Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PCZ-3SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

8 pkt ECTS = 240 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 60 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o podstawowych pojęciach, zasadach oraz instytucjach prawa zobowiązań K_W01

- pogłębiona wiedza o wpływie prawa UE na prawo zobowiązań (zwłaszcza w kontekście tzw. europeizacji prawa prywatnego) K_W02

- pogłębiona wiedza odnośnie do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie przedmiotu prawa zobowiązań K_W03

- pogłębiona wiedza o wykładni norm prawnych w ramach jednej lub kilku instytucji prawnych, dostrzeganie podstawowych problemów prawnych K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność dokonywania analizy i odpowiedniej kwalifikacji stanu faktycznego względem norm prawnych oraz rozwiązywania przedstawionych zagadnień prawnych K_U01

- umiejętność analizy orzecznictwa, wyciągania wniosków z takiej analizy odnoszących się do interpretacji norm prawnych K_U02

- umiejętność analizowania możliwości interpretacyjnych tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska; formułowania własnego stanowisko w odniesieniu do zagadnień problematycznych K_U03

- umiejętność udzielania podstawowych porad prawnych K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość występowania problemów w aktualnym stanie prawnym oraz dostrzeganie potrzeby ustawicznego kształcenia i poszerzania własnej wiedzy w celu jak najlepszego ich rozwiązywania K_K01

- umiejętność formułowania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego K_K02


Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu cywilnego, art. 353 k.c. do ). W szczególności poruszona będzie problematyka istoty stosunku zobowiązaniowego, jego elementów i treści, podmiotowych zmian po stronie długu i wierzytelności, reguł wykonania zobowiązania oraz tzw. surogatów wykonania zobowiązania. Podsatwowe instytucje parwa zobowiązań zostaną ukazane w ich ujęciu dogmatycznym oraz z punktu widzenia praktyki obrotu prawnego; przedstawione zostaną i poddane analizie najważniejsze najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Pełny opis:

Treść programowa:

Wykład

Celem wykładu jest w szczególności umożliwienie Studentowi zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawa zobowiązań, poprzez zapoznanie go z następującą materią dydaktyczną:

1. Prawna regulacja obrotu cywilnoprawnego

Źródła powstania stosunku obligacyjnego. Struktura prawna stosunku obligacyjnego

Względność i dwustronność więzi obligacyjnej

Zobowiązania zupełne, niezupełne i grzecznościowe

2. Świadczenia. Rodzaje świadczeń- zagadnienia podstawowe

Pojęcie i elementy konstrukcyjne świadczenia

Możliwość spełnienia świadczenia (stan niemożliwości spełnienia świadczenia)

Charakter prawny świadczenia

Podstawowe rodzaje świadczeń

3. Zobowiązania pieniężne. Odsetki

Pojęcie zobowiązania pieniężnego i jego rodzaje

Zapłata w sensie ekonomicznym i prawnym

Nominalizm

Zasada walutowości; waloryzacja (istota i postaci)

Odsetki- zagadnienia podstawowe

Wysokość odsetek. Stopa procentowa

Anatocyzm

Wymagalność i terminy przedawnienia roszczeń o odsetki

4. Zobowiązania wielopodmiotowe i wielostronne

Zobowiązania podzielne

Solidarność dłużników

Solidarność wierzycieli

Zobowiązania niepodzielne

„Solidarność długu” i „solidarność odpowiedzialności”

Roszczenie regresowe – odpowiedzialność regresowa

Konstrukcja in solidum

5. Wykonanie zobowiązania (spełnienie świadczenia) i inne przypadki umorzenia zobowiązania

Wykonanie zobowiązania – aspekt podmiotowy

Pośrednictwo w zakresie wykonywania zobowiązań (pieniężnych)

Pojęcie wykonywania zobowiązań (techniczno - prawne)

Ogólne i szczegółowe kryteria oceny wykonania zobowiązania

Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika

Całkowite i częściowe wykonanie zobowiązania

Osoba uprawniona do przyjęcia świadczenia ze skutkiem umorzenia zobowiązania

Zarachowanie świadczeń

Miejsce wykonania zobowiązania

Termin wykonania zobowiązania

Beneficium temporis (privilegium temporis)

Wymagalność roszczeń

Wykonanie zobowiązania przez „zabezpieczyciela”

Wykonanie zobowiązania przez osobą trzecią

6. Tzw. surogaty wykonania zobowiązania

Datio in solutum

Zwolnienie z długu

Odnowienie (nowacja)

Zgłoszenie przedmiotu do depozytu sądowego

Potrącenie

7. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Pojęcie niewypłacalności dłużnika i skutki tej niewypłacalności

Skarga pauliańska. Zagadnienia podstawowe

8. Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej – 2h

Cesja wierzytelności

Subrogacja

Przejęcie długu

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu

9. Prawo umów

Zasada swobody umów i jej granice

Wzorce umowne – 2h

System kontroli wzorców umownych

Niedozwolone klauzule umowne. Kontrola incydentalna i abstrakcyjna

10. Pacta adiecta

11. Umowa pzredwstępna i umowa ramowa

12. Umowy z art. 391-393 k.c.

13. Bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne.

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest w szczególności zdobycie i doskonalenie przez Studenta wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (w oparciu o już posiadaną, uzyskane w toku wykładu oraz pracy własnej). Cel ten jest realizowany między innymi w oparciu o analizę i podejmowanie prób rozwiązanie wybranych problemów jurydycznych (w tym argumentowania na rzecz prezentowanych tez i podjęcie próby oceny trafności zajętego stanowiska), analiza najnowszego oraz najbardziej istotnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także dyskusję nad najważniejszymi aktualnymi zagadnieniami prawnymi (ważkimi zarówno w sferze teoretyczno-prawnej, jak i praktyce obrotu gospodarczego). W toku zajęć Studenci przede wszytskim rozwiązują kazusy, doskonaląc w ten sposób wiedzę zdobytą podczas wykłądu i własnej pracy z podręcznikiem oraz kodeksem.

Zakres tematyczny ćwiczeń:

1. Zobowiązania pieniężne (istota, reguły dotyczące tej postaci zobowiązań, odsetki)

2. Zobowiązania wielopodmiotowe (w tym solidarność bierna i konstrukcja in solidum); istota i skutki (regres)

3. Wykonanie zobowiązań ( w tym wzajemnych); klauzula rebus sic stantibus

4. Surogaty wykonania zobowiązania (datio in solutum, novatio, compensatio, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu)

5. Zmiany podmiotowe po stronie długu i wierzytelności (nacisk przede wszystkim na cesję i przejęcie długu)

6. Skarga pauliańska

7. Prawo umów – zasada swobody umów i ograniczenia (faktyczne i ogólne z art. 353 (1) K.C.)

8. Wzorce umów i niedozwolone postanowienia umowne

9. Umowa przedwstępna. Pacta adiecta (nacisk na karę umowną i zadatek)

10. Istota i przesłanki odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność ex contractu

11. Odpowiedzialność ex delicto – istota, reżimy, rodzaje.

12. Wybrane postaci deliktów (na kazusach)

13. Wybrane postaci deliktów

14. Odszkodowanie a zadośćuczynienie

15. Bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne

Metody i zasady oceniania pozostają w gestii prowadzących ćwiczenia i zostaną podane Studentom podczas zajęć.

Literatura:

Z. Radwański, A.Olejniczak: Zobowiązania-część ogólna, Warszawa 2019

Kodeks cywilny - komentarz (aktualny)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Egzamin składa się z pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej (np. scharakteryzować konstrukcję prawną określonej instytucji prawa cywilnego, wyjaśnić pojęcie, podać przykłady), pytań testowych (jednokrotnego wyboru bądź prawda/fałsz) oraz kazusów (w ich przypadku - jeśli pojawią sie na egzaminie - należy dokonać tzw. subsumpcji, zaprezentować rozstrzygnięcie określonego problemu prawnego oraz je uzasadnić podając podstawę prawną oraz orzecznictwo)

Odpowiedzi oceniane są wg. następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna odpowiedzi

- sposób prezentacji - poprawność językowa i logiczna

- informacje wskazujące na posiadanie przez studenta szerszej znajomości zagadnień egzaminacyjnych niż wiedza podstawowa (np. znajomość orzecznictwa i poglądów doktryny, bardzo wnikliwa analiza instytucji)

Podejście do egzaminu wymaga zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin ustny jest możliwy dla Studentów, którzy otrzymają min. ocenę dobrą z ćwiczeń.

Przewidziany jest zerowy termin egzaminu (z konsekwencjami), jednakże nie wcześniej niż po zakończeniu wszystkich wykładów.

Każdy Student ma tylko 2 podejścia - pierwsze i poprawkowe w razie oceny niedostatecznej.

W uzasadnionych przypadkach (np. staranie o stypendium) można poprawiać ocenę pozytywną.

Zapisy na egzamin następują za pośrednictwem Starosty roku, który sporządza listę zainteresowanych danym terminem. Osoby rezygnujące z terminu zobowiązane są zgłosić ten fakt Staroście lub egzaminatorowi.

Przewidziana jest możliwość przeprowadzenia tzw. Konkursu z przedmiotu, który odbywa się w styczniu, po uprzednim ogłoszeniu i podaniu do wiedzy studentów najważniejszych postanowień regulaminu konkursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Drewek, Damian Kaczan, Natalia Karczewska-Kamińska, Katarzyna Krupa-Lipińska, Michał Marszelewski, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Drewek, Damian Kaczan, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Marcin Drewek, Damian Kaczan, Natalia Karczewska-Kamińska, Michał Ziemiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)