Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PK-2NJ Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z wstępu do prawoznawstwa oraz z prawa konstytucyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy


W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 48 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin – 30

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 122 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie są źródła prawa karnego oraz na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność karna K_W06

W2: student wie, jakie kary można wymierzać za popełnienie przestępstwa, jakimi dyrektywami ich wymiaru sąd musi się kierować, wreszcie zna środki związane z poddaniem sprawcy próbie K_W03,

W3: student wie również , co to są środki zabezpieczające, kiedy następuje zatarcie skazania i przedawnienie z wprawie karnym, zna typy czynów zabronionych określonych w kk z 1997 r. K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi określić przesłanki odpowiedzialności karnej, umie wskazać zasady wymiaru kar oraz środków karnych, zasady stosowania środków zabezpieczających i związanych z poddaniem sprawcy próbie K_U05,

U2: student potrafi wskazać znamiona przedmiotowe oraz podmiotowe przestępstw określonych w kk z 1997 r. K_U03,

U3: student umie rozwiązywać proste kazusy z zakresu prawa karnego K_U07

U4: student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, ze świadomością, że prawo karne na zasadzie ultima ratio jest ostatecznym regulatorem ludzkich zachowań K_U12,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student potrafi odróżnić zachowania społeczne szkodliwe, zabronionego pod groźbą kary od zachowań, które nie realizują znamion ustawowych czynu zabronionego K_K03.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami konwersatorium.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia części ogólnej prawa karnego. Problematyka części szczególnej jest przedmiotem ćwiczeń.

Pełny opis:

W ramach wykładu omówione zostaną, w szczególności:

1. Cechy szczególne prawa karnego;

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej;

3. Elementy w strukturze przestępstwa;

4. Zagadnienie winy i strony podmiotowej czynu zabronionego.

5. Związek przyczynowy w prawie karnym.

6. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw.

7.Formy popełnienia czynu zabronionego.

8. Problematyka błędu w prawie karnym.

9. Wybrane okoliczności wyłączające kryminalną bezprawność czynu.

Literatura:

J. Lachowski, A. Marek, Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2021;

V. Konarska-Wrzosek-A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2019;

Kodeks karny. Komentarz (red. V. Konarska-Wrzosek), Warszawa 2020

J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016;

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie egzaminu pisemnego z pytaniami otwartymi (maksymalnie 5 pytań) albo testowymi (test wyboru, maksymalnie 40 pytań, do każdego pytania proponowane są 3-5 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).

W przypadku pytań otwartych, odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali od 2 do 5, po czym wyciągana jest średnia. Ocenę pozytywną (dostateczną ) student otrzymuje , jeśli średnia ocen cząstkowych wyniesie co najmniej 3.0.

W przypadku testu wyboru, ocenę pozytywną otrzymuje student , który odpowie poprawnie na ponad 60% pytań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Bojarski
Prowadzący grup: Janusz Bojarski, Jerzy Lachowski, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Lachowski
Prowadzący grup: Marcin Berent, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.