Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Doktryny polityczno-prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-DPP-1NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doktryny polityczno-prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

7 punktów ECTS


140 godzin pracy, w tym:


18 godzin kontaktowych na wykładzie;

12 godzin kontaktowych na ćwiczeniach;

20 godzin indywidualnej pracy studenta w związku z kolejnymi treściami wykładowymi (lektura podręczników, robienie notatek, powtarzanie materiału);

30 godzin indywidualnego przygotowania studenta do ćwiczeń (czytanie, notowanie, pisanie eseju);

20 godzin na przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń;

40 godzin na przygotowanie do egzaminu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę o idei prawa oraz jej zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia systemu prawa i zasad jego funkcjonowania, a także ma rozszerzoną wiedzę o terminologii nauk prawnych oraz takich dyscyplin jak: socjologia, filozofia, etyka, ekonomia - K_W01.


Student ma pogłębioną wiedzę o ideach kształtujących instytucje publiczne oraz zachodzącej na przestrzeni wieków ewolucji zasad ich organizacji i funkcjonowania - K_W02.


Student ma pogłębioną wiedzę o ideowych źródłach stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej - K_W03.


Student ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako o podmiocie stosunku prawnego oraz o człowieku jak o podmiocie systemu ochrony praw człowieka – K_W05.


Student ma wiedzę porównawczą w zakresie historycznego, politycznego i społecznego rozwoju społeczeństw europejskich - K_W08.


Student ma uporządkowaną wiedzę o teoriach myśli społeczno-politycznej i prawnej oraz o ich historycznej ewolucji – K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w skali krajowej i europejskiej. Potrafi wskazać ideowe i doktrynalne korzenie instytucji politycznych państw europejskich i przyczyny ich ewolucji i dyferencjacji - K_U01.


Student potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną do krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze polityczno-prawnym - K_U02.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student postrzega formy ustrojowe obecnych państw europejskich jako rezultat historycznego rozwoju doktrynalnego. Ma jednocześnie świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania - K_K01.


Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej - K_K03.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje poglądy dotyczące idei kształtujących sferę polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk państwa i prawa. Tłumaczy genezę i ewolucję współczesnych pojęć polityczno-prawnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia. Pojęcie polityki i poglądy Arystotelesa.

2. Charakterystyka myśli politycznej odrodzenia. Pojęcie rzeczpospolitej i suwerenności w poglądach Bodina.

3. Republikanizm na przykładzie poglądów N. Machiavellego.

4. Projekty utopijne w doktrynach polityczno-prawnych (na przykładzie poglądów Platona, T. More`a, socjalizmu utopijnego Mesliera, Morelly`ego, de Mably`ego i Saint-Simona).

5. Prawo natury (na przykładzie poglądów: sofistów, Cycerona, św. Tomasza, Hobbesa, Grocjusza, Locke`a, Rousseau, współczesne teorie prawa natury).

6. Pozytywizm prawny.

7. Konserwatyzm.

8. Szkoła historyczna w prawie.

9. Anarchizm.

10. Liberalizm: pojęcie, geneza, podstawowe idee; nurty liberalizmu; poglądy Locke`a, Monteskiusza, Benthama; Milla, Hayeka, Rand.

11. Doktryna państwa dobrobytu: J. M. Keyenes.

12. Socjalizm: podstawowe idee, poglądy Marksa i Engelsa; Bernsteina, Towarzystwa Fabianów, socjaldemokracji, Szkoły Frankfurckiej, Nowej Lewicy.

13. Feminizm.

14. Główne cechy demokracji (państwa konstytucyjnego), autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Literatura:

1. Treści przekazane w ramach wykładu oraz w formie prezentacji (na platformie Moodle).

2.I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, "Historia myśli ustrojowej i społecznej".

(Rozdziały: Thomas Hobbes, Grocjusz, Locke, Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau, Utopiści i wczesny komunizm (Meslier, Morely, de Mably); Mill; Bentham, Anarchizm – jednostka i społeczeństwo przeciw państwu; Między demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie.

2. M. Baranowska, O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego, „Wszystko Co Najważniejsze” 2022, nr 40, s. 17.

3. M. Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. M. Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli prawo natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, Tom LXV, zeszyt 2, s. 55-72.

4. M. Baranowska, Pierwsza walka Karola Marksa, czyli „Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, nr 4.

5. M. Baranowska, Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, t. 16.

6. M. Baranowska, Nazizm kontra Nietzsche”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, XXX, s.37-64.

7. A. Sylwestrzak, "Historia doktryn politycznych i prawnych"

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę.

Kryteria oceniania: Test złożony z 11 pytań jednokrotnego wyboru. Za każde pytanie można uzyskać 0 lub 1 pkt. Maksymalnie zdobyć można 11 pkt.

Czas trwania testu: 8 min.

ndst – 0-4 pkt.

dst- 5- 6 pkt.

dst plus- 7 pkt.

db- 8 pkt.

db plus- 9 pkt.

bdb- 10-11 pkt.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz wyników kolokwium pisemnego. Szczegółowe kryteria oceniania przedstawiają prowadzący ćwiczenia w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach.

Osoby z IOS uzyskują ocenę z przedmiotu na tych samych zasadach.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Janicka
Prowadzący grup: Paulina Chełmowska, Danuta Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Baranowska
Prowadzący grup: Marta Baranowska, Paulina Chełmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład dotyczy doktryn polityczno-prawnych. Na wykładzie prezentowane są poglądy najważniejszych myślicieli politycznych i prawnych. Wykład wyjaśnia związki zachodzące między określonym wyobrażeniem natury człowieka i społeczeństwa a preferowaną koncepcją polityczną, modelem ustrojowym i rolą prawa.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia.

2. Charakterystyka myśli politycznej odrodzenia. Pojęcie rzeczpospolitej i suwerenności w poglądach Bodina.

3. Republikanizm na przykładzie poglądów N. Machiavellego.

4. Projekty utopijne w doktrynach polityczno-prawnych (na przykładzie poglądów T. More`a, socjalizmu utopijnego Mesliera i Saint-Simona).

5. Prawo natury (na przykładzie poglądów: Cycerona, św. Tomasza, Hobbesa, Grocjusza, Locke`a, Rousseau).

6. Pozytywizm prawny.

7. Konserwatyzm.

8. Szkoła historyczna w prawie.

9. Anarchizm.

10. Liberalizm: pojęcie, geneza, podstawowe idee; nurty liberalizmu; poglądy Locke`a, Monteskiusza, Benthama; Milla, Hayeka, Rand.

11. Doktryna państwa dobrobytu: J. M. Keyenes.

12. Socjalizm: podstawowe idee, poglądy Marksa i Engelsa; Bernsteina, Towarzystwa Fabianów, socjaldemokracji, Szkoły Frankfurckiej, Nowej Lewicy.

13. Feminizm.

14. Główne cechy demokracji (państwa konstytucyjnego), autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Literatura:

1. Treści przekazane w ramach wykładu oraz w formie prezentacji (na platformie Moodle).

2.I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, "Historia myśli ustrojowej i społecznej".

(Rozdziały: Thomas Hobbes, Grocjusz, Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau; Utopiści i wczesny „komunizm”- Meslier, Anarchizm – jednostka i społeczeństwo przeciw państwu; John Locke; Karol Monteskiusz; Mill; Fabianie; Bernstein i rewizjonizm; Socjaldemokracja; Szkoła frankfurcka; Nowa Lewica; Między demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie.

2. M. Baranowska, O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego, „Wszystko Co Najważniejsze” 2022, nr 40, s. 17.

3. M. Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. M. Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli prawo natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, Tom LXV, zeszyt 2, s. 55-72.

4. M. Baranowska, Pierwsza walka Karola Marksa, czyli „Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, nr 4.

5. M. Baranowska, Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, t. 16.

6. M. Baranowska, Nazizm kontra Nietzsche”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, XXX, s.37-64.

7. A. Sylwestrzak, "Historia doktryn politycznych i prawnych"

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Baranowska
Prowadzący grup: Marta Baranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład dotyczy doktryn polityczno-prawnych. Na wykładzie prezentowane są poglądy najważniejszych myślicieli politycznych i prawnych. Wykład wyjaśnia związki zachodzące między określonym wyobrażeniem natury człowieka i społeczeństwa a preferowaną koncepcją polityczną, modelem ustrojowym i rolą prawa.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia. Pojęcie polityki i poglądy Arystotelesa.

2. Charakterystyka myśli politycznej odrodzenia. Pojęcie rzeczpospolitej i suwerenności w poglądach Bodina.

3. Republikanizm na przykładzie poglądów N. Machiavellego.

4. Projekty utopijne w doktrynach polityczno-prawnych (na przykładzie poglądów Platona, T. More`a, socjalizmu utopijnego Mesliera, Morelly`ego, de Mably`ego i Saint-Simona).

5. Prawo natury (na przykładzie poglądów: sofistów, Cycerona, św. Tomasza, Hobbesa, Grocjusza, Locke`a, Rousseau, współczesne teorie prawa natury).

6. Pozytywizm prawny.

7. Konserwatyzm.

8. Szkoła historyczna w prawie.

9. Anarchizm.

10. Liberalizm: pojęcie, geneza, podstawowe idee; nurty liberalizmu; poglądy Locke`a, Monteskiusza, Benthama; Milla, Hayeka, Rand.

11. Doktryna państwa dobrobytu: J. M. Keyenes.

12. Socjalizm: podstawowe idee, poglądy Marksa i Engelsa; Bernsteina, Towarzystwa Fabianów, socjaldemokracji, Szkoły Frankfurckiej, Nowej Lewicy.

13. Feminizm.

14. Główne cechy demokracji (państwa konstytucyjnego), autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Literatura:

1. Treści przekazane w ramach wykładu oraz w formie prezentacji (na platformie Moodle).

2.I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, "Historia myśli ustrojowej i społecznej".

(Rozdziały: Thomas Hobbes, Grocjusz, Locke; Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau; Utopiści i wczesny „komunizm”, Anarchizm – jednostka i społeczeństwo przeciw państwu; Bentham; Mill; Socjalizm i socjaldemokracja; Między demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie.

2. M. Baranowska, O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego, „Wszystko Co Najważniejsze” 2022, nr 40, s. 17.

3. M. Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. M. Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli prawo natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, Tom LXV, zeszyt 2, s. 55-72.

4. M. Baranowska, Pierwsza walka Karola Marksa, czyli „Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, nr 4.

5. M. Baranowska, Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, t. 16.

6. M. Baranowska, Nazizm kontra Nietzsche”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, XXX, s.37-64.

7. A. Sylwestrzak, "Historia doktryn politycznych i prawnych"

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Baranowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład dotyczy doktryn polityczno-prawnych. Na wykładzie prezentowane są poglądy najważniejszych myślicieli politycznych i prawnych. Wykład wyjaśnia związki zachodzące między określonym wyobrażeniem natury człowieka i społeczeństwa a preferowaną koncepcją polityczną, modelem ustrojowym i rolą prawa.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe pojęcia. Pojęcie polityki i poglądy Arystotelesa.

2. Charakterystyka myśli politycznej odrodzenia. Pojęcie rzeczpospolitej i suwerenności w poglądach Bodina.

3. Republikanizm na przykładzie poglądów N. Machiavellego.

4. Projekty utopijne w doktrynach polityczno-prawnych (na przykładzie poglądów Platona, T. More`a, socjalizmu utopijnego Mesliera, Morelly`ego, de Mably`ego i Saint-Simona).

5. Prawo natury (na przykładzie poglądów: sofistów, Cycerona, św. Tomasza, Hobbesa, Grocjusza, Locke`a, Rousseau, współczesne teorie prawa natury).

6. Pozytywizm prawny.

7. Konserwatyzm.

8. Szkoła historyczna w prawie.

9. Anarchizm.

10. Liberalizm: pojęcie, geneza, podstawowe idee; nurty liberalizmu; poglądy Locke`a, Monteskiusza, Benthama; Milla, Hayeka, Rand.

11. Doktryna państwa dobrobytu: J. M. Keyenes.

12. Socjalizm: podstawowe idee, poglądy Marksa i Engelsa; Bernsteina, Towarzystwa Fabianów, socjaldemokracji, Szkoły Frankfurckiej, Nowej Lewicy.

13. Feminizm.

14. Główne cechy demokracji (państwa konstytucyjnego), autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Literatura:

1. Treści przekazane w ramach wykładu oraz w formie prezentacji (na platformie Moodle).

2.I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, "Historia myśli ustrojowej i społecznej".

(Rozdziały: Thomas Hobbes, Grocjusz, Locke; Monteskiusz, Jean-Jacques Rousseau; Utopiści i wczesny „komunizm”, Anarchizm – jednostka i społeczeństwo przeciw państwu; Bentham; Mill; Socjalizm i socjaldemokracja; Między demokracją, autorytaryzmem i totalitaryzmem).

Literatura uzupełniająca:

1. A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie.

2. M. Baranowska, O tym, jak źle zrozumiano Machiavellego, „Wszystko Co Najważniejsze” 2022, nr 40, s. 17.

3. M. Baranowska, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.

3. M. Baranowska, Marzenie o szczęściu, czyli prawo natury w filozofii Jana Jakuba Rousseau, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, Tom LXV, zeszyt 2, s. 55-72.

4. M. Baranowska, Pierwsza walka Karola Marksa, czyli „Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, nr 4.

5. M. Baranowska, Ideologia Towarzystwa Fabianów i jej źródła jako istotny element kształtowania się myśli socjaldemokratycznej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, t. 16.

6. M. Baranowska, Nazizm kontra Nietzsche”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 2008, XXX, s.37-64.

7. A. Sylwestrzak, "Historia doktryn politycznych i prawnych"

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)