Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo odszkodowawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-PO-BC3SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo odszkodowawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, a zwłaszcza części ogólnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 5

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 20

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03

- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04

- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk w zakresie nauk prawnych K_U01

- umiejętność analizowania sposobów załatwiania konkretnych spraw i przebiegu postępowania w tych sprawach K_U03

- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, zagadnienia teoretyczne ilustrowane licznymi przykładami, połączone z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Skrócony opis:

w ramach wykładu zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia prawa odszkodowawczego, w tym cechy, przesłanki i granice odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- istota odpowiedzialności odszkodowawczej

- reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej

- przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej (zdarzenie, szkoda, związek przyczynowy)

- granice odpowiedzialności odszkodowawczej (w tym ustawowe i umowne oraz uwarunkowania związane z funkcjonowaniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej)

- problematyka czynów niedozwolonych (art. 415 - 449(10) k.c.)

- odpowiedzialność kontraktowa - wzmianka

- zasady wynagrodzenia szkody

- szczególne zasady wynagrodzenia szkody na osobie i powstałej na skutek śmierci poszkodowanego

- przedawnienie i dziedziczenie roszczeń odszkodowawczych

- przepisy szczególne dotyczące wynagrodzenia szkody - wzmianka

Literatura:

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020

A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2021

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353 - 534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

System Prawa Prywatnego - tom 6 (red. A. Olejniczak), wyd. 3, 2018

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie pisemnej (test 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte i jeden kazus)

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Krupa-Lipińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)