Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zasady techniki prawodawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1351-ZTP-BTP5SJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady techniki prawodawczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt ECTS = 60 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 15 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 15 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza o systemie nauk prawnych i jego zasadniczym znaczeniu dla rozumienia systemu prawa i jego funkcjonowania K_W01

- pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno – prawnych i dogmatyczno – prawnych, problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych w różnych gałęziach prawa K_W06

- uporządkowana wiedza o teoriach myśli społeczno-politycznych i prawnych K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność krytycznej analizy dylematów w pracy zawodowej i ich rozstrzygania K_U06

- umiejętność analizowania oddziaływania instytucji publicznych z wykorzystaniem teorii i metod badawczych K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- umiejętność identyfikacji i rozwiązywania dylematów etycznych i problemów moralnych w pracy zawodowej K_K03


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zagadnieniami zasad tworzenia i stosowania prawa, wymogami techniki prawodawczej i ich aplikacją do poprawnego konstruowania aktów prawnych.

Pełny opis:

1. Proces tworzenia prawa w Polsce.

2. Dokumenty towarzyszące procesowi stanowienia prawa i ich znaczenie oraz przydatność w procesie interpretacji prawa (projekt, uzasadnienie projektu, opinie ekspertów, sprawozdania z posiedzeń komisji parlamentarnych).

3. Ogłaszanie aktów normatywnych.

4. Budowa i treść ustawy, tytuł ustawy, oznaczenie przepisów ustawy i ich systematyzacja.

5. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych, przejściowych, dostosowujących i końcowych. Przepisy upoważniające. Przepisy karne.

6. Nowelizacja przepisów i pojecie tekstu jednolitego.

7. Typowe środki techniki prawodawczej - definicje legalne, odesłania, zwroty niedookreślone.

8. Projekt aktu wykonawczego (rozporządzenia).

9. Projekty aktów prawa miejscowego.

10. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.S. Wronkowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej, komentarz, Warszawa 2021,

2.Zasady techniki prawodawczej, red. nauk. J. Warylewski, Warszawa 2003,

3.Z. Ziembiński, O stanowieniu i obowiązywaniu prawa, Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995,

4.J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 r.

5. Z. Witkowski, D. Lis-Staranowicz, M. Serowaniec, Polskie prawo konstytucyjne w obliczu wyzwań współczesności, Toruń 2021.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa - przygotowanie projektu aktu prawnego oraz obecność na zajęciach

Kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę według regulaminu studiów UMK:

• 75% oceny za przygotowanie projektu aktu prawnego , 25 % - obecność na zajęciach.

• Ocena dst. – dst + - projekt aktu prawnego opracowany w stopniu podstawowym.

• Ocena db – db+ - projekt aktu prawnego opracowany w stopniu zadowalającym.

• Ocena bdb – projekt aktu prawnego opracowany wyczerpująco.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)