Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie nieprocesowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PNP-BC4SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie nieprocesowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 20 godzin wykładu

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie: 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 10 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Skrócony opis:

Postępowanie nieprocesowe jest jednym z trybów sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych. Postępowanie to prowadzone jest co do zasady w sprawach, w których nie ma sporu o prawo. W ramach tego postępowania, oprócz przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym, ustawodawca wprowadził też przepisy szczególne dotyczące różnych rodzajów spraw rozpoznawanych w tym postępowaniu. Wykład niniejszy ma na celu przedstawienie studentom podstawowych zasad oraz instytucji występujących w postępowaniu nieprocesowym.

Pełny opis:

1. Postępowanie nieprocesowe w strukturze postępowania cywilnego - 1 godz.

2. Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego - 1 godz.

3. Sąd i inne organy postępowania nieprocesowego - 1 godz.

4. Podmioty postępowania nieprocesowego - 1,5 godz.

5. Wszczęcie i przebieg postępowania nieprocesowego - 2 godz.

6. Koszty w postępowaniu nieprocesowym - 0,5 godz.

7. Orzeczenia i zarządzenia wydawane w postępowaniu nieprocesowym - 1 godz.

8. Środki zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym - 1 godz.

9. Postępowanie z zakresu prawa osobowego - 1 godz.

10. Postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia - 1 godz.

11. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli - 1 godz.

12. Postępowanie z zakresu prawa rzeczowego - 1 godz.

13. Postępowanie w prawach spadkowych - 1 godz.

14. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego - 0,5 godz.

15. Sprawy depozytowe - 0,5 godz.

16. Postępowanie w sprawach rejestrowych - 0,5 godz.

17. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy - 0,5 godz.

Literatura:

E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie odbywa się pisemnie lub ustnie w terminie uzgodnionym z wykładowcą. Student w ramach zaliczenia powinien odpowiedzieć na dwa pytania: jedno dotyczące części ogólnej; drugie dotyczące części szczególnej wykładu.

Oceny od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)