Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PC-PR-2NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Jest to pierwszy przedmiot na studiach prawniczych dotyczący polskiego prawa cywilnego. Od osoby przystępującej do nauki przedmiotu wymaga się znajomości podstaw prawoznawstwa. W szczególności student powinien znać źródła prawa, rodzaje norm i przepisów, wykładnię prawa, wnioskowania prawnicze. Naukę przedmiotu ułatwi znajomość prawa rzymskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

9 pkt ECTS = 225 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 48 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 3 godz.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 87

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 87

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych prawa cywilnego, a także pogłębiona wiedza o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych w zakresie prawa cywilnego K_W06

W2 - pogłębiona wiedza o tworzeniu i rozwoju form indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej wiedzę z zakresu prawa cywilnego, pogłębiona wiedza na temat planowania drogi własnego rozwoju w różnych instytucjach publicznych w Polsce, w innych państwach (w tym w państwach Unii Europejskiej), a także w innych instytucjach społeczno-krajowych, Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, jak również formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz usługowej, w tym prowadzenia usług doradczych w zakresie poradnictwa prawnego K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność prawidłowej interpretacji i wyjaśniania zjawisk społeczno-prawnych w zakresie prawa cywilnego K_U01

U2 - umiejętność biegłego stosowania przepisów prawnych w celach rozstrzygania konkretnych spraw cywilnych K_U05

U3 - umiejętność samodzielnego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz rozszerzania ich o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność myślenia i działania w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do podejmowania różnorodnych wyzwań zawodowych K_K05

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy wsparty prezentacjami multimedialnymi; z elementami dyskusji.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot zmierza do zapoznania studenta z zasadami i podstawowymi instytucjami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Omówiona zostanie charakterystyka prawa cywilnego jako gałęzi prawa prywatnego oraz elementy stosunku cywilnoprawnego. Problematyka I i II Księgi kodeksu cywilnego oraz wybranych ustaw szczegółowych zostanie zaprezentowana na tle orzecznictwa sądów polskich.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studenta z problematyką:

1. części ogólnej prawa cywilnego, w tym: wprowadzeniem do prawa cywilnego, źródłami prawa cywilnego, systematyką prawa cywilnego, zasadami prawa cywilnego, unifikacją i kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce

2. stosunkiem cywilnoprawnym, prawem podmiotowym, przedmiotem stosunku cywilnoprawnego

3. podmiotami prawa cywilnego - osoby fizyczne (zdolnością prawną, zdolnością do czynności prawnych, indywidualizacją osób fizycznych, miejscem zamieszkania, ochroną dóbr osobistych), osoby prawne (konstrukcja, rodzaje), niepełne osoby prawne, pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy

4. czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawnymi (pojęcie, postaci), forma oświadczenia woli, wykładnia oświadczeń woli, wady oświadczenia woli, sankcje wadliwej czynności prawnej, treść czynności prawnej

5. zawarcie umowy (zagadnienia ogólne, oferta, negocjacje, aukcja i przetarg, list intencyjny)

6. przedstawicielstwo

7. przedawnienie i terminy zawite

8. prawami rzeczowymi, w tym ogólnymi wiadomościami o prawie rzeczowym, następnie: własnością (pojęciem, treścią, zakresem, wykonywaniem, nabyciem i utratą, ochroną) i współwłasnością; użytkowaniem wieczystym (w ograniczonym zakresie w związku z wygaszeniem użytkowania wieczystego) i podstawowymi wiadomościami o ograniczonych prawach rzeczowych.

Ćwiczenia poświęcone są zdobywaniu umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej na wykładzie poprzez rozwiązywanie kazusów i analizę rozumowania i argumentacji prawniczej w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych. Ponadto, na ćwiczeniach studenci zostaną zapoznani z określoną materią prawa rzeczowego: własnością lokali, ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowaniem, służebnościami, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, zastawem, hipoteką), posiadaniem, księgami wieczystymi i ewidencją gruntów).

Literatura:

1. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2018 i nowsze

2. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001 i nowsze

3. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe

4. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 1, C.H. Beck, Warszawa 2007

2. Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna, Tom 2, C.H.Beck, Warszawa 2008

3. T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 3, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

4. E.Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, Tom 4, 2 wyd., C.H. Beck, Warszawa 2007

5. Komentarze do kodeksu cywilnego

6. Orzecznictwo sądowe

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem na ocenę zawierającym 10 pytań testowych z 1 odpowiedzią prawidłową; 4 pytania opisowe oraz 1 kazus. Skala oceniania:

50-59% dst; 60-69 dst+; 70-79 db; 80-89 db+; 90-100 bdb. Ocena może być podniesiona w przypadku aktywności: udziału w dyskusji podczas wykładu, odpowiedzi na pytania.

Ćwiczenia kończą się kolokwium zawierającym pytania testowe z 1 odpowiedzią prawidłową; pytania opisowe oraz kazus. Skala oceniania:

51-60% dst; 61-70 dst+; 71-80 db; 81-90 db+; 91-100 bdb. Na ocenę z ćwiczeń wpływa również aktywność na zajęciach (rozwiązywanie kazusów, udział w dyskusji).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Mirosław Bączyk, Kinga Bączyk-Rozwadowska, Natalia Karczewska-Kamińska, Michał Marszelewski, Magdalena Warzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Prowadzący grup: Marcin Drewek, Tomasz Jasiakiewicz, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Prowadzący grup: Tomasz Jasiakiewicz, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)