Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1352-POSK-3NJ
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać znajomość prawa karnego materialnego (przedmiot Prawo karne z oferty UMK).

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

10 pkt ECTS = 300 godzin pracy

W tym:

- godziny kontaktowe – realizowane z udziałem nauczyciela: 48 godzin

- godziny kontaktowe konsultacje, zaliczenie, egzamin: 12 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zajęć, praca własna z literaturą przedmiotu: 120 godzin

- praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 120 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy:

- dogłębna wiedza o przepisach prawa procesowego K_W04

- pogłębiona wiedza o podstawowych pojęciach, instytucjach, uczestnikach i przebiegu postępowania karnego K_W05

- pogłębiona wiedza w zakresie metod i narzędzi badawczych w zakresie postępowania karnego K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

- umiejętność poddania ocenie istniejących regulacji prawnych w zakresie procedury karnej i praktyki stosowania prawa oraz umiejętność formułowania wniosków de lege ferenda K_ U03

- umiejętność rozwiązywania kazusów z zakresu procedury karnej K_U07

- umiejętność sporządzania pism procesowych oraz projektów orzeczeń i zarządzeń K_U09

-zrozumienie naczelnych zasad procesu karnego, specyfiki działań organów postępowania przygotowawczego i wymiaru sprawiedliwości oraz kultury "rozprawy sądowej", umiejętność właściwego zachowania się w kontaktach z tymi organami i innymi uczestnikami procesu K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

- świadomość odpowiedzialności ciążącej na przedstawicielach zawodów prawniczych biorących udział w postępowaniu karnym i zrozumienie konieczności dokonywania systematycznej, obiektywnej oceny własnej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego ich doskonalenia K_K01


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja instytucji, analiza tekstu prawnego, omówienie problemów praktycznych.

Ćwiczenia: analiza tekstu prawnego, prezentacja problemów, rozwiązywanie kazusów.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawem karnym procesowym, a więc postępowaniem mającym na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z częścią ogólną postępowania karnego: podstawowymi pojęciami, przesłankami procesu, zasadami procesowymi, uczestnikami procesu, czynnościami procesowymi, środkami przymusu oraz dowodami.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z dynamiką postępowania karnego, w tym w szczególności: postępowaniem przygotowawczym i sądowym i środkami zaskarżenia

Szczegółowy wykaz zagadnień omawianych na wykładzie i ćwiczeniach znajduje się w zakładkach zawierających informacje o poszczególnych typach zajęć w konkretnym cyklu.

Literatura:

1. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.

2. J. Zagrodnik (red.), Proces karny, Warszawa 2021.

3. H. Paluszkiewicz, K. Dudka, Postępowanie karne, Warszawa 2020.

4. C. Kulesza, P. Starzyński, Postępowanie karne, Warszawa 2020.

5. J. Skorupka (red.), Proces karny, Warszawa 2020.

6. P. Wiliński (red.), Polski proces karny, Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku wykładu ocena wystawiana jest po przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub ustnego. W czasie egzaminu studentowi zadawane są trzy pytania o charakterze ogólnym, przekrojowym, które mają na celu sprawdzenie czy student: prawidłowo interpretuje przepisy prawa procesowego (W04), właściwie operuje siatką pojęciową trafnie definiując podstawowe pojęcia i opisując instytucje i przebieg postępowania karnego (W05, K01, K02), a także czy potrafi analizować instytucje procesowe, porównać je i poddać ocenie (W06, U03, U07, U09). Pytania mogą dotyczyć zarówno zagadnień z części ogólnej postępowania karnego, jak i dynamiki postępowania karnego.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest odrębnie w skali od 2 do 5. Ocena końcowa z egzaminu jest ustalana w oparciu o średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi na wszystkie pytania, z tym, że do uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu niezbędne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

1) uzyskanie średniej ocen z odpowiedzi na wszystkie pytania wynoszącej co najmniej 3,0;

2) uzyskanie oceny pozytywnej z odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.

Ocena z ćwiczenia wystawiana jest na podstawie: obecności na ćwiczeniach, oceny z jednego kolokwium, ocen z odpowiedzi ustnych, aktywności.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie z kolokwium oceny pozytywnej. W czasie kolokwium studentowi zadawane są trzy pytania o charakterze ogólnym, problemowym. Kolokwium obejmuje materiał z postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem I instancji. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z kolokwium student uprawniony jest do przystąpienia do zaliczenia poprawkowego, obejmującego materiał z postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem I instancji. Termin zaliczenia poprawkowego zostanie wyznaczony przez prowadzącego ćwiczenia i będzie przypadał pod koniec zajęć. Aby uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń, konieczne jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej plus z zaliczenia poprawkowego.

Na ćwiczeniach prowadzący może sprawdzać wiedzę studentów poprzez wywoływanie ich do ustnych odpowiedzi. Studentom zadawane jest jedno pytanie dotyczące zagadnień dotychczas omówionych na ćwiczeniach.

Za aktywność na ćwiczeniach, polegającą na wykazywaniu się znajomością materiału omawianego na bieżących zajęciach, studenci otrzymują, brane pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z ćwiczeń, plusy. Otrzymane przez studenta plusy mogą podnieść ocenę końcową z ćwiczeń maksymalnie o 0,5 stopnia.

Kolokwium/odpytywanie ustne ma na celu dokonanie oceny, czy student dokonuje prawidłowej wykładni przepisów prawa procesowego (W04), poprawnie opisuje przebieg postępowania karnego i poszczególne instytucje procesowe, czy potrafi je porównać i dokonać ich trafnej analizy (W05, W06,K02), a także, czy potrafi rozwiązywać kazusy (U07).

Zachęcanie studentów do przygotowywania się na bieżące zajęcia, docenianie efektów ich pracy poprzez wystawianie plusów, ma na celu wzbudzenie w studentach potrzeby i umiejętności samodzielnego doskonalenia własnych umiejętności oraz systematyczne sprawdzanie, w jakim zakresie efekt ten został osiągnięty (K01).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Pełny opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Literatura:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Uwagi:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Pełny opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Literatura:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Uwagi:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: Renata Badowiec, Maja Klubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Pełny opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Literatura:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Uwagi:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Klubińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Pełny opis:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Literatura:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Uwagi:

jak w ogólnym sylabusie przedmiotu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)