Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PMP-3SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw stosunków międzynarodowych. Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji ich organizacji i funkcjonowania w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej); rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej K_W03

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa K_W06

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w prawie międzynarodowym K_U01

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w skali międzynarodowej K_U02

- umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych właściwych prawu międzynarodowemu K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa międzynarodowego K_K01

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Pełny opis:

Prawo międzynarodowe publiczne.

Rozdział I Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego

§ 1. Społeczność międzynarodowa a prawo międzynarodowe

1. Pojęcie i skład społeczności międzynarodowej

2. Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej

3. Społeczność międzynarodowa a wspólnota.

Uniwersalizm a regionalizm

§ 2. Pojęcie i istota prawa międzynarodowego

1. Definicja

2. Nazwa

3. Systematyka

4. Podstawa obowiązywania prawa międzynarodowego

5. Sankcje

§ 3. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

1. Jedność czy odrębność. Monizm a dualizm

2. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w praktyce międzynarodowej

3. Stosowanie umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział II Zarys historii prawa międzynarodowego

§ 1. Starożytność

1. Typy historyczne prawa międzynarodowego

2. Bliski Wschód

3. Grecja

4. Chiny

5. Rzym

6. Poglądy na prawo międzynarodowe

§ 2. Średniowiecze

1. „Rodzina narodów chrześcijańskich”

2. Stosunki z państwami muzułmańskimi

3. Rozwój kontaktów międzynarodowych

4. Nauka prawa międzynarodowego

5. Nauka prawa międzynarodowego w Polsce

§ 3. Od średniowiecza do XVIII w.

1. Formowanie się nowego układu politycznego i „klasycznego” prawa międzynarodowego

2. Wojna trzydziestoletnia

3. Dalsze zmiany w prawie międzynarodowym

4. Nauka prawa międzynarodowego

§ 4. Wiek XIX i początek XX w.

1. Oddziaływanie rewolucji francuskiej

2. Kongres wiedeński

3. Doktryna Monroego

4. Ekspansja społeczności międzynarodowej

5. Ekspansja kolonialna

6. Traktat paryski

7. Inne zmiany polityczne

8. Rozwój współpracy międzynarodowej i prawa międzynarodowego

9. Konferencje haskie

10. Rozstrzyganie sporów. Rozkwit arbitrażu

11. Nauka prawa międzynarodowego

12. Nauka prawa międzynarodowego w Polsce

§ 5. Okres po pierwszej wojnie światowej

1. Pierwsza wojna światowa

2. Okres międzywojenny. Liga Narodów

3. Druga wojna światowa

4. Rozpad imperiów kolonialnych

5. Okres powojenny

6. Nauka prawa międzynarodowego

7. Nauka prawa międzynarodowego w Polsce

Rozdział III

Źródła prawa międzynarodowego

§ 1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego

§ 2. Umowa międzynarodowa

1. Źródła prawa traktatów

2. Pojęcie i rodzaje umów międzynarodowych

3. Forma umów międzynarodowych

§ 3. Procedura zawierania umów międzynarodowych

1. Uwagi wstępne

2. Pełnomocnictwa

3. Ustalenie tekstu, umocowanie tekstu i podpisanie umowy

4. Parafowanie i podpisanie umowy

5. Zgoda państwa na związanie się umową

6. Ratyfikacja i wejście w życie

7. Przystąpienie do umowy

8. Wejście w życie umowy międzynarodowej

9. Rejestracja i publikacja umów

10. Zastrzeżenia

11. Typowe klauzule występujące w umowach międzynarodowych

§ 4. Obowiązywanie, przestrzeganie i moc obowiązująca umów międzynarodowych

1. Obowiązywanie umów w czasie (ratione temporis) i przestrzeni (ratione loci)

2. Zakres obowiązywania pacta sunt servanda

3. Środki zabezpieczające wykonanie umów

4. Interpretacja umów międzynarodowych

5. Zakres mocy obowiązującej umów wobec państw trzecich

§ 5. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów

1. Nieważność umów

2. Wygaśnięcie umowy

3. Wypowiedzenie umowy

4. Zawieszenie stosowania umowy

5. Wpływ wybuchu wojny na umowy międzynarodowe

§ 6. Zwyczaj międzynarodowy

1. Prawo zwyczajowe w katalogu źródeł prawa międzynarodowego

2. Uzasadnienie mocy obowiązującej prawa zwyczajowego

3. Element obiektywny: praktyka

4. Element subiektywny: akceptacja

5. Kurtuazja międzynarodowa (comitas gentium)

§ 7. Akty jednostronne

§ 8. Uchwały organów organizacji międzynarodowych

§ 9. Zasady ogólne prawa

1. Pojęcie

2. Praktyka MTS

3. Koncepcje doktrynalne

4. Charakterystyka zasad ogólna prawa

§ 10. Orzecznictwo sądów i trybunałów

§ 11. Doktryna

§ 12. Co nie jest źródłem prawa międzynarodowego?

§ 13. Kodyfikacja prawa międzynarodowego

1. Rozwój historyczny

2. Kodyfikacja prawa międzynarodowego po drugiej wojnie światowej

3. Następstwa kodyfikacji

Rozdział IV Podmioty prawa międzynarodowego

§ 1. Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym

1. Dyskusja dotycząca podmiotowości

2. Pojęcie podmiotowości

3. Podmiotowość a suwerenność

4. Podmiotowość pierwotna i wtórna

5. Podmiotowość a zdolność prawna

§ 2. Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego

1. Elementy składowe i istota państwa

2. Powstawanie i upadek państw. Zagadnienie sukcesji

§ 3. Rodzaje państw z uwagi na ich strukturę

1. Państwa jednolite

2. Państwa złożone

3. Palestyna

4. ZSRR

5. Wspólnota Niepodległych Państw

6. Wspólnota Narodów (brytyjska)

§ 4. Rodzaje państw ze względu na ograniczenie zdolności do czynności prawnych w stosunkach międzynarodowych

1. Państwa zależne

2. Minipaństwa

3. Państwa trwale neutralne

§ 5. Inne podmioty prawa międzynarodowego

1. Podmiotowość narodu

2. Podmiotowość organizacji międzynarodowych

3. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej

4. Podmiotowość osób fizycznych i prawnych

§ 6. Uznanie międzynarodowe

1. Pojęcie i formy uznania

2. Uznanie państwa

3. Uznanie rządu

4. Uznanie za stronę wojującą i za powstańców

5. Uznanie za naród

§ 7. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

1. Pojęcie

2. Dwie koncepcje odpowiedzialności

3. Odpowiedzialność za delikt (responsibility)

4. Przesłanki wyłączające bezprawność

5. Formy odpowiedzialności

6. Odpowiedzialność za konsekwencje czynów niestanowiących naruszenia prawa (liability)

Rozdział V Organy państwa w����stosunkach międzynarodowych

§ 1. Uwagi wstępne

§ 2. Organy wewnętrzne

1. Głowa państwa

2. Parlament

3. Rząd i szef rządu (premier)

4. Minister i ministerstwo spraw zagranicznych

§ 3. Organy zewnętrzne

1. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne

2. Misje specjalne

3. Przedstawicielstwa handlowe

4. Przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych

5. Urzędy konsularne

6. Misje wojskowe

§ 4. Stosunki dyplomatyczne

1. Normy regulujące stosunki dyplomatyczne

2. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych

3. Funkcje misji dyplomatycznej

4. Klasy szefów misji i zagadnienie precedencji

5. Personel misji dyplomatycznej

§ 5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne

1. Pojęcie przywilejów i immunitetów

2. Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

3. Przywileje i immunitety misji

4. Przywileje i immunitety osobowe

§ 6. Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego

§ 7. Korpus dyplomatyczny

§ 8. Koniec misji dyplomatycznej

§ 9. Stosunki konsularne

1. Normy regulujące stosunki konsularne

2. Ustanowienie stosunków konsularnych. Początek i koniec funkcji konsularnych

3. Funkcje konsularne

4. Immunitety i przywileje konsularne

5. Immunitety i przywileje placówki

6. Immunitety i przywileje osobowe

7. Klasy szefów placówek konsularnych. Korpus konsularny

8. Konsulowie zawodowi i honorowi

Rozdział VI Terytorium w����prawie międzynarodowym

§ 1. Wprowadzenie

1. Pojęcie terytorium

2. Rodzaje terytoriów

§ 2. Terytorium państwowe

1. Znaczenie terytorium państwowego

2. Istota prawna terytorium państwowego

3. Skład terytorium państwowego

4. Ochrona integralności terytorialnej państwa w prawie międzynarodowym

§ 3. Zwierzchnictwo terytorialne

1. Pojęcie i istota zwierzchnictwa terytorialnego

2. Obowiązki wynikające ze zwierzchnictwa terytorialnego

§ 4. Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego

1. Serwituty

2. Demilitaryzacja i neutralizacja terytorium

3. Bazy wojskowe

4. Dzierżawa

5. Tranzyt

§ 5. Nabycie i utrata terytorium państwowego

1. Tytuł do terytorium

2. Zasady podstawowe

3. Nabycie terytorium (tytuły do terytorium)

4. Utrata terytorium

§ 6. Granice

1. Pojęcie i rodzaje granic

2. Delimitacja granicy państwowej

3. Demarkacja granicy państwowej

4. Administracja granicy państwowej

5. Nienaruszalność granic

§ 7. Kształtowanie się granic polski po drugiej wojnie światowej

1. Granica wschodnia

2. Granica polsko-niemiecka

3. Granica polsko-czeska i polsko-słowacka

§ 8. Rzeki międzynarodowe

1. Pojęcie rzeki międzynarodowej

2. Swoboda żeglugi

3. Umowy międzynarodowe dotyczące rzek

4. Inne sposoby wykorzystania rzek międzynarodowych

§ 9. Międzynarodowe prawo morza

1. Wprowadzenie

2. Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

3. Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

4. Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

5. Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie

6. Pojęcie międzynarodowego kanału morskiego

§ 10. Obszary podbiegunowe

1. Arktyka

2. Antarktyka

§ 11. Przestrzeń powietrzna

1. Wolność żeglugi powietrznej przed pierwszą wojną światową

2. Zasada całkowitego i wyłącznego zwierzchnictwa państwowego

3. Status prawny przestrzeni powietrznej

4. Międzynarodowa żegluga powietrzna

5. Reżim prawa międzynarodowego prywatnego

6. Reżim bezpieczeństwa lotów cywilnych

§ 12. Przestrzeń kosmiczna

1. Status prawny przestrzeni kosmicznej

2. Granice przestrzeni kosmicznej

3. Reżim odpowiedzialności za szkody kosmiczne

4. Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

5. COPOUS

Rozdział VII Ludność w����prawie międzynarodowym

§ 1. Uwagi wstępne

§ 2. Obywatelstwo

1. Pojęcie i znaczenie obywatelstwa

2. Nabycie i utrata obywatelstwa

3. Podwójne lub wielorakie obywatelstwo i bezpaństwowość

4. Uchodźstwo

§ 3. Cudzoziemcy

1. Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców na terytorium innego państwa

2. Prawa i obowiązki cudzoziemców

§ 4. Azyl terytorialny (polityczny) i dyplomatyczny

§ 5. Ekstradycja

Rozdział VIII Międzynarodowa ochrona praw człowieka (osobny przedmiot w ramach studiów - niewymagany na potrzeby egzaminu z prawa międzynarodowego publicznego)

§ 1. Antecedencje

§ 2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

§ 3. Zasada poszanowania praw człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych

§ 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

§ 5. Międzynarodowe pakty praw człowieka

§ 6. Traktaty antydyskryminacyjne i sektorowe

§ 7. Inne traktaty powiązane z ochroną praw człowieka

§ 8. Kontrola przestrzegania praw człowieka w systemie ONZ

§ 9. Kontrola przestrzegania praw człowieka w regionalnych systemach ochrony

1. Europejski system ochrony praw człowieka

2. Międzyamerykański system ochrony praw człowieka

3. Afrykański system ochrony praw człowieka

Rozdział IX Organizacje międzynarodowe

§ 1. Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych

1. Podział organizacji na rządowe i pozarządowe

2. Struktura międzynarodowych organizacji rządowych

3. Organizacje wyspecjalizowane ONZ

§ 2. Międzynarodowe organizacje międzyrządowe

1. Rozwój historyczny

2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa

3. Funkcje organizacji międzyrządowych

12 Spis treści

§ 3. Uchwały podejmowane przez organy międzynarodowych organizacji międzyrządowych

1. Charakter prawny uchwał

2. Rodzaje uchwał

§ 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Karta Narodów Zjednoczonych

2. Cele i zasady Narodów Zjednoczonych

3. Członkostwo w ONZ

4. Organy ONZ

5. Podział kompetencji między Zgromadzenie Ogólne i Radę Bezpieczeństwa

6. Sankcje

7. Pokojowe operacje ONZ

8. Układy i organizacje regionalne

9. Funkcje Rady Gospodarczo-Społecznej

10. Status konsultacyjny organizacji pozarządowych

11. Terytoria powiernicze i obszary niesamodzielne

12. Funkcje Sekretarza Generalnego ONZ

13. Funkcjonariusze ONZ

14. Siedziba i finanse ONZ

§ 5. Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ

1. Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

2. Europejskie organizacje regionalne

3. Pozaeuropejskie organizacje regionalne

4. Inne organizacje regionalne

Rozdział X Pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych

§ 1. Uwagi terminologiczne

§ 2. Pojęcie i podział sporów międzynarodowych

1. Definicja sporu i konfliktu międzynarodowego

2. Rodzaje sporów międzynarodowych

§ 3. Środki pokojowego rozwiązywania sporów

1. Podział środków załatwiania sporów

2. Rokowania bezpośrednie (negocjacje)

3. Dobre usługi i mediacja

4. Komisje badań

5. Koncyliacja

§ 4. Sądy międzynarodowe

1. Rozwój historyczny arbitrażu; powstanie STSM i MTS

2. Arbitraż międzynarodowy

3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

4. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza

§ 5. Stałe sądy regionalne

§ 6. Rozwiązywanie sporów w świetle statutów i praktyki organizacji międzynarodowych

1. Rozwiązywanie sporów w świetle Karty Narodów Zjednoczonych

2. Rozwiązywanie sporów w innych organizacjach międzynarodowych

3. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych

§ 7. Środki przymusu niebędące wojną

Rozdział XI Prawo konfliktów zbrojnych

§ 1. Wojna, konflikt zbrojny, użycie siły, agresja

§ 2. Zakaz użycia siły zbrojnej w rozwoju historycznym

1. Doktryna wojny sprawiedliwej

2. Pakt Ligi Narodów

3. Pakt paryski z 1928 r.

§ 3. Zakaz użycia siły zbrojnej we współczesnym prawie międzynarodowym

1. Karta Narodów Zjednoczonych i Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego

2. Zasada nieinterwencji

3. Samoobrona indywidualna i zbiorowa

4. Definicja agresji (napaści)

§ 4. Ogólne zagadnienia prawa wojennego (ius in bello)

1. Cechy szczególne prawa wojennego

2. Rozwój historyczny prawa wojennego

3. Zakres mocy obowiązującej prawa wojennego

4. Rozpoczęcie wojny

5. Porozumienia między państwami wojującymi

6. Mocarstwa opiekuńcze

7. Organizacje Czerwonego Krzyża

8. Jeńcy

9. Ranni i chorzy

10. Ochrona ludności cywilnej

11. Zakończenie wojny i likwidacja skutków wojny

12. Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i inne naruszenia prawa międzynarodowego

§ 5. Wojna lądowa

1. Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej

2. Metody i środki walki

3. Okupacja wojenna

§ 6. Wojna morska

1. Odrębności wojny morskiej

2. Metody i środki wojny

3. Prawo łupu

4. Kontrabanda wojenna

§ 7. Wojna powietrzna

§ 8. Konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowego

1. Rozwój historyczny

2. Konwencje genewskie z 1949 r.

3. Drugi Protokół dodatkowy z 1977 r.

4. Umiędzynarodowione konflikty wewnętrzne

14 Spis treści

§ 9. Neutralność wojenna

1. Pojęcie neutralności wojennej

2. Prawa i obowiązki państw neutralnych

3. Neutralność wojenna w świetle Karty Narodów Zjednoczonych

Literatura:

R. Bierzanek, J. Symonides, M. Balcerzak, M. Kałduński, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2023.

J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1996 lub 1999;

T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2009.

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 i nowsze wydania;

K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław, Warszawa 1976 i nowsze wydania;

A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001 i nowsze wydania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu.

Egzamin składa się z testu (40 pytań). Cztery odpowiedzi, jedna prawidłowa.

Należy uzyskać co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi z testu. Pozwala to na uzyskanie oceny dostatecznej.

Uzyskanie 75% prawidłowych odpowiedzi z testu oznacza ocenę dobrą.

Uzyskanie 90% prawidłowych odpowiedzi pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)