Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PC-PR-2SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

9 pkt ECTS = 270 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 60 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin –

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych prawa cywilnego, a także pogłębiona wiedza o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych w zakresie prawa cywilnego K_W06

W2 - pogłębiona wiedza o tworzeniu i rozwoju form indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pogłębiona wiedza na temat planowania drogi własnego rozwoju w różnych instytucjach publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym w państwach Unii Europejskiej), a także w innych instytucjach społeczno-krajowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, jak również formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa prawnego K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa cywilnego K_U01

U2 - umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w celach rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych K_U05

U3 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05

Metody dydaktyczne:

wykład teoretyczny ilustrowany przykładami

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

wykład ma na celu przedstawienie instytucji części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego, regulowanych przede wszystkim w Kodeksie cywilnym oraz wybranych przepisach pozakodeksowych

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z problematyką:

1. części ogólnej prawa cywilnego, w tym: wprowadzeniem do prawa cywilnego, źródłami prawa cywilnego, systematyką prawa cywilnego, zasadami prawa cywilnego, unifikacją i kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, zasięgiem czasowym i przestrzennym obowiązywania norm prawa cywilnego, stosunkiem cywilnoprawnym, prawem podmiotowym, przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, osobami fizycznymi (zdolnością prawną, zdolnością do czynności prawnych, indywidualizacją osób fizycznych, miejscem zamieszkania, ochroną dóbr osobistych), osobami prawnymi (konstrukcją, rodzajami), niepełnymi osobami prawnymi, pojęciem konsumenta i przedsiębiorcy, firmy, czynnościami prawnymi i innymi zdarzeniami cywilnoprawnymi (pojęciem, postaciami), formą oświadczenia woli, wykładnią oświadczeń woli, wadami oświadczenia woli, sankcjami wadliwej czynności prawnej, treścią czynności prawnej, warunkiem, terminem, zawarciem umowy (zagadnieniami ogólnymi, ofertą, negocjacjami, aukcją i przetargami), przedstawicielstwem (w szczególności pełnomocnictwem i prokurą), przedawnieniem i terminami zawitymi.

2. prawem rzeczowym, w tym ogólnymi wiadomościami o prawie rzeczowym, własnością (pojęciem, treścią, zakresem, wykonywaniem, nabyciem i utratą, ochroną), współwłasnością, własnością lokali, użytkowaniem wieczystym, ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowaniem, służebnościami, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, zastawem, hipoteką), posiadaniem, księgami wieczystymi i ewidencją gruntów.

Ćwiczenia poświęcone są zdobywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej poprzez:

- rozwiązywanie kazusów;

- analizę rozumowania i argumentacji prawniczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych;

- dyskusję nad zagadnieniami problemowymi;

- ćwiczenie umiejętności argumentowania własnego stanowiska na podstawie wiedzy teoretycznej.

Literatura:

1. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2018 i nowsze

2. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001 i nowsze

3. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe

4. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 1, C.H. Beck, Warszawa 2007

2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 2, C.H.Beck, Warszawa 2008

3. T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 3, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

4. E.Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 4, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

5. Komentarze do kodeksu cywilnego

6. Orzecznictwo sądowe

Metody i kryteria oceniania:

egzamin w formie pisemnej będzie składał się z dwóch części (zgodnie z systematyką wykładu), w ramach każdej będzie do rozwiązania po kilkanaście pytań 1-krotnego wyboru oraz 1-2 pytania opisowe.

W ramach ćwiczeń oceniane będą bieżące postępy w nauce (m.in. udział w dyskusji, rozwiązywanie kazusów), konieczna będzie też pozytywna ocena z kolokwium końcowego

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Justyński, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Tomasz Justyński, Michał Marszelewski, Monika Wałachowska, Magdalena Warzycka, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Damian Kaczan, Michał Marszelewski, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Bączyk, Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)