Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Detektywistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-DET-BKR5NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Detektywistyka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Strona przedmiotu: https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=51129300
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony lub rozpoczęty (zajęcia w trakcie) kurs z przedmiotu "Prawo karne" lub "Postępowanie karne".

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy Studenta to 2 punkty ECTS, co odpowiada 45 godzinom pracy Studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.


W ramach tak określonego pensum godzinowego:


- 9 godzin to godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela w czasie wykładu;


- 15 godzin to godziny własne Studenta realizowane na potrzeby przygotowania się do zaliczenia przedmiotu;


- 15 godzin to godziny własne Studenta realizowane na potrzeby przygotowania się do zajęć;


- 6 godzin to godziny kontaktowe realizowane w formie konsultacji i zaliczenia.

Efekty uczenia się - wiedza:

- pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między podmiotami w skali krajowej, jak i międzynarodowej K_W03


- dogłębna znajomość języka prawnego i prawniczego, specyfiki i konstrukcji prawnych poszczególnych gałęzi prawa i dyscyplin prawniczych K_W04


- pogłębiona wiedza o podmiotach stosunków prawnych, zasadach nawiązywania i kształtowania tych stosunków, poszerzona wiedza o człowieku jako podmiocie tych stosunków K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:


- umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych do rozstrzygania konkretnych spraw K_U05


- umiejętność dokonywania analizy konkretnych stanów faktycznych i prawnych, podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie K_U07


- umiejętność sporządzania alternatywnych wersji dokumentów w języku polskim K_U09


- umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim K_U10


- umiejętność doskonalenia własnej wiedzy i rozszerzania o wymiar interdyscyplinarny K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- przygotowanie do bycia innowacyjnym przy podejmowaniu wyzwań zawodowych K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład: konwencjonalny, problemowy i case study, klasyczna metoda problemowa.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot fakultatywny „Detektywistyka” stanowić będzie rozszerzenie i uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału w zakresie nauk penalnych, dotycząc zagadnień materialnego i formalnego prawa karnego, a także kryminalistyki. Monograficzne ambicje wykładu nadają mu wymiar interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a także z dziedziny prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych – w takim zakresie, w jakim nie są one przedmiotem zainteresowania innych wykładów. Zajęcia obejmować będą zagadnienia teoretycznoprawne oraz problemy praktyczne i perspektywę prawnoporównawczą. Prowadzący jest prywatnym licencjonowanym detektywem, wiceprezesem Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektorem Instytutu Detektywistyki w Warszawie, ekspertem detektywistycznego wywiadu gospodarczego, współpracownikiem cenionej agencji detektywistycznej.

Pełny opis:

• Opis zagadnień objętych materią wykładową:

– zarys historyczny rozwoju usług detektywistycznych;

– pojęcie detektywistyki i usług detektywistycznych;

– detektywistyka w Europie (ujęcie komparatystyczne);

– prawa i obowiązki detektywa;

– odpowiedzialność karna i cywilna detektywa;

– detektyw jako zawód zaufania publicznego;

– rola i miejsce detektywa w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa;

– etyka zawodu detektywa;

– kontrowersje związane z wykonywaniem zawodu detektywa;

– stowarzyszenia i organizacje zawodowe w branży usług detektywistycznych;

– tajemnica detektywa a inne tajemnice zawodowe;

– szanse i korzyści płynące ze współpracy detektywa z organami państwa

i przedstawicielami zawodów prawniczych;

– rodzaje sprzętu detektywistycznego i prawne możliwości jego wykorzystania;

– zasady prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze usług detektywistycznych;

– obowiązki przedsiębiorcy detektywistycznego w obszarze usług detektywistycznych;

– odpowiedzialność przedsiębiorcy detektywistycznego;

– kontrola działalności przedsiębiorcy detektywistycznego;

– uprawienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej;

– rejestr działalności regulowanej i jego forma w kontekście działalności gospodarczej w obszarze usług detektywistycznych;

– przepisy regulujące wykonywanie usług detektywistycznych w Polsce

przez obywatela UE;

– ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w branży usług detektywistycznych.

Literatura:

• Literatura podstawowa:

1. D. Brakoniecki, Detektywistyka. Prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2016.

• Literatura uzupełniająca:

1. G. Gozdór, Usługi detektywistyczne, Warszawa 2005.

2. T.R. Aleksandrowicz, J. Konieczny, A. Konik, Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność, Warszawa 2008.

3. M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia z przedmiotu jest złożenie z oceną co najmniej dostateczną (3.0) kolokwium końcowego, opartego o formułę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań. Kolokwium końcowe obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu materii wykładowej. Kolokwium końcowe obejmować może także kazusy weryfikujące praktyczne umiejętności aplikowania zdobytej wiedzy w zakresie pracy detektywa. Na finalną ocenę składa się ponadto ocena aktywności - możliwa modyfikacja oceny o pół stopnia w górę. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe są możliwe w toku kształcenia, nie stanowią jednak formalnego obowiązku warunkującego możliwość zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: Marcin Berent
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Berent
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)