Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-POS-5NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

6 pkt ECTS = 180 godzin pracy

W tym:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 97:

- godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu) – 27;

- godziny kontaktowe - egzamin, zaliczenie na ocenę – 70;

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta – 50:

- zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,

- wymagane powtórzenie materiału,

- czytanie literatury,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 33

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

W1: pogłębiona wiedza o specyfice stosunków prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej w kontekście prawnej ochrony środowiska K_W03

W2: pogłębiona wiedza o badaniach i analizach teoretyczno-prawnych i dogmatyczno-prawnych prowadzonych w płaszczyźnie normatywnej w zakresie instytucji prawnych prawa ochrony środowiska, pogłębiona wiedza o problemach badawczych, metodach i narzędziach badawczych dotyczących praktycznego funkcjonowania rozwiązań prawnych K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

U1: umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy teoretycznej do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk o charakterze prawnym w zakresie prawa ochrony środowiska K_U02

U2: umiejętność stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw z zakresu prawa ochrony środowiska; umiejętność przewidywania skutków prawnych podjętych rozstrzygnięć K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

K1: świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, umiejętność dokonywania samooceny własnych kwalifikacji i umiejętności, umiejętność wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K01


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony środowiska oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Pełny opis:

WYKŁAD - 18 godz.:

Moduł Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska:

Zagadnienia wstępne

Źródła prawa ochrony środowiska

Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska

Ochrona środowiska w prawie europejskim

Zasady prawa ochrony środowiska

Filozoficzne podstawy prawa ochrony środowiska

Moduł Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska:

Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska

Moduł Ochrona poszczególnych elementów środowiska:

Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji

Ochrona kopalin

Ochrona wód

Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach

ĆWICZENIA - 9 godz.:

Moduł wprowadzający:

Zagadnienia wprowadzające

Organy ochrony środowiska i PMŚ

Środki prawnofinansowe ochrony środowiska

Moduł Prawo emisyjne:

Funkcja prewencyjna – charakterystyka

Prawo emisyjne ogólne – pozwolenie na korzystanie ze środowiska

Prawo emisyjne szczególne – prawo o odpadach

Moduł Ochrona elementów przyrodniczych:

Funkcja konserwacyjna – charakterystyka

Ochrona szczególna - Formy ochrony przyrody

Ochrona powszechna – zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska: zagadnienia podstawowe, Warszawa 2023.

2. Prawo ochrony środowiska, pod red. M Górskiego, Warszawa 2021.

3. Kenig-Witkowska M. M., Prawo środowiska Unii Europejskiej: zagadnienia systemowe, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniającą:

1. Instytucje prawa ochrony środowiska: geneza, rozwój, perspektywy, pod red. W. Radeckiego, Warszawa 2010.

2. Bukowski Z., Czech E.K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2013.

3. Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2019.

4. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska: komentarz, Warszawa 2022.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Egzamin pisemny – W1, W2, U1, U2

ĆWICZENIA

Referat – W1, W2, U1, U2

Aktywność – K1

WYKŁAD

Egzamin pisemny: test pisemny złożony z 25 pytań (pytania zamknięte-jednokrotnego wyboru; 1 pytanie – 1 pkt):

ndst - 12 pkt (48%)

dst - 13-18 pts (52-72%)

dst plus - 19 pkt (76%)

db - 20-21 (80-84%)

db plus - 22 pkt (88%)

bdb - 23-25 pkt (93-100%)

ĆWICZENIA - ocena:

Referat - ogółem 25 pkt

- wyczerpanie tematu - 20 pkt

- strona techniczna, literatura - 5 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rakoczy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)