Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo międzynarodowe prywatne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-PMP-5NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe prywatne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte na przedmiotach z zakresu prawa prywatnego materialnego i procesowego

Całkowity nakład pracy studenta:

5 pkt ECTS = 150 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 27 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 15 g.

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 50

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 58

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- pogłębiona wiedza na temat stosunków prawnych zachodzących między podmiotami prawa prywatnego w skali międzynarodowej K_W03

- dogłębna znajomość specyfiki prawa prywatnego międzynarodowego i konstrukcji norm kolizyjnych K_W04

- pogłębiona wiedza o regułach ustalania prawa właściwego dla stosunków prawnych (w tym ich nawiązywania, kształtowania oraz rozwiązywania) z elementem obcym oraz międzynarodowego postępowania cywilnego K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność stosowania norm kolizyjnych w celu prawidłowego ustalenia prawa właściwego w stosunkach cywilno-prawnych K_U05

- umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w celu rozstrzygnięcia sporów cywilno-prawnych z elementem obcym K_U06

- umiejętność nawiązywania dialogu z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość potrzeby dokształcania zawodowego wraz z rozwojem norm kolizyjnoprawnych K_K01


Metody dydaktyczne:

Na wykładzie dominuje metoda podająca - wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, poparty licznymi przykładami. Stosowana jest również aktywizacja studentów poprzez zaproszenie ich do dyskusji nad zagadnieniami problemowymi.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Wykład przedstawia kolizyjnoprawne aspekty stosunków prywatnoprawnych w oparciu o źródła prawa europejskiego i wewnętrznego z uwzględnieniem norm ujednoliconych na szczeblu międzynarodowym.

Pełny opis:

W ramach zajęć omówione zostaną poniższe zagadnienia:

1) Z zakresu części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego: pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego i jego funkcje; system źródeł prawa prywatnego międzynarodowego; budowa normy kolizyjnej i rodzaje norm kolizyjnych; stosowanie prawa prywatnego międzynarodowego (kwalifikacja pojęć prawnych; odesłanie; klauzula porządku publicznego; obejście prawa, zmiana statutu; kwestia wstępna; dostosowanie; ustalenie treści obcego prawa);

2) Z zakresu części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego: prawo osobowe - osoby fizyczne i prawne; forma czynności prawnej; przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; przedawnienie roszczeń; prawo rodzinne i opiekuńcze; prawo rzeczowe; stosunki pracy; zobowiązania wynikające z czynności prawnych; zobowiązania niewynikające z czynności prawnych; sprawy spadkowe; prawo obcych; międzynarodowe postępowanie cywilne (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych - zagadnienia ogólne, podstawowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Pazdan: Prawo prywatne międzynarodowe, 2014 i nowsze wyd.

W. Ludwiczak : Prawo międzynarodowe prywatne, 1996

J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, 2011

K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, 2011 i n.

Literatura uzupełniająca :

J. Gilas: Prawo międzynarodowe prywatne

System Prawa Prywatnego (tomy 20A-20C)

Komentarze do PPM

+ podawana na bieżąco w czasie zajęć, a także podawane na zajęciach orzecznictwo krajowe i unijne

---------------------------------------

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – materiały podstawowe (źródła)

Rozporządzenia UE:

1. Rozporządzenie 864/2007 („Rzym II”) o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Dz.U. L 199/40)

2. Rozporządzenie 593/2008 („Rzym I”) o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Dz.U. L 177/6)

3. Rozporządzenie 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.1.2009, str. 1—79)

+ inne - podawane na zajęciach

I. Konwencje haskie (wybrane)

1. Konwencja o prawie wypadków drogowych. Haga. 4.05.1971 (Dz.U. 03.63.585)

2. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci (1996), Dz.U. 2010 r. nr 172 poz. 1158)

II. Prawo jednolite (ważniejsze konwencje)

1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania. Genewa.1956.05.19. (Dz.U.62.49.238 - zał.)

2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Genewa.1957.09.30. (Dz.U.99.30.287 - j. t. - zał.)

3. Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM). Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). Protokół dodatkowy do Konwencji międzynarodowych o przewozie kolejami towarów (CIM) oraz osób i bagażu (CIV). Berno.1970.02.07. (Dz.U.75.10.57 - zał.)

4. Konwencja ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974. Ateny 1974.12.13. (Dz.U.87.18.108 - zał.)

5. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wiedeń.1980.04.11. (Dz.U.97.45.286)

6. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1980.05.09. (Dz.U.85.34.158 - zał.)

IV. Inne umowy

1. Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Lugano.1988.09.16. (Dz.U.00.10.132)

2. Konwencja europejska o informacji o prawie obcym. Londyn.1968.06.07. (Dz.U.94.64.272)

3. Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych. Nowy Jork.1957.02.20. (Dz.U.59.56.334 - zał.)

4. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Nowy Jork 20.06.1956 (Dz. U. 61.17.87- zał.)

V. Akty prawa polskiego

1. Prawo prywatne międzynarodowe - ustawa z 4 II 2011 r.

2. Prawo wekslowe, dział XIV – ustawa 1936.04.28

3. Prawo czekowe, dział XIII – ustawa 1936.04.28

4. Dekret o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich - dekret 1947.02.03 (Dz.U.47.14.51)

5. Prawo lotnicze- ustawa 2002.07.03

6. Kodeks morski - ustawa 2001.12.04

7. Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z 2014 r.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru plus pytanie opisowe; 50% +1 : dst, szczegółowa punktacja - zob. niżej) - W01, W02, W03, U01, U02;

punktacja (+/0 1-2 pytania)

0 - 13 - ndst

14 - 16 - dst

17-18 - dst +

19-20 - db

21-22 - db plus

23 - 26 bdb

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Monika Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)