Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PMP-3SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw stosunków międzynarodowych. Znajomość podstaw prawoznawstwa.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o różnych rodzajach instytucji publicznych, a w szczególności o zróżnicowanej prawnej regulacji ich organizacji i funkcjonowania w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej); rozszerzona wiedza o zasadach organizacji i funkcjonowania innych instytucji społeczno-politycznych oraz instytucji i organów Unii Europejskiej, a także innych organizacji międzynarodowych K_W02

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej K_W03

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych różnych gałęzi prawa K_W06

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów instytucji publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym państwach Unii Europejskiej), a także o zasadach i normach etycznych funkcjonujących w tych instytucjach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w prawie międzynarodowym K_U01

- umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w skali międzynarodowej K_U02

- umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania K_U06

- umiejętność rozumienia i dogłębnego analizowania zjawisk społecznego oddziaływania instytucji publicznych i społeczno-politycznych z wykorzystaniem odpowiednich teorii i podstawowych metod badawczych właściwych prawu międzynarodowemu K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa międzynarodowego K_K01

- umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki.Ćwiczenia z elementami dyskusji, interpretacją tekstów źródłowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Pełny opis:

Prawo międzynarodowe publiczne.

Literatura:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004 (oraz nowsze wydania).

J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1996 lub 1999;

T. Wasilewski, Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe, Toruń 2009.

W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 i nowsze wydania;

K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław, Warszawa 1976 i nowsze wydania;

A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2001 i nowsze wydania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu.

Egzamin składa się z testu lub pytań opisowych. Należy uzyskać co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z testu lub napisać poprawnie w ok. 60% odpowiedzi z pytań opisowych. Pozwala to na uzyskanie oceny dostatecznej.

Uzyskanie 75% prawidłowych odpowiedzi z testu oznacza ocenę dobrą. Uzyskanie 90% prawidłowych odpowiedzi pozwala uzyskać ocenę bardzo dobrą.

W przypadku dwóch pytań opisowych zadowalająca odpowiedź na każde pytanie oznacza ocenę dobrą. Z kolei pełna odpowiedź na każde pytanie daje ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kałduński
Prowadzący grup: Marcin Kałduński, Maciej Żenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)