Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne ustroje państwowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-WUP-PS-BK1SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne ustroje państwowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 5 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 35.


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01

- pogłębiona wiedza o różnych instytucjach władzy publicznej, ich organizacji i funkcjonowaniu K_W02

- pogłębiona wiedza o normach i regulacjach prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do analizowania spraw i zjawisk o charakterze prawnym K_U02

- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy dylematów w pracy zawodowej K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość własnej wiedzy i umiejętności, świadomość potrzeby dokształcania i wyznaczania kierunków własnego rozwoju K_K01


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest ukazanie współczesnych rozwiązań ustrojowych w wybranych państwach demokratycznych.

Pełny opis:

I. Pojęcia: "system konstytucyjny", "system ustrojowy", "system polityczny", "system rządów".

II. Zasada podziału i jedności władzy w państwie

III. Podstawowe formy rządów w systemach ustrojowych - ujęcie teoretyczne: rządy parlamentarno-gabinetowe, kanclerskie, prezydencki i półprezydencki, system rządów, system parlamentarno-komitetowy.

VI. Przykłady współczesnych systemów rządów:

a) system rządów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

b) System rządów Republiki Federalnej Niemiec.

c) System rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

d) System rządów V Republiki Francuskiej.

e) System rządów Republiki Włoskiej

f) System rządów Konfederacji Szwajcarskiej

g) System rządów Królestwa Szwecji

Literatura:

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

S. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- na podstawie napisanego eseju (5-7 stron) na zaproponowane tematy;

- obecność na zajęciach.

Kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę według regulaminu studiów UMK:

• 75% oceny to eseje, 25 % - obecność na zajęciach.

• Ocena dst. – dst + - temat eseju opracowany w stopniu podstawowym.

• Ocena db – db+ - temat eseju opracowany w stopniu zadowalającym.

• Ocena bdb – temat eseju opracowany wyczerpująco.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jachimowicz, Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Jachimowicz, Maciej Serowaniec, Zbigniew Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)