Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PK-2SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot wstęp do prawoznawstwa oraz prawo konstytucyjne.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 75 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 55 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 70 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie są źródła prawa karnego oraz na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

W2: student wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie K_W03,

W3: student wie również , co to są środki zabezpieczające, kiedy następuje zatarcie skazania i przedawnienie z wprawie karnym, zna typy czynów zabronionych określonych w kk z 1997 r. K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05,

U2: student potrafi wskazać znamiona przedmiotowe oraz podmiotowe przestępstw określonych w kk z 1997 r. K_U03,

U3: student umie rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa karnego K_U07

U4: student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, ze świadomością, że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_U12,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi odróżnić zachowania społeczne szkodliwe, zabronionego pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03.


Metody dydaktyczne:

wykład realizowany stacjonarnie.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykład: Celem zajęć jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce. Zajęcia polegają na systematycznym omówieniu funkcji prawa karnego, zwłaszcza instytucji jego części ogólnej tj. struktury przestępstwa, zasad odpowiedzialności karnej, systemu kar i środków karnych. Szczególny nacisk został położony na kwestie, które w nauce i orzecznictwie są sporne. Przy omawianiu tych zagadnień uczestnicy wykładu są zachęceni do zabierania głosu w kwestiach spornych, poprzez zadawanie pytań kierowanych do ogółu słuchaczy.

Ćwiczenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz poszczególnymi typami przestępstw, które znamiona określa k.k. z 1997 r. Założeniem zajęć jest również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

Pełny opis:

Wykład: Prawo karne oraz przesłanki jego reformy (1 godz.), Nauka prawa karnego i nauki pokrewne (1 godz.), Ustawa karna, jej budowa i stosowanie (1 godz.), Zasady obowiązywania ustawy karnej (2 godz.), Ogólne pojęcie przestępstwa (1 godz.), Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa (1 godz.), Wina i jej formy (4 godz.), Okoliczności uchylające oraz umniejszające winę (6 godz.), Kontratypy (4 godz.), Formy popełnienia przestępstwa (6 godz.), Zabieg przestępstw (2 godz.), Zabieg przepisów ustawy (1 godz.), Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych (1 godz.), Kary (2 godz.), Środki karne (3 godz.), Środki probacyjne (2 godz.), Środki zwalczania recydywy, przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej (1 godz.), Sądowy wymiar kary i środków karnych (2 godz.), Środki zabezpieczające (1 godz.), Środki stosowane wobec nieletnich (1 godz.), Uchylenie karalności i darowanie kary. Instytucja zatarcia skazania (1 godz.).

Ćwiczenia: Systematyka ustawowych znamion przestępstwa (2 godz.); przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (4 godz.), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (4 godz.), przestępstwa przeciwko wolności (2 godz.), przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (4 godz.), przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie (2 godz.), przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (2 godz.), przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (2 godz. ), przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ( 2 godz.), przestępstwa przeciwko mieniu (4 godziny), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (2 godzin).

Literatura:

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019 r.;

A. Marek, J. Lachowski, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2023;

Kodeks karny. Komentarz, pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, Warszawa 2023 r.

Metody i kryteria oceniania:

Stopień (w skali 2.0 – 5.0) wystawiany na podstawie egzaminu w oparciu o wiedzę, którą legitymuje się student w zakresie opanowania materiału będącego przedmiotem wykładu, a także zaprezentowanego w literaturze wskazanej wyżej, znajomość aktualnych rozwiązań normatywnych w obszarze prawa karnego. .

Egzamin pisemny.

Egzamin pisemny składa się z dwóch części: część testowa (jednokrotnego wyboru) obejmująca nie więcej niż 50 pytań (po 1 minucie na odpowiedź na pytanie) oraz część składająca się z czterech pytań otwartych (40 minut). Student otrzymuje pozytywną ocenę z części pierwszej jeżeli udzieli poprawnych odpowiedzi na 60% pytań. W przypadku drugiej części egzaminu, odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali od 2 do 5, a ogólny wynik z tej części to średnia ocen za poszczególne odpowiedzi. Ocenę pozytywną otrzymuje student, u którego średnia ocen za odpowiedzi na pytania w ramach drugiej części wynosi co najmniej 3.0. Ocenę pozytywną z egzaminu otrzymuje student pod warunkiem, że żadna ze wskazanych wyżej części (ani testowa ani opisowa) nie zostanie oceniona na ocenę niedostateczną.

W formie ustnej egzamin może zdawać tylko ten student, który dostatecznie usprawiedliwi brak możliwości pojawienia się na egzaminie pisemnym. Egzamin ustny polega na zadaniu co najmniej 3 pytań (co najmniej 2 pytania z części ogólnej, co najmniej 1 pytanie z części szczególnej). Ocena końcowa to średnia ocen cząstkowych za odpowiedzi na poszczególne pytania. Ocenę pozytywną uzyskuje student jeśli średnia tych ocen wynosi co najmniej 3.0.

Zaliczenie przedmiotu może odbyć się również na podstawie wyników organizowanego w każdym roku akademickim konkursu z prawa karnego zgodnie z jego regulaminem.

Ćwiczenia opisane są w osobnym sylabusie przez prowadzących poszczególne grupy.

Ćwiczenia i wykład weryfikują K_W03, K_W05, K_W06, K_U03, K_U05, K_U07, K_U12, K_K03.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Natalia Daśko, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Natalia Daśko, Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Michał Leciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)