego)

- 20-30 pytań, czas od 30-40sekund na odpowiedź;

- ocena dst – minimum 55% prawidłowych odpowiedzi;

- dst+ - 66-75%;

- db – 76-85%;

- db+ - 86-95%;

- bdb – od 95%.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach (przygotowane wystąpienia i udział w dyskusji), wykonanych ćwiczeń (kazusów), okresowych prac kontrolnych (sprawdzianów wiedzy), odpowiedzi ustnych, przygotowanych pism procesowych.

Kryteria oceniana: student musi zaliczyć wszystkie wyżej wskazane formy oceny wiedzy na minimum 60 % punktów oraz przygotować wszystkie wskazane przez prowadzącego formy zadaniowe.

Egzamin i zaliczenie ćwiczeń weryfikują: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_K01, K_K06.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Jakub Zemła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rączka
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski, Piotr Rączka
Prowadzący grup: Aleksandra Główczewska, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maszewski, Piotr Rączka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)