Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo cywilne (zobowiązania)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PCZ-3NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne (zobowiązania)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

8 pkt ECTS = 240 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 42 godziny

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin:

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu:

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu:

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć Student:

- W1: posiada znajomość podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji prawa zobowiązań (K_W01)

- W2: rozumie wpływ prawa UE na prawo zobowiązań (zwłaszcza w kontekście tzw. europeizacji prawa prywatnego) (K_W02)

- W3: posiada wiedzę odnośnie do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie przedmiotu prawa

zobowiązań (K_W03)

- W4: potrafi dokonać analizy i syntezy w ramach jednej lub kilku instytucji prawnych, dostrzega podstawowe problemy prawne (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć Student:

- umiejętność dokonywania analizy i odpowiedniej kwalifikacji stanu faktycznego względem norm prawnych oraz rozwiązywania przedstawionych zagadnień prawnych K_U01

- umiejętność analizy orzecznictwa, wyciągania wniosków z takiej analizy odnoszących się do interpretacji norm prawnych K_U02

- umiejętność analizowania możliwości interpretacyjnych tekstu prawnego pod kątem uzasadnienia własnego stanowiska; formułowania własnego stanowisko w odniesieniu do zagadnień problematycznych K_U03

- umiejętność udzielania podstawowych porad prawnych K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu kursu student przyjmuje aktywną postawę polegającą na tym, że:

- świadomość występowania problemów w aktualnym stanie prawnym oraz dostrzeganie potrzeby ustawicznego kształcenia i poszerzania własnej wiedzy w celu jak najlepszego ich rozwiązywania K_K01

- umiejętność formułowania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa cywilnego K_K02


Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu

cywilnego, art. 353 k.c. do ). W szczególności poruszona będzie problematyka istoty stosunku zobowiązaniowego, jego elementów i treści,

podmiotowych zmian po stronie długu i wierzytelności, reguł wykonania zobowiązania oraz tzw. surogatów wykonania zobowiązania.

Podsatwowe instytucje parwa zobowiązań zostaną ukazane w ich ujęciu dogmatycznym oraz z punktu widzenia praktyki obrotu prawnego;

przedstawione zostaną i poddane analizie najważniejsze najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Pełny opis:

Treść programowa:

Wykład

Celem wykładu jest w szczególności umożliwienie Studentowi zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawa

zobowiązań, poprzez zapoznanie go z następującą materią dydaktyczną:

1. Istota stosunku zobowiązaniowego, źródła, struktura podmiotowa, treść. Zobowiązania cywilne a naturalne.

2. Świadczenie – istota, rodzaje, postaci świadczeń (wyodrębnione w oparciu o wybrane kryteria)

3. Świadczenie pieniężne - istota, postaci, wykonanie (zapłata). Reguły prawne odnoszące się do zobowiązań pieniężnych (waloryzacja,

nominalizm, zasada walutowości)

4. Odsetki

5. Zagadnienia dotyczące wykonania zobowiązań (czasu, miejsca, sposobu i terminu spełnienia świadczenia); klauzula rebus sic stantibus

6. Surogaty wykonania zobowiązania (datio in solutum, novatio, compensatio, zwolnienia z długu, złożenie przedmiotu świadczenia do

depozytu sądowego).

7. Zmiany podmiotowe po stronie długu i wierzytelności (cesja, subrogacja, przejęcie długu, kumulatywne przystąpienie do długu).

8. Instytucja zobowiązań wielopodmiotowych - solidarność dłużników i wierzycieli. Regres.

9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (actio Pauliana).

10. Prawo umów:

7.1. Zasada swobody umów: treść, znaczenie w obrocie prawnym, ograniczenia;

7.2. Instytucja wzorców umów (lex contractus); incydentalna i abstrakcyjna kontrola treści wzorca; tzw. niedozwolone klauzule w umowach

konsumenckich;

7.3. Postaci, charakter prawny i funkcja dodatkowych zastrzeżeń umownych (pacta adiecta - zadatek, umowne prawo odstąpienia,

odstępne, kara umowna).

7.4. Umowa przedwstępna i umowa ramowa

8. Bezpodstawne wzbogacenie – istota, przesłanki, skutki prawne. Instytucja świadczenia nienależnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2020

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2021

Literatura uzupełniająca:

E. Łętowska, Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego, Tom 5, Wydanie: 2, Warszawa 2012

A. Olejniczak, Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego, Tom 6, Warszawa 2009

J. Rajski, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, Tom 7, Wydanie: 3, Warszawa 2011

J. Panowicz-Lipska, Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, Tom 8, Wydanie 2, Warszawa 2011

W. Katner, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego, Tom 9, Warszawa 2010

Zbiory urzędowe orzeczeń Sądu Najwyższego (w szczególności: Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Wydawnictwo Lexis

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03

Metoda: wykład informacyjno-problemowy

Ocena (wykład)

- egzamin końcowy w formie pisemnej lub ustnej (dla Studentów z oceną 4 lub 5 z ćwiczeń); podejście do egzaminu wymaga zaliczenia

ćwiczeń

- pytania typu otwartego oraz testowe (próg zaliczenia - 50% +1) plus kazusy

- 15-20 pytań

- odpowiedź na pytanie powinna być wyczerpująca, zupełna oraz satysfakcjonująca

- za każde pytanie Student uzyskuje punkty (0-1)

- ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej wszystkich pytań

Kryterium oceniania: poprawność merytoryczna i formalna odpowiedzi

Ćwiczenia K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02, K_K03

Metoda: ćwiczenia - konwersacyjna, studium przypadku, referatu, ćwiczeniowa

Ocena:

- Student uzyskuje 2 oceny cząstkowe

- pierwsza ocena cząstkowa uzyskiwana jest za obecność na zajęciach oraz aktywność

-druga ocena cząstkowa uzyskiwana jest za kolokwia

- kolokwia w formie pisemnej,

- kolokwia składają się z pytań typu zamkniętego i otwartego

- za każde pytanie Student uzyskuje określoną ilość punktów, w zależności od stopnia trudności pytania oraz udzielonej odpowiedzi

- odpowiedź na pytanie powinna być wyczerpująca, zupełna oraz satysfakcjonująca

- ostateczny wynik kolokwium stanowi ocena odpowiadająca sumie uzyskanych punktów

-druga ocena cząstkowa uzyskiwana za kolokwia stanowi wynik średniej arytmetycznej uzyskanej wszystkich kolokwiów

- ocena końcowa jest wynikiem średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych uzyskanych za aktywność oraz kolokwia

Kryterium oceniania: poprawność merytoryczna i formalna odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Damian Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Damian Kaczan, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Damian Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Bączyk-Rozwadowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)